МТСП: Известување за корисниците на правото на родителски додаток за трето и четврто дете

 

Согласно мерките за спречување на ширењето и сузбивањето на корона вирус донесени од Владата на РСМ,  Министерството за труд и социјална политика  ги известува корисниците на правото на родителски додаток за дете (трето и четврто дете) кои сè уште немаат поднесено барање за  продолжување на  правото, кое согласно Законот за заштита на децата  треба да се поднесе до 31.март 2020 година, дека постапката за продолжување на правото по службена должност ќе ја поведе надлежниот центар за социјална работа, заради заштита на  јавниот интерес и здравјето на граѓаните.
По завршувањето на мерките потребно е корисниците во рок од 15 дена до центрите да ја достават потребната документација, за што ќе бидат и дополнително известени од страна на центрите. 

MPPS: Lajmërim për përfituesit e të drejtës së shtesës prindërore për fëmijën e tretë dhe të katërt

 

Në përputhje me masat për parandalimin e përhapjes së koronaviruesit, të miratuara nga Qeveria e RMV-së, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i informon përfituesit e të drejtës së shtesës prindërore për fëmijë (fëmija e tretë dhe të katërt) të cilët ende nuk kanë parashtruar kërkesë për vazhdimin e kësaj të drejte, që në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve duhet të parashtrohen deri më 31 mars të vitit 2020, se procedurën për vazhdimin e të drejtës me detyrë zyrtare do të zbatojë qendra kompetente për punë sociale, për shkak të mbrojtjes së interesit publik dhe shëndetit të qytetarëve.
Pas përfundimit të masave, nevojitet që përfituesit në afat prej 15 ditëve të parashtrojnë dokumentacionin e duhur në Qendrat për punë sociale, për të cilën do të informohen nga Qendrat në formë shtesë.