Повик на ЕУ за поддршка на социјалните претпријатија

Делегацијата на Европската Унија објави повик за доделување договор за услуги „Поддршка на социјалните претпријатија“, финансиран од Европска Унија.

Преку воспоставување на структури за поддршка на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија ќе се обезбедат низа услуги за развој на социјалните претпријатија, како што се трансфер на знаење и директна поддршка, формално и неформално образование и обука, организирање настани, споделување на простор или опрема, итн. 

Прилагодувањата на правната рамка и соодветната финансиска поддршка дополнително ќе придонесат кон креирање на поволно опкружување за развој на социјалните бизниси. Проектот ќе го поддржи и спроведувањето на новите правила за јавни набавки за доделување на резервирани договори. 

Деталите за тендерот, објавен во рамките на Акциската програма на ЕУ за поддршка во образованието, вработувањето и социјалната политика ИПА II 2017, се достапни на следниот линк.

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1561452184653&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35506&ccnt=7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140105

Објавен повик за доделување Договор за услуги за ИПА проект „Поддигање на квалитетот на предучилишното образование и грижа“

Повикот (Contract Notice) за доделување на договорот за услуги „Поддигање на квалитетот на предучилишното образование и грижа“(Service Contract “Raising the Quality of Pre-school Education and Care”) се објави на 14.12.2018 година.

Проектот се финансира преку ИПА II Акциската програма за 2017 година во областа образование, вработување и социјална политика. Целта е подобрување на квалитетот на предучилишното образование и згрижување преку модернизирање на системот на професионален и кариерен развој на вработените во предучлишните установи, реформирање на системот на лиценцирање на воспитувачите и подобрување на вклученоста на родителите во предучилишното образование на нивните деца .

Повикот (Contract Notice) за доделување на гореспоменатиот Договор за услуги, со дефинирани критериуми и начин на поднесување на понудите, е достапен на веб-страницата на Секторот за централно финансирање и склучување договори, Министерство за финансии:

http://cfcd.finance.gov.mk/?page_id=11  и на EuropeAid.

Крајниот рок за пријавување е 21.1.2019 година, до 14:00ч. Пријавите се доставуваат на адреса на Министерство за финансии, Сектор за централно финансирање и склучување договори, точка 25 од Повикот.

Contract Notice 

Повици/Огласи 2019 година

ПОВИК

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ И ПРИСТАП ДО ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESITEKSPERTIZË PROFESIONALE NË FUSHËN E SHKATHTËSIVE SIPËRMARRËSVE DHE QASJE NË FINANCA

CALL FOR EXPRESSION OF INTERESTPROFESSIONAL EXPERTISE IN THE FIELD OF ENTERPRENEURIAL SKILLS AND ACCESS TO FINANCE

 


ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС СТРУЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВО РАЗВОЈ НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛОКАЛНО НИВО 

МКД

АЛБ

АНГ

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година и измените и дополнувањата од месец јули 2019 година, усвоени од Владата на Република Северна  Македонија за мерката 4.2 Обуки за  напредни ИТ вештини (кофинансирање – финансирана 49% од Агенција за вработување на Република Северна Македонија и 51% од спроведувачот на обуки), на ден 06.09.2019 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за спроведувачи на обуки за напредни ИТ вештини

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна  Македонија за мерката 3.3A Пилот обуки за побарувани занимања во струмичкиот регион, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Северна Македонија, на ден 07.08.2019 година, се објавува ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица

МКД

АЛБ

Оглас

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-9891/1 од 27.11.2018 година и бр.44-9892/1 од 27.11.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 244/18) и Решението на министерката за труд и социјална политика бр. 03-9917/1 од 24.09.2018 година и бр.03-5096/1 од 10.07.2019 година, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на Министерството за труд и социјална политика објавува: 

ОБЈАВА бр.01/2019

за давање во закуп на недвижни ствари –детски одморалиштапо пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации овде:

МКД

ENG

ALB

ОГЛАС

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-9891/1 од 27.11.2018 година и бр.44-9892/1 од 27.11.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 244/18) и Решението на министерката за труд и социјална политика бр. 03-9917/1 од 24.09.2018 година и бр.03-5096/1 од 10.07.2019 година, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на Министерството за труд и социјална политика објавува

ОБЈАВА бр.01/2019

за давање во закуп на недвижни ствари –детски одморалишта по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе инфо овде:

МКД

АЛБ

АНГ

Оглас

Врз основа на договорот за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Канцеларијата на високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации за 2019 година, Министерството го распишува следниот:

Оглас за ангажирање на лице за спроведување на проекти активности

Рок за пријавување: 31.07.2019

Оглас

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Високиот комесаријат за бегалци на ОН, врз основа на поставената цел за подобрување на механизмите за заштита на разделени деца, предвидува постапката за проценка за најдобар интерес на детето да биде продлабочена со развивање на сет на алатки (инструментариум) кој, како дел од усогласена рамка, би бил формален и обврзувачки документ за користење од страна на стручните служби во системот на социјална заштита.  

За Таа цел Министерството распишува ОГЛАС за изработка на Прирачник за вршење на проценка за најдобар интерес на детето.

Напомена: Лица тековно ангажирани од страна на УНХЦР и/или Министерството за труд и социјална политика за вршење на консултантска работа не ги исполнуваат критериумите за аплицирање.

Рок за пријавујење до 31.07.2019

Оглас

Со цел подобрување на квалитетот на пристапот до социјални услуги преку инклузивен пристап, во 2018 година, Министерството за труд и социјална политика во соработката со Високиот комесаријат за бегалци, спроведе проектна активност која што резултираше со изработката на Програма за културна медијација. Како продолжение на истата, а следејќи ги препораките од таа проектна фаза, во 2019 година Министерството за труд и социјална политика во соработка со УНХЦР има планирано изработката на специјализиран модул за обуки за интеркултурна медијација, кој би бил дел од модулите за обучување кои се спроведуваат во рамките на системот на социјална заштита.

За Таа цел Министерството распишува ОГЛАС за изработка на Модул за обука за интеркултурна медијација.

Напомена: Лица тековно ангажирани од страна на УНХЦР и/или Министерството за труд и социјална политика за вршење на консултантска работа не ги исполнуваат критериумите за аплицирање.

Рок за пријавување: 31.07.2019

Јавен повик

Повик за пријавување на кандидати за членови на Комисии при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Рок за пријавување: 22 јули 2019 година

Јавен повик

Повик за изразување интереспрофесионална експертиза во областа на трипартитниот социјален дијалог

МКД

ENG

ALB

Повеќе

Јавен повик

Повик за изразување интерес- Процена на потреби за услуги за синдикатите во Северна Македонија-Унија на независни и автономни синдикати на Македонија - УНАСМ

МКД

ENG

ALB

Краен рок за поднесување пријави за изразување интерес-17 јуни 2019 година 

Јавен повик

Повик за изразување интерес Процена на потреби за услуги за синдикатите во Северна Македонија-Сојуз на синдикатите на Македонија - ССМ

МКД

ENG

ALB

Краен рок за поднесување пријави за изразување интерес-17 јуни 2019 година 

Јавен повик

Повик за изразување интереспроцена на потреби за услуги за Синдикатите во Северна Македонија-Конфедерација на слободни синдикати на Македонија - КСС

МКД

ENG

ALB

Краен рок за поднесување пријави за изразување интерес-17 јуни 2019 година 

Јавен повик

Повик за изразување интереспроцена на потреби за услуги за синдикатите во Северна Македонија-Конфедерација на синдикални организации на Македонија - КСОМ

МКД

ENG

ALB

Краен рок за поднесување пријави за изразување интерес-17 јуни 2019 година 

Јавен повик

Повик за изразување интерес за локални партнерства за вработување

МКД

ENG

ALB

Пријавите за изразување интерес треба да се достават до 17/05/2019 г. Време: 12:00 часот, Централно европско време

ЈАВЕН ПОВИК

Барање за изразување на интерес- Процена на потребите од услуги за Организација на работодавачи на Македонија 

МКД

ENG

ALB

рокот за доставување на апликациите е 2 април 2019

Барање за изразување на интерес-Процена на потребите од услуги за Бизнис конфедерација на Македонија 

МКД

ENG

ALB

рокот за доставување на апликациите е 2 април 2019

ЈАВЕН ПОВИК 

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Програмата 1. Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,  на ден  25.02. 2019 година се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК до невработени лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден  25.02.2019 година, се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати


ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година  се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач,  финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година, се објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година, се објавува:

 

 

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за  мерката  3.2 Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и имплементирана во соработка со УНДП, на ден 25.02.2019 година се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до работодавачи

ЈАВЕН  ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна  Македонија за мерката 3.3 Обуки за занаети, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Северна Македонија, на ден 25.02.2019 година, се објавува

 

ЈАВЕН  ПОВИК до евидентирани невработени лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за мерката 3.3 Обуки за занаети, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Северна Македонија, на ден 25.02.2019 година, се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани работодавачи занаетчии

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 25.02.2019  година, се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 25.02.2019  година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија  за  6.2 Програма за работно ангажирање – Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година, се објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ

Огласи/известувања/објави 2018 година

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Мерката 2.2 Вработување и раст на правни субјекти, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.04.2018 година се објавува 

Јавен повик до работодавачите од микро, мали, средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации  (alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија  за  Програмата за работно ангажирање–Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.04.2018 година се објавува

Јавен повик до единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје  (alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука од областа на банкарството, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки од областа на банкарството (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на обезбедувањето, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува:


Јавен повик за сите невработени лица (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на банкарството, финансирана со кредит  од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува:

Јавен повик за сите невработени лица (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК 

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука за напредни ИТ вештини, финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 24.03.2018 година објавува:

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки за напредни ИТ вештини 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Огласот започнува да важи од 24.03.2018

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка-Обука за стекнување напредни ИТ вештини, финансирана од Светска банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 24.03.2018 година објавува:

Јавен повик до евидентираните невработени лица

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Огласот започнува да важи од 24.03.2018

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Програмата 1.1 Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во соработка со УНДП, на ден 23.03.2018 година се објавува 

Јавен повик до невработените лица

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за  мерката  3.2 Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија и имплементирана во соработка со УНДП, на ден 23.03.2018 година се објавува:

Јавен повик до работодавачи

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука за основни компјутерски вештини (дигитална писменост), финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 23.03.2018 година објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК за евидентирани невработени лица

 

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК до заинтерeсирани работодавачи     (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за евидентирани невработени лица   (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за персонални асистенти за инвалидни лица, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани невработени лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за побарувани занаети, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани работодавачи занаетчии  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/


ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за побарувани занаети, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН  ПОВИК до заинтересирани евидентирани невработени лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на, ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година  се објавува:

 

Јавен повик / Известување до невработените лица 

Јавен повик / Известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на банкарството, финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.03.2018 година објавува:

 

Јавен повик до невработените лица

Јавен повик до невработените лица (Alb)


Повеќе на:http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство  (Alb)


Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 16.03.2018  година, се објавува:


Јавен повик/известување до невработените лица

Јавен повик/известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот прирачник за Програмата за условен паричен надоместок (УПН) за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик, на ден  10.01.2018година се објавува

Jавен оглас до работодавачи кои имаат потреба од нови вработувања со субвенционирање на бруто плата (ALB) 

Јавен оглас до невработените лица за учество во Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик (ALB)

 

Повеќе на: http://avrm.gov.mk/pocetna.nspx

Повици

ЈАВЕН ПОВИК

 Повик до НВО организации за Компонента за Роми

Целта на Повикот за изразување на интерес е да се идентификуваат подобни национални невладини организации (НВО) за потенцијално партнерство со Министерството за труд и социјална политика и УНДП Скопје во спроведување на проектна компонента за поддршка на вработување на Роми и други лица во ризик од социјална исклученост.

Проектната компонента ќе се фокусира на олеснување на пристапот на Ромите и другите лица кои се изложени на ризик од социјална исклученост кон пристојно вработување на формалниот пазар на трудот, како средство за подобрување на нивната социјална вклученост и животниот стандард. Проектните активности ќе бидат имплементирани на територијата на Град Скопје.

Проектниот концепт е инспириран од Acceder програмата за посредување при вработување и се темели на повеќе клучни принципи како што се интеркултурен пристап, ориентација кон побарувачката на бизнисите, соработка со приватниот сектор и индивидуален пристап кон вработувањето. Acceder програмата е развиена и имплементирана од Fundación Secretariado Gitano во Шпанија и претставува една од водечките добри практики за социјално вклучување во Европа.    

Спецификации за Проектот тука:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53228 

Согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна инвалидност, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2019 година Министерството за труд и социјална политика објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Повеќе информации тука: 

МКД

АЛБ

*Барањето може да се поднесе од страна на лицето со инвалидност, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2019 година.

Интерен оглас

Министерството за труд и социјална политика и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, спроведуваат проектна активност за поттикнување на професионалниот развој и лидерство на жените во јавниот сектор, во вид на Менторска програма, наменета за жени во редовен работен однос во државните институции во земјата. Менторската програма има за цел да ги зголеми можностите за личен и професионален развој на жените вработени во јавниот сектор преку создавање на концепт на меѓусебна поддршка и јакнење, споделување на знаења и искуства, како и јакнење на солидарноста и вмрежување помеѓу жените.

Рокот за доставување на пријави е до 30 мај 2019 година. Селекцијата на кандидатки ќе се врши од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Министерството за труд и социјална политика. 

Повик за менторки и менторирани за жени во државни институции

Јавен повик и пријава за учество во Менторска програма 2019

Јавен повик и пријава за Менторки 2019