Вработеност

Преглед на остварените вработувања од и надвор од евиденцијата на невработени во периодот од 1.1.2016 до 30.11.2016 година 


вкупно

неопределено време

определено време

вкупно остварени вработувања 169 074 76 545 92 529
вработувања од евиденција на невработени 39 986 17 253 22 733
вработувања надвор од евиденција на невработени 129 088 59 292 69 796

Извор: Агенцијата за вработување