SISTEMI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

Në bazë të përcaktimeve kushtetuese për sigurim social, dalin edhe të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor, si të drejta themelore të qytetarëve.

Me ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor rregullohet sigurimi i detyrueshëm pensional i punëtorëve në marrëdhënie të punës si dhe personave fizik që kryejnë veprimtari, bazat e sigurimit pensional me financim kapital, si dhe kushtet e posaçme me të cilat disa kategori të caktuara të të siguruarve i realizojnë të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor.

Më shumë

Kushtet në të cilat ushtrohen të drejtat nga sigurimi pensional dhe invalidor

Tek i siguruari që do të ndodh paaftësi e përgjithshme për punë, si dhe i siguruari me aftësi pune të ngecur, i cili për shkak të plotësimit të viteve të caktuara të jetës nuk mund të kryejë punë të tjera të përshtatshme me rehabilitim profesional, fiton të drejtën e pensionit invalidor nëse i plotëson këto kushte:

1) invalideti është shkaktuar nga një dëmtim në punë ose një sëmundje profesionale - pavarësisht nga kohëzgjatja e daljes në pension ose
2) invaliditeti është shkaktuar nga një dëmtim jashtë punës ose nga një sëmundje, me kusht që para shfaqjes së paaftësisë, pra në ditën e përfundimit të sigurimit pasi paaftësia është më e vjetër se 45 vjet jetë dhe të ketë mbushur të paktën 12 vjet shërbimi pensional ose
3) invaliditeti shkaktohet nga një dëmtim jashtë punës ose nga sëmundja nëse personi i siguruar është mbi 30 deri në 37 vjeç, ai duhet të ketë një periudhë pensioni që mbulon 30% të jetës së tij të punës, duke llogaritur jetën e punës si vite të plota dhe personi i siguruar është mbi 37 deri në 45 vjeç, duhet të ketë një moshë pensioni që mbulon 40% të jetës së punës, duke llogaritur jetën e punës për vitet e plota.

Më shumë

Komisioni për revizionin e vendeve të punës të cilave stazhi i sigurimit u llogaritet me kohëzgjatje të shtuar

Dokumente

***Shënim: Me rastin e dorëzimit të Kërkesës për përcaktimin e vendeve të punës në të cilat stazhi i sigurimit konsiderohet (llogaritet) me kohëzgjatje të shtuar dhe/ose kërkesë për revizionin e vendeve të punës në të cilat stazhi i sigurimit konsiderohet me kohëzgjatje të shtuar, dokumentacioni i nevojshëm duhet të dorëzohet në 4 kopje prej letre dhe në formë elektronike në CD ose USB në arkivin e MPPS.

Për pyetje shtesë mund të drejtoheni në:

- tel: 02/3 106 662

- e-mail: dbozinoska@mtsp.gov.mk  

Të dhëna mbi gjendjen e numrit të shfrytëzuesve të pensionit dhe pensioni i paguar mesatar për muajin maj të vitit 2024
Gjendja e shfrytëzuesve të pensionit nga pensioni i paguar sipas llojit, të drejtës së fituar dhe pensionit mesatar për muajin maj të vitit 2024  

Lloji i pensionit
Shfrytëzues sipas të drejtës së punës
Shfrytëzues sipas të drejtës ushtarake Shfrytëzues sipas të drejtës bujqësore Gjithsej nr. i shfrytëzuesve

Pensioni familjar

73,802 447 34 74,283
Pensioni invalidor 26,056 126 0 26,182
Pension pleqërie 237,220 179

7

237,406
Gjithsej: 337,078 752 41 337,871
Lloji i pensionit Pensioni mesatar

Pension familjar

16,753
Pension invalidor 18,866
Pension pleqërie 22,937
Pensioni bujqësor 10,939
Pensioni ushtarak 29,910
Pension i paguar mesatar për muajin maj të vitit 2024                                                                                                                           21,287          

Gjendja e shfrytëzuesve të pensionit sipas grupeve të pagesave për muajin mars të vitit 2024

Shuma në denarë Pen.familjar  Pen.invalidor  Pen.pleqërie  Pen.ushtarak  Pen.bujqësor  Gjithsej 

Struktura

%

Deri  13.192  

7,874

3,570 11,486 1 41 22,972 6.80 
Prej 13.193 deri 16.909 41,081 8,686 53,429 0 0 103,196 30.54 
Prej 16.910 deri 22.500 14,334 7,663 59,231 30 0 81,258 24.05
Prej 22.501 deri 36.614  8,312 4,788 74,308 430 0 87,838 26.00
Prej 36.615 deri 57.481 2,137 1,322 35,993 291 0 39,743 11.76
Mbi 57.481 64 27 2,773 0 0 2,864 0.85
Gjithsej 73,802 26,056 237,220 752 41 337,871 100
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.