Невработеност

Преглед на евидентирани невработени лица 

 

Извор: Агенцијата за вработување