Невработеност

Евидентирани невработени лица во 2016 година 

 

Преглед на невработени лица според школска подготовка со состојба на 30.11.2016 година

школска подготовка број на невработени лица
без образование и со основно образование
43 803
непотполно средно образование 14 010
завршено средно образование 31 286
више образование 1 742
високо образование 12 709
магистри на науки 873
доктори на науки 30

 

Преглед на невработени лица според национална припадност со состојба на 30.11.2016 година

национална припадност број на невработени лица
Македонци 65 192
Албанци 25 963
Турци 3 835
Роми 6 173
Срби 772
Власи 235
Бошњаци 236
друго  2 047

Извор: Агенцијата за вработување