ЧПП

Прашања од областа на заштитата на децата

1.Каде се поднесува барањето за остварување на правото на детски додаток?

Барањето за остварување на правото  на детски додаток се поднесува до центарот за социјална работа  за подрачјето на кое подносителот на барањето има живеалиште, односно престојувалиште.

2. Во кој рок се поднесува барањето за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче?

Барањето за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче со потребната документација се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето, а за посвоено дете најдоцна до три месеци од заведувањето на посвоеното дете во книгата на родените.

Повеќе

 

Прашања во врска со работничките права

1.Колку дена во годината законски ми следува платен годишен одмор?

Платениот годишен одмор изнесува најмалку 20 работни дена. Но, во зависност од должината на работното искуство, сложеноста на работните задачи, здравствената состојба на вработеното лице, условите за работа, годините на работникот, како и неговиот стаж, бројот на слободни денови во зависност од колективниот договор може и да се зголеми.

2. Дали може платениот одмор да го користам во повеќе делови?

Вработеното лице има можност годишниот одмор да го користи во повеќе делови во договор со работодавачот, но еден дел од годишниот одмор мора да трае најмалку две непрекинати работни недели. Работодавачот има законска обврска да му обезбеди на вработеното лице искористување 12 работни дена годишен одмор до крајот на календарската година, а другите неискористени денови да може да се користат до 30 јуни наредната година.

Повеќе информации за најчесто поставувани прашања во врска со работничките права на следниот линк: 

https://mojtrudmoiprava.mk/ncpp/

Повеќе

 

Прашања од областа на пензиското и инвалидското осигурување

1.Каде се поднесува барање за остварување право на старосна пензија?

Барање за остварување право на старосна пензија се поднесува во филијалите и деловниците на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, според местото на последното осигурување.

Повеќе

 

Дозвола за престој и работа на странец

1.Каде започнува постапката за дозвола за престој и работа на странец?

Постапката започнува во надлежните служби на Министерството за внатрешни работи. 

Повеќе

 

Прашања од областа на боречко-инвалидската заштита

1. Како се определува лична инвалиднина на воен инвалид?

Лична инвалиднина се определува во месечен износ според групата на воениот инвалидитет, односно се определува со процент.

Повеќе
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }