НПАА

Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА)

Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА) претставува клучен документ за процесот на интеграција на Република Македонија во Европската унија, којшто ја одразува динамиката на усогласувањето на националното законодавство со правото на Европската унија и јакнењето на административните капацитети, т.е. прилагодувањето на националните институции кон европските административни структури.

Повеќе
НПАА ревизија 2015
ИПА

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) 2007-2013, компонента IV „Развој на човечките ресурси“

Компонента IV од Инструментот за претпристапна помош е финансиска поддршка од Европската унија за периодот 2007 – 2013 во областите вработување и социјално вклучување. За периодот 2007-2013 година, вкупниот буџет за оваа компонента изнесува околу 64 милиони евра. 85% од овој износ е учество на Европската унијата, а остатокот се средства од Буџетот на Република Македонија.

Повеќе