Членови на Комисија  Повеќе
Издавање на општа лиценца за работа Повеќе
Обновување на лиценца за работа Повеќе
Продолжување на лиценца за работа  Повеќе
Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа Повеќе

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит 

Согласно Одлуката на Владата за дополнителни рестриктивни и превентивни мерки за заштита на јавното здравје со важност од 06.04 до 20.04.2021 година, Ве информираме дека процесот на спроведување на испитот за стекнување со лиценца ќе биде одложен, до донесување на новите мерки и препораки. По донесување на новите мерки и препораки на Владата, дополнително ќе бидете известени за понатамошните активности.

 

Теоретскиот дел од стручниот испит, за кандидатите кои ќе аплицираат во сесијата за аплицирање за издавање на лиценца за работа во периодот од 17.03.2021 - 30.03.2021 година и на кои ќе им бидат одобрени барањата, ќе се одржи на 21.04.2021 година. Распоредот за полагање на теоретскиот дел од стручниот испит, ќе биде дополнително објавен.

Резултати од теоретскиот дел од стручен испит 

Термини и распоред за полагање на практичен дел од стручен испит 

Согласно Одлуката на Владата за дополнителни рестриктивни и превентивни мерки за заштита на јавното здравје со важност од 06.04 до 20.04.2021 година, Ве информираме дека процесот на спроведување на испитот за стекнување со лиценца ќе биде одложен, до донесување на новите мерки и препораки. По донесување на новите мерки и препораки на Владата, дополнително ќе бидете известени за понатамошните активности.

 

Практичниот дел од стручниот испит, за кандидатите кои успешно ќе го положат теоретскиот дел од стручниот испит на 21.04.2021 година, ќе се одржи на 05.05.2021 година. Распоредот за полагање на практичниот дел од стручниот испит, ќе биде дополнително објавен. 

 Резултати од практичен дел од стручен испит

Повеќе

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

Прашања

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, кај други даватели на социјални услуги (живеење со поддршка, во домот, во заедницата и советување) во центар за социјални услуги и во центар за поддршка на згрижувачки семејства 

Прашања

Начин на полагање на стручен испит 

Програма за полагање на испит

Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (79/2020)

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->