Стратешки документи

Документи од областа на родова рамноправност и недискриминација

 

Документи од областа на работните односи и вработувањето

Документи од областа на социјалната заштита

Документи од областа на заштитата на децата

Документи од областа на внатрешната ревизија

Документи од областа на финансиите

 

Финансиски извештаи 

 • Финансиски извештаи 2017
  
 • Консолидирани заврни сметки на Министерството за Труд и Социјална Политика
  
 •  
  • 631 Буџетски приходи
  • 696 Депозитна сметка
  • 785 Сметка на донации
  • 786 Сметка на заеми
  • 787 Сметка на самофинансирачки активности
  • 789 Наменска Сметка
 • Финансиски извештаи 2016
 • Консолидирани заврни сметки на Министерството за Труд и Социјална Политика