Nëpunës zyrtar që ndërmjetëson gjatë realizimit të të drejtës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik

Në përputhje me obligimet që dalin nga neni 8 i Ligjit për qasje të lirë në informacionet me karakter publik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 13/2006), MINISTRIA E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE për person zyrtar që do të ndërmjetësojë gjatë realizimit të të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik e autorizon nëpunësin AFRIM SELIMI.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

rr. Dame Gruev nr. 14

1000 Shkup

tel: 02/3106-663

e-mail:ASelimi@mtsp.gov.mk

Informacione me karakter publik

 

Lista e informacioneve me karakter publik 2023

Dokumente nga sfera e qasjes së lirë në informata me karakter publik

Udhëzime

Kërkesë për qasje në informacionin publik

Të gjithë personat juridikë dhe fizikë kanë qasje të lirë në informacion. Personat e huaj juridikë dhe fizikë gjithashtu kanë qasje të lirë në informacione në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë në Informata Publike dhe ligje të tjera

Aplikanti mund të kërkojë akses në informacionin publik me gojë, me shkrim ose në një procesverbal elektronik.

Kërkesa mund të parashtrohet edhe në fletë të thjeshtë, por aplikanti është i obliguar të deklarojë se është Kërkesë e bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informata Publike.

Aplikanti nuk është i detyruar të arsyetojë kërkesën.

Formularë  

Raporte vjetore për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik

   Pyetje/kërkesa dhe përgjigje

   Informata të tjera të dobishme dhe linke  

   Со еден клик до сите услуги
   Uslugi.gov.mk
   Кликни тука
   -->
   Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

   Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.