Министерство за труд и социјална политика

е-маил: mtsp@mtsp.gov.mk

Кабинет на министер
тел: 02 / 3 106 212  
факс: 02/ 3 220 408 
Кабинет на заменик министер
тел: 02 / 3 106 214

Кабинет на државен секретар

тел: 02 / 3 106 291 факс: 02 / 3 116 417

 

Контакт со секторите и одделенијата во Министерство за труд и социјална политика

Сектор

Oдделение

Раководител

Контакт

Сектор за внатрешна ревизија


 

Одделение за внатрешна ревизија во Министерството за труд и социјална политика, органите во состав и проектните единици

Ѓоко Велковски

 

gjoko.velkovski@mtsp.gov.mk


Одделение за внатрешна ревизија во јаните установи

Сектор за справување со човечки ресурси Одделение за персонален менаџмент, вработување и мобилност

 

Одделение за управување со човечки ресурси

 

02/ 3 106 308 

Сектор за стратешко планирање

 

Александар Георгиевски

02/ 3 114 460

ageorgievski@mtsp.gov.mk

 

Одделение за планирање и креирање на политики

Зоран Вучев          

02/ 3 214 074

zvucev@mtsp.gov.mk       

 

Одделение за анализа, евалуација и мониторинг на имплементација на политики и програми

Јулијана Тодоровска

02/ 3 114 460

todorovska@mtsp.gov.mk

Сектор за финансиски прашања

 

Илија Гаревски

02/ 3 106 595

igarevski@mtsp.gov.mk

 

Одделение за буџетска координација

Снежана Костовска Фрчковска                            

02/ 3 106 236

skostovska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за буџетска контрола

 

 

 

Оддление за сметководство и плаќања

Михајло Коштримовски                      

02/ 3 106 595

mkoshtrimovski@mtsp.gov.mk

 

Одделение  за јавни набавки

Благица Мојсова

02/ 3 106 449

bmojsova@mtsp.gov.mk

Сектор за правни, нормативни, општи и заеднички работи

 

Лена Ничевска

02/3 106 221  

lnicevska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за нормативни,  општи и заеднички  работи                                  

 

 

 

Одделението за претставки и предлози                              

 

 


Одделение за општи и заеднички работи 

 

Одделение за утврдување неправилности во работењето                                            

 

 

 

Одделение за информатика                 

 

 

 

Одделение за инвестициони работи

 

 

Сектор за координација и техничка помош на министерот

 

Мабера Камбери

02/ 3 106 224 

mkamberi@mtsp.gov.mk 

 

Одделение за координација на активностите на министерот- Кабинет на министер

 

 


Одделение за односи со јавноста

Жаклина Величковска

02/3106 243

velickovska@mtsp.gov.mk

 

 

Одделение за имплементација на Стратегијата и Декадата на Ромите

 

 


Одделение за анализа, развој и имплементација на демографски политики

Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка

 

 

02/ 3 106 253

 

Одделението за ЕУ интеграција и  преговори за пристапување

Дарко Дочински                    

02/ 3 106 358

ddocinski@mtsp.gov.mk

 

Одделението за координација и имплементација финансиски инструменти на ЕУ

Александра Славкоска                            

02/ 3 106 358

aslavkoska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за мониторинг и евалуација на ИПА

Анкица Ивановски                

02/ 3 106 358

aivanovska@mtsp.gov.mk

 

Одделението за меѓународна соработка

Ана Георгиевска

ageorgievska@mtsp.gov.mk 

02/3 106 294

Сектор за политики од областа на трудовото право и политики за вработување

 

Мирјанка Алексевска

 

02/3106 239

MAleksevska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за труд

 

 

Одделение за плати 02/ 3 106 659

 

Одделение за социјално партнерство

Виолета Димитриева

02/3 106 456

vdimitrieva@mtsp.gov.mk

 

Одделение за пазар на трудот

 

 

Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа

 

Ирена Тодоровска 

02/ 3 225 702
ITodoroska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на работните односи

 

 

 

Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на безбедност и здравје при работа

 

 

Сектор за пензиско и инвалидско осигурување

 

Ирена Ристеска

02/ 3 106 651      
iristeska@mtsp.gov.mk        

 

Одделение за тековно финансирано пензиско и инвалидско осигурување

Даниела Божиноска

02/ 3 106 662
dbozinoska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (II и IIIстолб)

 

02/3 106 660

Одделение за слободен пристап до пазар на труд  Душанка Карамитре

02/ 3 106 770

dkaramitre@mtsp.gov.mk 

Сектор за еднакви можности

 

Мирдита Салиу

02/ 3 233 460
msaliu@mtsp.gov.mk

 

Одделението за родова рамноправност

 

 

02/3 106 661

 

Одделение за превенција и заштита од секаков вид на дискриминација

 

02/3 106 443

Сектор за социјална заштита

 

Зихра Мемети

Софија Спасовска (помошник раководител)

02/ 3 106 365
zmemeti@mtsp.gov.mk
spasovska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за социјално-семејна и правна заштита на децата и семејството

 

02/ 3 106 309

 

Одделение за социјално вклучување

 

 

 

Одделение за заштита на инвалидни лица, лица со воспитно-социјални проблеми и заштита на стари лица

Слободанка Лазова Здравковска

02/3106 325

SZdravkovska@mtsp.gov.mk 

Одделение за остварување на правата од социјална заштита

 

 

 

Одделение за јавни и приватни установи за социјална заштита

 

 

 

Одделение за миграција, интеграција на бегалци и странци и хуманитарна помош

Дејан Ивковски

02/ 3 106 770
divkovski@mtsp.gov.mk

Сектор за детска заштита

Вера Ристовска

 

Ќани Алиу (помошник раковидител)

02/ 3 106 664  

vera.ristovska@mtsp.gov.mk

02/ 3 106 446

kaliu@mtsp.gov.mk


Одделение за заштита и обезбедување на правото за заштита на децата

Елица Димитровска

02/ 3 117 589

edimitrovska@mtsp.gov.mk


Одделение за обезбедување на правото на згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата

 

 

Сектор за испекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата 

 

 

 

 

Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од  социјална заштита и други парични надоместоци

Марушка Ѓеоргиева

02/ 3  114 460
mgeorgieva@mtsp.gov.mk

 

Одделение за инспекциски надзор над остварување и давање на услуги од социјална заштита

Благица Пирова

02/ 3  114 460
bpirova@mtsp.gov.mk

 

Одделение за инспекциски надзор на дејноста заштита на децата 

 

02/ 3 106 258

 


Одделение за надзор и стручен надзор на дејноста заштита на децата 

Проектна единица за спроведување на Оперативната програма "Развој на човечките ресурси 2007-2013"- ИПА Компонента  IV

 

 

02/ 3 106 253

02/ 3 106 294

контакт лица:MGasparovic@mtsp.gov.mk

 


Список со контакти на лица вработени во Министерство за труд и социјална политика

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

 

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост 

Ред. бр.

Министерство за труд и социјална политика Одговорно лице Контакт податоци

1. 

Сектор за социјална заштита  Магдалена Панчевска 

076/455-843

MPancevska@mtsp.gov.mk
2. Сектор за социјална заштита Арта Сулејмани

076/435-009

ASulejmani@mtsp.gov.mk
3. Сектор за социјална заштита Томи Јаневски

076/420-812

TJanevski@mtsp.gov.mk


Ред. бр.

Центар за социјална работа Одговорно лице Контакт податоци
1. Берово Ема Чибанска

070/763-528

2. Битола Билјана Стојанова 

071/342-457

3. Валандово Тина Нацева 072/216 804
4. Велес Андријана Кукулева

043/231-426,

043/222-575,

043/231355

jumcsrveles@mtsp

5. Виница Билјана Ѓоргиева

033/361-305

076/474-708
6. Гевгелија Ефросима Диновска

072/251-115

034/213-797

jumcsrGevgelija@mtsp.gov.mk

7. Гостивар Дафина Наумоска

042/213-431

076/469-937

077/900-424
8. Дебар Бесник Телќиу 046/831-400
9. Делчево Душка Георгиевска

033/411-736

078/566-474
10. Демир Хисар Јулијана Гроздановска

071/397-870

047/276-751
11. Кавадарци Гордана Анѓушева 072/277-523
13. Кичево Гордана Србиноска

045/225-326

071/556-820

jumcsrKicevo@mtsp.gov.mk
14. Кочани Васка Анастасова

072/243-788

anastasova.vaska@gmail.com
15. Кратово Анита Крстевска

076/535-802

076/493-282
16. Крива Паланка Елизабета Деспотовска Јакова 031/375-200
17. Крушево Драган Милошески 076/508-255
18. Куманово Соња Арсовска

075/362-882

sarsovsk2001@yahoo.com
19. Македонски Брод Мевлудин Амчоски

076/475-978

045/274-137
20. Неготино Павлинка Волкановска Атанасовска

071/391-610

p_volkanovska@yahoo.com

21. Охрид Гордана Атанасова

046/260-707

jumcsrohrid@mtsp.gov.mk

22. Прилеп Смилка Илиеска 078/410-738
23. Пробиштип Станка Науновска 032/483-127
24. Радовиш Верка Танева Горгиевска 070/320-034
25. Ресен Селфие Мехмети

047/451-419

071/841-918
26. Свети Николе Весна Гонева

Тел. 032/610-305

        072/309-960
27. Град Скопје Јамина Блажовска

3297 - 711

licaprecki.skopje@mtsp.gov.mk

jasminkablazovska@yahoo.com
28. Струга Гулсен Хуло 046/780-783
29. Струмица Славчо Матков

075/420-624

078/341-076
30. Тетово Абдуљвехаб Хусеини 070/349-393
31. Штип Данилова Гордица 032/385-031 локал 112
32. Државен инспекторат за труд Ментор Лимани 02/3296-310

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Согласно Законот за постапување по претставки и предлози (“Службен весник на РМ” бр.82/2008), во Министерството за труд и социјална политика, односно во Секторот за правни, нормативни, општи и зеднички работи формирано е Одделение за претставки и предлози. Заради имплементација на одредбите од законот, Ве известуваме дека определено е овластено лице за постапување по претставките и предлозите во рамките на органот за надлежностите утврдени со закон и тоа:

Лена Ничевска, раководител на сектор

e-mail: lnicevska@mtsp.gov.mk

Тел. 02/ 3 106 221


Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци:

Лена Ничевска, раководител на сектор

e-mail:lnicevska@mtsp.gov.mk,

тел: 02 3 106 221

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени за заштитено внатрешно и заштитено надворешно укажување

Мила Царовска, Министер за труд и социјална политика

телефон: 02/3106 212