Членови на Комисија  Повеќе
Издавање на општа лиценца за работа Повеќе
Обновување на лиценца за работа Повеќе
Продолжување на лиценца за работа  Повеќе
Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа Повеќе

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит 

Резултати од теоретскиот дел од стручен испит 

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца на ден 15.06.2021 година

 

1. Зорица Маркова- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Топанско Поле

2. Андриана Крстеска Топузовска- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Топанско Поле

3. Милена Симоновска – ЈУ МЦСР Куманово

4. Ана Баневска Стефановска – ЈУ МЦСР Куманово

5. Дафина Деневска – ЈУ МЦСР Куманово

6. Марија Алексовска- Цветковска – ЈУ МЦСР Куманово

7. Николиа Волкановска – ЈУ МЦСР Скопје

8. Емилија Ангеловски – ЈУ МЦСР Скопје

9. Вилдан Рахмани – ЈУ МЦСР Скопје

10. Љупка Цветкоска – ПУСЗ Геромедикал Феникс

11. Христина Алексовска- ПУСЗ Геромедикал Феникс

12. Валентина Арсова- ЈУЦСР Виница

13. Лидија Ѓуров- ЈУЦСР Виница

14. Сузана Костадинова-ЈУЦСР Виница

15. Тања Симоновска Стојановиќ-ЈУМЦСР Крива Паланка

16. Андриана Ивановска Давитковска-ЈУМЦСР Крива Паланка

17. Драгана Ѓошевска-ЈУМЦСР Крива Паланка

18. Билјана Веселинова-ЈУМЦСР Крива Паланка

19. Јулијана Стојановска-ЈУМЦСР Крива Паланка

20. Виолета Здравкоска-ЈУМЦСР Гостивар

21. Емир Сулејмани-ЈУМЦСР Гостивар

22. Емилија Анастасов-ЈУМЦСР Пробиштип

23. Димитар Ефтимов-Здружение за европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС-Скопје

24. Ивана Стојова-ЈУМЦСР Делчево 25. Марија Илиева Митревска-ЈУМЦСР Берово

26. Сандра Ѓорѓиевски-ЈУМЦСР Делчево

27. Синиша Радески- ЈУМЦСР Македонски Брод

28. Михаела Николовска-ЈУМЦСР Македонски Брод

29. Драган Драгановски-ЈУМЦСР Делчево

30. Елена Попеска-ЈУМЦСР Струга

31. Вјолца Даути-ЈУМЦСР Струга

32. Димитар Кракутовски-ЈУМЦСР Берово

33. Николинка Томова-Црвен Крст на РСМ, општинска организација Струмица

34. Серхан Нанушев-ПУСЗ Опен Харт-Струмица

Термини и распоред за полагање на практичен дел од стручен испит 

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ

24.06.2021 година

1 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Зорица Маркова Дефектолог ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Т.Поле 09:00
Андриана Крстеска Топузовска Дефектолог ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Т.Поле 09:15
Милена Симоновска Социјален работник ЈУ МЦСР Куманово 09:30
Ана Баневска Стефановска Психолог ЈУ МЦСР Куманово 09:45
Дафина Деневска Социјален работник ЈУ МЦСР КУманово 10:00
Марија Алексовска-Цветковска Социјален работник ЈУ МЦСР КУманово 10:15
Николиа Волкановска Социјален работник ЈУ МЦСР Скопје 10:30
Емилија Ангеловски Социјален работник ЈУ МЦСР Скопје 10:45
Вилдан Рахмани Социјален работник ЈУ МЦСР Скопје 11:00
Љупка Цветкоска Социјален работник ПУСЗ Геромедикал Феникс 11:15
Христина Алексовска Социјален работник ПУСЗ Геромедикал Феникс 11:30

2 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Валентина Арсова Социјален работник ЈУЦСР Виница 09:00
Лидија Ѓуров Правник ЈУЦСР Виница 09:15
Сузана Костадинова Социјален работник ЈУЦСР Виница 09:30
Тања Симоновска Стојановиќ Социјален работник ЈУМЦСР Крива Паланка 09:45
Андриана Ивановска Давитковска Психолог ЈУМЦСР Крива Паланка 10:00
Драгана Ѓошевска Социјален работник ЈУМЦСР Крива Паланка 10:15
Билјана Веселинова Социјален работник ЈУМЦСР Крива паланка 10:30
Јулијана Стојановска Социјален работник ЈУМЦСР Крива паланка 10:45
Виолета Здравкоска Правник ЈУМЦСР Гостивар 11:00
Емир Сујелмани Социјален работник ЈУМЦСР Гостивар 11:15
Емилија Анастасов Социјален работник ЈУМЦСР Пробиштип 11:30
Димитар Ефтимов Социјален работник Здружение за Европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС-Скопје 11:45

3 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Ивана Стојова Правник ЈУМЦСР Делчево 09:00
Марија Илиева Митревска Социјален работник ЈУМЦСР Берово 09:15
Сандра Ѓорѓиевски Логопед ЈУМЦСР Делчево 09:30
Синиша Радески Правник ЈУМЦСР Мак. Брод 09:45
Михаела Николовска Социјален работник ЈУМЦСР Мак. Брод 10:00
Драган Драгановски Социјален работник ЈУМЦСР Делчево 10:15
Елена Попеска Правник ЈУМЦСР Струга 10:30
Вјолца Даути Правник ЈУМЦСР Струга 10:45
Димитар Кракутовски Социјален работник ЈУМЦСР Берово 11:00
Николинка Томова Социјален работник Црвен Крст на РСМ, Општинска организација Струмица 11:15
Серхан Нанушев Социјален работник ПУСЗ Опен Хард-Струмица 11:30

Резултати од практичен дел од стручен испит

СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА 24.06.2021 

1.         Зорица Маркова- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Топанско Поле

2.        Андриана Крстеска Топузовска- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Топанско Поле

3.        Милена Симоновска – ЈУ МЦСР Куманово

4.        Ана Баневска Стефановска – ЈУ МЦСР Куманово

5.        Дафина Деневска – ЈУ МЦСР Куманово

6.        Марија Алексовска- Цветковска – ЈУ МЦСР Куманово

7.        Николиа Волкановска – ЈУ МЦСР Скопје

8.        Вилдан Рахмани – ЈУ МЦСР Скопје

9.        Валентина Арсова- ЈУЦСР Виница

10.       Лидија Ѓуров- ЈУЦСР Виница

11.       Сузана Костадинова-ЈУЦСР Виница

12.       Тања Симоновска Стојановиќ-ЈУМЦСР Крива Паланка

13.       Андриана Ивановска Давитковска-ЈУМЦСР Крива Паланка

14.       Драгана Ѓошевска-ЈУМЦСР Крива Паланка

15.       Билјана Веселинова-ЈУМЦСР Крива Паланка

16.       Јулијана Стојановска-ЈУМЦСР Крива Паланка

17.       Виолета Здравкоска-ЈУМЦСР Гостивар

18.       Емир Сулејмани-ЈУМЦСР Гостивар

19.       Емилија Анастасов-ЈУМЦСР Пробиштип

20.      Димитар Ефтимов-Здружение за европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС-Скопје

21.       Ивана Стојова-ЈУМЦСР Делчево

22.     Марија Илиева Митревска-ЈУМЦСР Берово

23.     Сандра Ѓорѓиевски-ЈУМЦСР Делчево

24.     Синиша Радески- ЈУМЦСР Македонски Брод

25.      Михаела Николовска-ЈУМЦСР Македонски Брод

26.      Драган Драгановски-ЈУМЦСР Делчево

27.      Елена Попеска-ЈУМЦСР Струга

28.     Вјолца Даути-ЈУМЦСР Струга

29.      Димитар Кракутовски-ЈУМЦСР Берово

30.      Николинка Томова-Црвен Крст на РСМ, општинска организација Струмица

31.      Серхан Нанушев-ПУСЗ Опен Харт-Струмица

 

НапоменаРезултатите од пректичниот дел од стручниот испит се соопштуваат од страна на Комисијата, на крајот од самиот испит.

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

Прашања

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, кај други даватели на социјални услуги (живеење со поддршка, во домот, во заедницата и советување) во центар за социјални услуги и во центар за поддршка на згрижувачки семејства 

Прашања

Начин на полагање на стручен испит 

Програма за полагање на испит

Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (79/2020)

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }