Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Реакција на Интер-ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности

Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Документи за формирање на Интер ресорската група

Одлука за формирање на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Решение за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.41-8487/2 од 24.11.2012 година)

Решение за изменување и дополнување на решението за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.42-6658/2 од 23.8.2016 година)

Решение за изменување и дополнување на решението за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.45-5955/2 од 20.8.2019 година)

Одлука за формирање на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 2017

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за формирање на Интер-ресорска и советодавна група за еднакви можности за мажите и жените 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за формирање на Интер-ресорска и советодавна група за еднакви можности за мажите и жените  (бр.45-5955/2 од 20.8.2019 година)

 

Документи за работа на Интер ресорска група

Деловник за работа на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Програма за работа на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година

Mетодологија за родово одговорно буџетирање за органите на државната управа на централно ниво 

Деловник за работа на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите 2019

Програма за работа на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2019 година

Информација за работата Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакиви можности на жените и мажите за 2017

Информација за работата Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакиви можности на жените и мажите за 2018

Заклучоци од одржаната седница на Интер ресорска група - 2019

Информација за работата на Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2019 година

Извештај Пекинг +20

Контакт со членовите на Интер-ресорска група

Контакт листа

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->