Известување

ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца ќе се одржи на 17.10.2023 година во Сала бр.1 во ДХО „Даре Џамбаз“ – Скопје

I ГРУПА     09:00 часот

 1. Ина Велкова - дефектолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 2. Арлинд Џемаили - правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 3. Чалика Чаловска-Гурмешевска – педагог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 4. Небахат Имери - психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетовo
 5. Катерина Војноска - правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово
 6. Хаџере Ибиши – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово
 7. Фиторе Зубери - психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово
 8. Сара Димоска – психолог, Центар за младински активизам ЦМА – КРИК Скопје
 9. Анастасија Попоска – специјален едукатор и рехабилитатор, Македонско Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на воспоставување и образованието, заштита и развој на децата и младите и нивните семејства
 10. Александра Цекова – социјален работник (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 11. Емилија Анастасов – социјален работник (водител на случај), ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип
 12. Иванка Митевска – социјален работник (водител на случај), ЈУ Центар за социјална работа Кратово
 13. Славица Иванова – социјален работник (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп

 

II ГРУПА     11:00 часот

 1. Мирјана Стојилковски – логопед, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово
 2. Моника Алексовска - правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово
 3. Фуат Саљији - правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово
 4. Даниела Крстевска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманов
 5. Катарина Спасовиќ Стефановскасоцијален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово
 6. Магдалена Тројачанец Ристевска – дефектолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп
 7. Марија Бундова – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија
 8. Јелена Кажиќ Филипоска – социјален работник, ЈУ Специјален Завод Демир Капија
 9. Александра Александров – социјален работник, ЈУ Специјален Завод Демир Капија
 10. Бојана Лазаревска - социјален работник, Црвен Крст на град Скопје
 11. Ангела Ристевска Огненовска – правник (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола
 12. Дона Талевска – психолог (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола
 13. Кристина Ѓорговска – социјален и рехабилитациски педагог (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола 

 

III ГРУПА     13:00 група

 1. Даниела Јованова Богева - психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци
 2. Пере Шемов – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци
 3. Игор Еленчевски – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид
 4. Симка Настеска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид
 5. Тања Пандева  – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица
 6. Елена Јовановска  – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица
 7. Марија Ѓоргиовска - педагог, ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар
 8. Цветанка Филиповска социјален работник, ПУСЗ Олимпија
 9. Ана Колевска - психолог, Црвен Крст на Р.С. Македонија – Општинска организација Демир Хисар
 10. Јован Зузаровски – социјален работник (водител на случај), ЈУ Центар за социјална работа Ресен
 11. Елена Грца – правник (водител на случај), ЈУ Центар за социјална работа Крушево
 12. Маријана Коркут – правник (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга
 13. Јулија Дуева – психолог (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија

 

Потсетување: Сите кандидати кои ќе го полагаат теоретскиот дел од испитот, потребно е со себе да носат документ за лична идентификација.
Кандидатите на кои им е побарано да достават дополнителен документ, потребно е истиот да го достават на денот на полагањето во оригинал, како би можеле да пристапат кон полагање.

 

Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Комисијата за лиценцирање објавува сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

НАПОМЕНА: Кандидатите кои аплицирале во претходните сесии, а не полагале или биле одбиени поради неисполнување на некои од условите, потребно е да достават само ново барање, последно Решение за распоредување и Согласност за обработка на лични податоци која е додадена во потребната документација за аплицирање.

Доколку потребната документација се доставува по пошта потребно е на ковертот да се назначи точно за која лиценца се аплицира.

Кандидатите кои имаат промена на идентитет (лично име и презиме) потребно е да достават доказ за личниот идентитет (извод од матична книга на родени, извод од матична книга на венчани или решение за промена на лично име) 

НАПОМЕНА: КАНДИДАТИТЕ КОИ ЌЕ АПЛИЦИРААТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ТОА ОПШТА ЛИЦЕНЦА ИЛИ ПОСЕБНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВОДИТЕЛ НА СЛУЧАЈ, ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА ГИ ДОСТАВАТ ВО ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕНИ НА НОТАР И ДА ГО ПОЧИТУВААТ РОКОТ ЗА ДОСТАВА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДО КОМИСИЈАТА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ. БАРАЊАТА КОИ СЕ ПОДНЕСЕНИ ПО ИСТЕКОТ НА ПРЕДВИДЕНИОТ РОК, НЕМА ДА БИДАТ ЗЕМЕНИ ВО ПРЕДВИД.

Издавање на општа лиценца за работа

Издавање на општа лиценца за работа, се врши на стручни работници вработени во дејноста социјална заштита, односно вработени во јавни и приватни установи за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги. На вработените во јавните установи лиценца за работа во дејноста социјална заштита им се издава само доколку се распоредени на работно место даватели на јавни услуги.

Аплицирањето за издавање на лиценца се врши во точно определени сесии за аплицирање кои се објавуваат во делот Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа.

Кандидатите кои аплицираат во сесиите за издавање на лиценца за работа, потребно е да поднесат барањето за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа, заедно со другите потребни документи во рокот кој ќе биде наведен во сесијата и истите треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива.

Потребни документи за аплицирање:

Повеќе

Издавање на посебна лиценца за водител на случај

Посебна лиценца за водител на случај се издава на стручни работници вработени во центар за социјална работа. За посебна лиценца за водител на случај може да аплицираат вработените во центар за социјална работа кои се  распоредени на работно место водител на случај. 

Аплицирањето за стекнување со посебна лиценца  за водител на случај се врши во точно определени сесии кои се објавуваат во делот Сесии за аплицирање за издавање на посебна лиценца за водител на случај во центар за социјална работа.

Кандидатите кои аплицираат е потребно  да поднесат барање за полагање на посебен испит за стекнување со посебна лиценца за водител на случај, заедно со другите потребни документи во рокот кој ќе биде наведен во сесијата и истите да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје , ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање (за посебна лиценца), по пошта или лично во архива. 

Потребни документи за аплицирање:

Повеќе

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од посебниот испит за лиценца за водител на случај

 • Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (24/21
 • Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција (264/19
 • Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација  (150/20, 172/21)
 • Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за простор, средства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства (288/20)
Обновување на лиценца за работа

Поднесување на барање за обновување на лиценца за работа е одговорност на самиот стручен работник и барањето за  обновување  на  лиценца  за  работа  се  поднесува најмалку  три месеци пред истекот на важноста на лиценцата.

Барањето за обновување на лиценца, заедно со другите потребни документи стручните работници треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива.

                Потребни документи за обновување на лиценца:

Повеќе
Продолжување на лиценца за работа 

Поднесување на барање за продолжување на лиценца за работа доставува стручниот работник, кој од оправдани причини (болест, породилно отсуство, платено или неплатено отсуство и слично) не ги исполнил условите за обновување на лиценца, односно нема доволен број на бодови, согласно Програмата за континуирана професионална едукација во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги.

Барањето за продолжување на лиценца заедно со другите потребни документи стручниот работник ги доставува на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива, веднаш по враќањето на работа.  Комисијата за лиценцирање ја продолжува лиценцата за работа за наредните шест месеци по враќање на работа, во кој период стручниот работник треба да ја заврши задолжителната едукација, односно да ја заврши континуираната едукација.

                Потребни документи за продолжување на лиценца:  

Повеќе

Членови на Комисија

Членови на Комисија за лиценцирање за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита:
 • м-р Климентина Спасовска – претседател;
 • м-р Ивана Двојакова;
 • Соња Атанасова;
 • проф. д-р Сунчица Димитријоска;
 • проф. д-р Светлана Трбојевиќ;
 • доц. д-р Даниел Павловски;
 • Елка Тодорова;
 • Валдета Вукељ и
 • Љубица Панова.

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа 

 • Закон за социјална сигурност за старите лица (104/19)
 • Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (24/21

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

База на прашања за посебен испит за лиценца за водител на случај

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, кај други даватели на социјални услуги (живеење со поддршка, во домот, во заедницата и советување) во центар за социјални услуги и во центар за поддршка на згрижувачки семејства 

Начин на полагање на стручен испит 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }