Вработеност

Преглед на регистрирани пријави на засновани работни односи од и надвор од евиденцијата на невработени во периодот од 1.1.2017 до 31.10.2017 година 


вкупно

неопределено време

определено време

вкупно остварени  152 964 63 461 89 503
од евиденција на невработени 31 662 11 650 20 012
надвор од евиденција на невработени 121 302 51 811 69 491

Извор: Агенцијата за вработување