Државен секретар

м-р Елена Грозданова

Лични податоци
 • Место на раѓање: Битола, Република Македонија

 • Националност: Македонка

Формално образование

2012 година

 • Магистар за мир и развој

 • Факултет: Филозовски факултет

 • Институт за одбрана, безбедност и мир

1981 година

 • Дипломиран социјален работник

 • Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија

Работно искуство
 • 2007 -2017 Државен советник за еднакви можности, Министерство за труд и социјална политика

 • 1998 -2007 Раководител на Одделение за унапредување на родовата рамноправност, Министерство за труд и социјална политика

 • Од 1998 - До 1998 Советник на Министерот, Министерство за труд и социјална политика

 • Од 1995 - До 1998 Советник во Секторот за социјална заштита, Министерство за труд и социјална политика

 • Од 1995 - До 1996 Советник во Секторот за социјална заштита ,животен стандард и плати, Министерство за труд и социјална политика

Познавање на јазици
 • Англиски

 • Руски

 • Сропско-хрватски

Учество во меѓународни и домашни комисии
 • Од 2014  - Претставник на Република Македонија во Комитетот за социјална кохезија, човечко достоинство и еднаквост во Совет на Европа;

 • Од 2014 - Член на Комисијата за родова еднаквост на Совет на Европа; 

 • Во 2007 год - Претседавач на Поткомитетот за социјална политика, информатичко општество и образование за Поглавје 19; 

 • Од 2004 год - Активен учесник во подготовките за компаративна анализа на македонското законодавство со законодавството-директивите на Европската унија во делот за човекови права поглавје 23 и 24 како и постојан член на поткомитетот за социјална политика  за поглавје 19;

 • Од 2001 - Член на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во Владата на Република Македонија; 

 • Од 1996  -Член на Меѓународната организација на социјални работници;

 • Од 1998-2012 - Претставник на Република Македонија во Управниот комитет за родова еднаквост во Совет на Европа;

 • Од 1996-2001 - Претставник на Република Македонија во Комитетот за Семејно право и Ад-хок комитетот за правата на децата во Совет на Европа;

 • Од 1998 год-2004 Контакт лице за Република Македонија во рамки на Пактот за стабилност –работна маса за демократија и човекови права;

 • Од 1992-1998 -Член на Извршниот одбор на Македонски црвен крст;

Публикации и Анализи:
 • 2015 - Експерт во изработка на “Анализа за дискриминаторски практики по основ на пол во областа на пристап до добра и услуги/здравствена заштита  и финансии во РМ”  поддржана од ОБСЕ во РМ.    

 • 2014 - Експерт во изработка на “Aнализа за состојбата со идентификација и заштита на деца жртви на трговија со луѓе во РМ”.поддржана од ГИЗ Скопје

 • 2014 - Експерт во изработка на “Aнализа за дискриминаторски практики во областа на пристап до добра и услуги/домивање и социјална заштита” подржана од ОБСЕ

 • 2014 - Експерт во изработка на  “Aнализа за дискриминаторски пракси во областа на   образованието по основ на етничка припадност, возраст и лица со посебни потреби и пол”.    Оваа активност е поддржана од Мисија на ОБСЕ во РМ. 

 • 2013 - Ко-автор на “Водич за родово маинстримирање наменет за државни и јавни службеници” поддржан од УН жени во РМ.

 • 2013 - Ко-автор и уредник на “Водич за спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација и Националната стратегија за еднаквост и недискриминација” поддржана од Британска амбасада и Британски совет во РМ

 • 2013 – автор на “Модулот за електронска обука за недискриминација” во соработка со Британска амбасада и   Министерство за информатичко општество и администрација

 • 2008 - Ко-автор на “Водич за директивите на Европската унија поврзани со еднаквост и недискриминација”. Оваа активност беше поддржана од Британски совет со поддршка на експертот  Sheila Rodgers од Англија.

 • 2008  -Ко-автор на  “Македонски водич за обука наменет за државните службеници” од областа на недискриминацијата поддржан од Британска амбасада

Домашни и меѓународни признанија и награди:
 • 4-то Ноемвриска награда на Советот на општина Битола за 2011 год.за промоција на градот Битола на планот на еднаквите можности и недискриминацијата;

 • Хуманист на Годината за 2010 год.од страна на Здружението САМАРЈАНИН од Битола и Владиката Петар;

 • Признание за постигнувања на планот на борбата против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија во 2010 год. од страна на Американската амбасада во РМ ;

 • Добитник на сертификат за учество на 4-та Меѓународна конференција за меѓународен дијалог:исток-запад на Меѓународниот Славјански Универзитет Г.Рдержавин Свети Николе-Тамбов