Надлежности на Советот за социјална сигурност

Согласно став (2) на член 117-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 160/14), Советот за социјална сигурност ги има следниве надлежности:

1) ги следи, проучува и оценува влијанието на мерките на економската и социјалната политика врз социјалната положба на корисниците на пензија;

2) ги разгледува ефектите од имплементација на законите и проектите за пензионерите и предлага мерки и активности за подобрување на стандардот на корисниците на пензија до Владата на Република Македонија;

3) дава мислења по предлози на закони од областа на социјалното осигурување и социјалната заштита и

4) дава мислења и предлози на министерот за труд и социјална политика во врска со прашања утврдени со овој закон.

Главна цел за основање на Советот за социјална сигурност е заштита и промоција на социјалните права и интереси на корисниците на пензија и преземање на мерки за унапредување на социјалната положба и интеграција и подобрување на животниот стандард на корисниците на пензија се основа Совет за социјална сигурност.

Членови на Советот за социјална сигурност
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 160/14), а со цел заштита и промоција на социјалните права и интереси на корисниците на пензија и преземање на мерки за унапредување на социјалната положба и интеграција и подобрување на животниот стандард на корисниците на пензија се основа Совет за социјална сигурност.

Согласно став (1) на член 117-б од горенавдениот закон, членовите на Советот за социјална сигурност ги именува министерот за труд и социјална политика за време од четири години, и тоа три члена на предлог од Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија и по еден член на предлог од останатите институции. 

Во согласност со наведената одредба, (1)за членови на Советот на социјална сигурност се именувани следните лица:

 • Станка Трајкова – Сојуз на здруженија на пензионери на Северна Македонија;
 • Д.р Стојанче Стефановски - Сојуз на здруженија на пензионери на Северна Македонија;
 • М.р Илија Адамоски - Сојуз на здруженија на пензионери на Северна Македонија;
 • Фарук Ајрулаху – Министерство за труд и социјална политика;
 • Дејан Д. Николовски – Министерство за здравство;
 • Филиз Мехмед – Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија;
 • Даниела Јовческа - Ѓуровска - Фонд за здравствено осигурување на Северна Македонија;
 • Виктор Лазароски – Министерство за финансии;
 • Ќемал Ибраими – Министерство за економија;
 • Љупка Петковска – Црвен крст на Република Северна Македонија;
 • Сандра Поповска – Канцеларија на претседателот на Владата на Република  Северна Македонија;
 • Ментор Јакупи – Агенција за супервизија на капитално финансирано пезиско осигурување;
 • Маријан Николовски – Триглав пензиско друштво АД Скопје;
 • Мира Шекутковска – Сава пензиско друштво АД Скопје, и
 • Весна Стојановска – КБ прво пензиско друштво АД Скопје. 
(2) Членовите на Комисијата од точка 1 на ова решение се именуваат за време од една година сметано од денот на донесување на решението.
(3) Административно техничките работи на Советот за социјална сигурност ќе ги врши Даниела Павлова – советник во секторот за пензиското и инвалидското осигурување при Министерството за труд и социјална политика.
(4) По еден примерок од решението да се достави до членовите на комисијата.
(5) Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 

Документи

Деловник за работа на Советот за социјална сигурност

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }