Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита.

НАПОМЕНА: КАНДИДАТИТЕ КОИ ЌЕ АПЛИЦИРААТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА, ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА ГИ ДОСТАВАТ ВО ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕНИ НА НОТАР И ДА ГО ПОЧИТУВААТ РОКОТ ЗА ДОСТАВА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДО КОМИСИЈАТА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ. БАРАЊАТА КОИ СЕ ПОДНЕСЕНИ ПО ИСТЕКОТ НА ПРЕДВИДЕНИОТ РОК, НЕМА ДА БИДАТ ЗЕМЕНИ ВО ПРЕДВИД.

Кандидатите кои имаат промена на идентитет (лично име и презиме) потребно е да достават доказ за личниот идентитет (извод од матична книга на родени, извод од матична книга на венчани или решение за промена на лично име)

Издавање на општа лиценца за работа

Издавање на општа лиценца за работа, се врши на стручни работници вработени во дејноста социјална заштита, односно вработени во јавни и приватни установи за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги. На вработените во јавните установи лиценца за работа во дејноста социјална заштита им се издава само доколку се распоредени на работно место даватели на јавни услуги.

Аплицирањето за издавање на лиценца се врши во точно определени сесии за аплицирање кои се објавуваат во делот Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа.

Кандидатите кои аплицираат во сесиите за издавање на лиценца за работа, потребно е да поднесат барањето за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа, заедно со другите потребни документи во рокот кој ќе биде наведен во сесијата и истите треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива.

Потребни документи за аплицирање:

Повеќе

Издавање на посебна лиценца за водител на случај

Посебна лиценца за водител на случај се издава на стручни работници вработени во центар за социјална работа. За посебна лиценца за водител на случај може да аплицираат вработените во центар за социјална работа кои се  распоредени на работно место водител на случај. 

Аплицирањето за стекнување со посебна лиценца  за водител на случај се врши во точно определени сесии кои се објавуваат во делот Сесии за аплицирање за издавање на посебна лиценца за водител на случај во центар за социјална работа.

Кандидатите кои аплицираат е потребно  да поднесат барање за полагање на посебен испит за стекнување со посебна лиценца за водител на случај, заедно со другите потребни документи во рокот кој ќе биде наведен во сесијата и истите да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје , ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање (за посебна лиценца), по пошта или лично во архива. 

Потребни документи за аплицирање:

Повеќе

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од посебниот испит за лиценца за водител на случај

 • Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (24/21
 • Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција (264/19
 • Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација  (150/20, 172/21)
 • Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за простор, средства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства (288/20)

База на прашања за посебен испит за лиценца за водител на случај

Обновување на лиценца за работа

Поднесување на барање за обновување на лиценца за работа е одговорност на самиот стручен работник и барањето за  обновување  на  лиценца  за  работа  се  поднесува најмалку  три месеци пред истекот на важноста на лиценцата.

Барањето за обновување на лиценца, заедно со другите потребни документи стручните работници треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива.

                Потребни документи за обновување на лиценца:

Повеќе
Продолжување на лиценца за работа 

Поднесување на барање за продолжување на лиценца за работа доставува стручниот работник, кој од оправдани причини (болест, породилно отсуство, платено или неплатено отсуство и слично) не ги исполнил условите за обновување на лиценца, односно нема доволен број на бодови, согласно Програмата за континуирана професионална едукација во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги.

Барањето за продолжување на лиценца заедно со другите потребни документи стручниот работник ги доставува на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива, веднаш по враќањето на работа.  Комисијата за лиценцирање ја продолжува лиценцата за работа за наредните шест месеци по враќање на работа, во кој период стручниот работник треба да ја заврши задолжителната едукација, односно да ја заврши континуираната едукација.

                Потребни документи за продолжување на лиценца:  

Повеќе

Членови на Комисија

Членови на Комисија за лиценцирање за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита:
 • м-р Климентина Спасовска – претседател;
 • м-р Ивана Двојакова;
 • Соња Атанасова;
 • проф. д-р Сунчица Димитријоска;
 • проф. д-р Светлана Трбојевиќ;
 • доц. д-р Даниел Павловски;
 • Елка Тодорова;
 • Валдета Вукељ и
 • Дијана Димковска.

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит 

Полагањето на стручниот испит за стекнување со општа лиценца за работа ќе се одвива електронски. За начинот на полагањето, дополнително ќе се истакне упатство на Веб страните на Заводот и на Министерство за труд и социјална политика.

НАПОМЕНА: Доколку има промена во меил адресите, Ве молиме во најкус можен рок да го известите Заводот.

Резултати од практичен дел од стручен испит

Стручни работници кои го имаат положено практичниот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 05.10.2021, 06.10.2021 и 07.10.2021 година

Билјана Бошковска

Психолог

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип

Оливера Змејковска-Димитровска

Педагог

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово

Газменд Саити

Социјален работник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово

Орхан Јашар

Социјален работник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје

Алма Абдули-Сељими

Социјален работник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

Јасмина Томовска

Правник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово

Јулијана Стефановска

Социјален работник

ПУ СОС Детско Село-Скопје

Љубица Ангеловска

Дефектолог

ЈУ Специјален Завод Демир Капија

Виолета Поповска

Социјален работник

ЈЗУ Геријатрија 13 Ноември-Скопје

Сара Илиева

Психолог

Терапевтска заедница-Покров

Јасминка Кочанковска

Психолог

Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола

Наташа Андова

Социјален работник

Црвен Крст Скопје

Христина Алексоска

Социјален работник

ПУСЗ Феникс Премиум-Скопје

 

Бесник Емини

Правник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово

Шпреса Арифи Бејта

Психолог

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

Димитар Атанасовски

Правник

ЈУ Центар за социјална работа-Кратово

Башким Фазлиоски

Правник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп

Бејза Идризи-Даути

Социјален работник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово

Ангела Мирчевска

Дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор

Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола

Даниела Ѓоргиевска

Психолог

Здружение на граѓани-Заштита на права на детето, Скопје

Елена Петровска

Социјален работник

ПУСЗ Мирковски-Скопје

Сенада Смајовиќ

Дефектолог

ПУ СОС Детско Село-Скопје

Маргарита Николовска

Психолог

ЈУ Специјален Завод Демир Капија

Василка Јовановска

Социјален работник

Здружение на граѓани-Заштита на права на детето-Скопје

Љупка Цветкоска

Социјален работник

ПУСЗ Геромедикал Феникс-Скопје

 

 

Астрит Јонузи

Социјален работник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово

Емилија Ангеловски

Социјален работник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје

Лаурета Лимани-Спахиу

Социјален работник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Кичево

Кристина Мишовска

Социјален работник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово

Рафиз Ибраими

Правник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

Мирајет Рамадани

Социјален работник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје

Кадрије Џафери

Педагог

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

Ани Луши

Правник

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово

Јасмина Калеовска

Социјален работник

ЈУ За згрижување деца со воспитно-социјалени проблеми и нарушено поведение-Скопје

Елена Јовчевска

Социјален работник

Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола

Даниела Симовска

Социјален работник

Терапевства заедница-Покров

Билјана Јовановска

Педагог

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе-Отворена Порта

Жанета Органџиева

Социјален работник

Општинска организација Црвен Крст-Струмица

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа 

 • Закон за социјална сигурност за старите лица (104/19)
 • Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (24/21

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, кај други даватели на социјални услуги (живеење со поддршка, во домот, во заедницата и советување) во центар за социјални услуги и во центар за поддршка на згрижувачки семејства 

Начин на полагање на стручен испит 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }