Вработеност

Преглед на регистрирани пријави на засновани работни односи од евиденција и надвор од евиденцијата на невработени 

 

Извор: Агенцијата за вработување