Проект “Ромски информативни центри”

Проектот “Ромски информативни центри” започна да се имплементира од јануари 2007 година и до сега во рамките на истиот отворени се и функционираат 12 Ромски информативни центри во: Чаир, Топанско Поле, Тетово, Гостивар, Битола, Прилеп, Штип, Куманово, Делчево, Виница, Кочани и Берово.

Проектот се спроведува во соработка со Единиците на локалната самоуправа и невладините ромски здруженија и главната задача на Ромските информативни центри е да бидат во постојана комуникација со граѓаните од ромската популација и навремено да ги информираат, советуваат, упатуваат и да им даваат логистичка поддршка со цел да ги остварат своите права и обврски (од областите на социјалната заштита, вработување, здравство, домување и образование, вадење на лични документи и др).

За 16-те вработени во Ромските информативни центри досега се организирани повеќе обуки, а во соработка со ОБСЕ се изготви Прирачник со основните информации за правата и обврските од областа социјалната и здравствената заштита и осигурување, како и Прирачник со основните информации за правата и обврските од областа на вработување и домување.

Во период од 2014 до 2016 година во 12-те Ромските информативни центри се обратиле вкупно 40 564 лица од ромската заедница кои побарале поддршка за различни потреби, услуги, логистичка поддршка и информативни средби поврзани со права од социјална заштита, здравствена заштита, образование, вработување, вадење на лични документи, антидискриминација, домување и друго.