ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ 

1. Повик за изразување интерес за обезбедување

услуги за превод и толкување

 Call for Expression of Interest for

Provision of translation and interpreting services

 

2. ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ТРИПАРТИТНИОТ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST

PROFESSIONAL EXPERTISE IN THE FIELD OF TRIPARTITE SOCIAL DIALOGUE

 

3. ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА  

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ТРИПАРТИТНИОТ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ И ОВОЗМОЖУВАЧКА ДЕЛОВНА СРЕДИНА

CALL

FOR EXPRESSION OF INTEREST

PROFESSIONAL EXPERTISE IN THE FIELD OF TRIPARTITE SOCIAL DIALOGUE AND ENABLING BUSINESS ENVIRONMENTОглас 

Министерство за труд и социјална политика

Опис на работно место: Социјален работник

Работно место: Прифатно-транзтен центар, Табановце

Распоред на работно време: Социјалниот работник обврските ќе ги извршува со работно време од 8 до 16 часот од понеделник до петок во рамки на Прифатно-транзтен центар, Табановце, а по потреба на повик поради итна ситуација може да биде повикани надвор од наведеното време

Месечен надоместок: 25.000 денари нето

Оглас

Објавен повик за доделување Договор за услуги за ИПА проект „Поддигање на квалитетот на предучилишното образование и грижа“

Повикот (Contract Notice) за доделување на договорот за услуги „Поддигање на квалитетот на предучилишното образование и грижа“(Service Contract “Raising the Quality of Pre-school Education and Care”) се објави на 14.12.2018 година.

Проектот се финансира преку ИПА II Акциската програма за 2017 година во областа образование, вработување и социјална политика. Целта е подобрување на квалитетот на предучилишното образование и згрижување преку модернизирање на системот на професионален и кариерен развој на вработените во предучлишните установи, реформирање на системот на лиценцирање на воспитувачите и подобрување на вклученоста на родителите во предучилишното образование на нивните деца .

Повикот (Contract Notice) за доделување на гореспоменатиот Договор за услуги, со дефинирани критериуми и начин на поднесување на понудите, е достапен на веб-страницата на Секторот за централно финансирање и склучување договори, Министерство за финансии:

http://cfcd.finance.gov.mk/?page_id=11  и на EuropeAid.

Крајниот рок за пријавување е 21.1.2019 година, до 14:00ч. Пријавите се доставуваат на адреса на Министерство за финансии, Сектор за централно финансирање и склучување договори, точка 25 од Повикот.

Contract Notice 

Конкурси

ЈАВЕН КОНКУРС

За поддршка на Проект на здружение  за индивидуален третман на корисници во Дневен центар за деца со попреченост во менталниот или телесниот развој

Конкурс

АЛБ

објавено на: 5.2.2019

ЈАВЕН КОНКУРС

За поддршка на Проект на здружение  за спроведување на ран третман на деца со АСН (аутистичен спектар на нарушувања)

Конкурс

АЛБ

објавено на: 5.2.2019

Огласи 2018 година

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Мерката 2.2 Вработување и раст на правни субјекти, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.04.2018 година се објавува 

Јавен повик до работодавачите од микро, мали, средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации  (alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија  за  Програмата за работно ангажирање–Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.04.2018 година се објавува

Јавен повик до единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје  (alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката-Обука за персонални асистенти за инвалидни лица, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 28.03.2018 година објавува

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки за персонални асистенти за инвалидни лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука од областа на банкарството, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки од областа на банкарството (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на обезбедувањето, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува:


Јавен повик за сите невработени лица (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на банкарството, финансирана со кредит  од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува:

Јавен повик за сите невработени лица (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Огласот започнува да важи од 24.03.2018

ЈАВЕН ПОВИК 

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука за напредни ИТ вештини, финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 24.03.2018 година објавува:

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки за напредни ИТ вештини 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Огласот започнува да важи од 24.03.2018

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка-Обука за стекнување напредни ИТ вештини, финансирана од Светска банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 24.03.2018 година објавува:

Јавен повик до евидентираните невработени лица

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Програмата 1.1 Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во соработка со УНДП, на ден 23.03.2018 година се објавува 

Јавен повик до невработените лица

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за  мерката  3.2 Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија и имплементирана во соработка со УНДП, на ден 23.03.2018 година се објавува:

Јавен повик до работодавачи

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука за основни компјутерски вештини (дигитална писменост), финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 23.03.2018 година објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК за евидентирани невработени лица

 

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК до заинтерeсирани работодавачи     (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за евидентирани невработени лица   (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за персонални асистенти за инвалидни лица, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани невработени лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за побарувани занаети, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани работодавачи занаетчии  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/


Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за побарувани занаети, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН  ПОВИК до заинтересирани евидентирани невработени лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на, ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година  се објавува:

 

Јавен повик / Известување до невработените лица 

Јавен повик / Известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на банкарството, финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.03.2018 година објавува:

 

Јавен повик до невработените лица

Јавен повик до невработените лица (Alb)


Повеќе на:http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство  (Alb)


Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 16.03.2018  година, се објавува:


Јавен повик/известување до невработените лица

Јавен повик/известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Јавен оглас

Врз основа на Оперативниот прирачник за Програмата за условен паричен надоместок (УПН) за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик, на ден  10.01.2018година се објавува

Jавен оглас до работодавачи кои имаат потреба од нови вработувања со субвенционирање на бруто плата (ALB) 

Јавен оглас до невработените лица за учество во Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик (ALB)

 

Повеќе на: http://avrm.gov.mk/pocetna.nspx

Повици

Јавен повик

Повик до НВО организации за Компонента за Роми

Целта на Повикот за изразување на интерес е да се идентификуваат подобни национални невладини организации (НВО) за потенцијално партнерство со Министерството за труд и социјална политика и УНДП Скопје во спроведување на проектна компонента за поддршка на вработување на Роми и други лица во ризик од социјална исклученост.

Проектната компонента ќе се фокусира на олеснување на пристапот на Ромите и другите лица кои се изложени на ризик од социјална исклученост кон пристојно вработување на формалниот пазар на трудот, како средство за подобрување на нивната социјална вклученост и животниот стандард. Проектните активности ќе бидат имплементирани на територијата на Град Скопје.

Проектниот концепт е инспириран од Acceder програмата за посредување при вработување и се темели на повеќе клучни принципи како што се интеркултурен пристап, ориентација кон побарувачката на бизнисите, соработка со приватниот сектор и индивидуален пристап кон вработувањето. Acceder програмата е развиена и имплементирана од Fundación Secretariado Gitano во Шпанија и претставува една од водечките добри практики за социјално вклучување во Европа.    

Спецификации за Проектот тука:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53228 

Согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна инвалидност, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2019 година Министерството за труд и социјална политика објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Повеќе информации тука: 

МКД

АЛБ

*Барањето може да се поднесе од страна на лицето со инвалидност, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2019 година.

Јавен повик

Министерството за труд и социјална политика објавува јавен повик за избор на здружение кое ќе обезбедува услуга во Центар за лица жртви на трговија со луѓе и жртви на сексуално насилство.

Повеќе информации тука:

МКД

АЛБ