EU-OSHA е информативна агенција на Европската унија за безбедност и здравје при работа.  Со својата работа Европската агенција за БЗР (EU-OSHA) придонесува кон напорите европските работни места да е направат побезбедни, поздрави и попродуктивни. Таа континуирано промовира култура на превенција на ризикот заради подобрување на условите за работа во Европа.

Повеќе

Информации поврзани со работата на EU-OSHA (29.7.2020)  EU-OSHA го објави новиот Извештај поврзан со изложеност на биолошки агенси на работното место.  Изложеноста на биолошки агенси на работното место може да се појави во многу сектори/дејности и е поврзана со голем број на здравствени проблеми, вклучувајќи ги тука заразните болести, алергиите, канцерот... Тоа може да биде превенирано доколку се превземат соодветни мерки. 

Пандемијата на COVID-19 дополнително ја истакна потребата од ефикасна заштита на вработените од изложување на биолошки агенси. 
Повеќе информации на оваа тема, на линкот: https://bit.ly/EU-OSHA-Biological-Agents-Prevention

(1.7.2020) Сите информации, материјали и документи со насоки и упатства од Европската агенција за БЗР поврзани со пандемијата на COVID-19 и работните места 

 (линк:  https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace#pk_campaign=ban_homecw )


 (26.6.2020) Презентација на EU-OSHA во врска со „работата од дома“ и „теле-работа“

Во сегашната состојба на бројни ограничувања наметнати од пандемијата на COVID-19, голем број на работници се принудени да работат од дома како би го намалиле ризикот од инфицирање со вирусот.  Оваа „нова реалност“ од друга страна, има свое влијание врз физичкото и менталното здравје на работниците и овие опасности и штетности мораат да бидат земани во предвид и од страна на работодавачот, но и од самиот работник. Во тој контекст, многу е важно да се знае на кој начин работниците треба да се заштитат за време на работата од дома (теле-работата).

 

(2.6.2020)  Презентација на EU-OSHA во врска со Насоките на ЕУ за COVID-19 и враќањето назад на работните места (како да се адаптираат работните места и да се заштитат работниците).