Повици/огласи

Јавен повик

За избор на локален медијатор за Општина Гостивар во рамки  проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

Во рамки на Проектот: “Инклузија На децата Роми во предучилишно образование”, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува Јавен оглас за ангажирање на на еден локален медијатор во Општина Гостивар за време од 01.03.2018 година до 31.08.2018 година.


Стратешки документи произлезени од Декадата на Ромите

Други документи

Работна средба за инклузија на Ромите и Ромите бегалци

Стратешки документи произлезени од Декадата на Ромите-поминати