Nëpunës zyrtar që ndërmjetëson gjatë realizimit të të drejtës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik

Në përputhje me obligimet që dalin nga neni 8 i Ligjit për qasje të lirë në informacionet me karakter publik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 13/2006), MINISTRIA E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE për person zyrtar që do të ndërmjetësojë gjatë realizimit të të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik e autorizon nëpunësin AFRIM SELIMI.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

rr. Dame Gruev nr. 14

1000 Shkup

tel: 02/3106-663

e-mail:ASelimi@mtsp.gov.mk

Informacione me karakter publik

 

Lista e informacioneve me karakter publik 2023

Dokumente nga sfera e qasjes së lirë në informata me karakter publik

Udhëzime

Formularë  

Raporte vjetore për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik

   Pyetje/kërkesa dhe përgjigje

   Informata të tjera të dobishme dhe linke  

   Со еден клик до сите услуги
   Uslugi.gov.mk
   Кликни тука
   -->
   Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

   Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.