Закони од областа на социјалната заштита


Закони од областа на заштитата на децата

Закони од областа на трудовото законодавство 

Закони од областа на еднаквите можности


Закони од областа на пензиското и инвалидското осигурување

  

Закони од областа на боречката и инвалидската заштита


Други закони

 


закон за изменување и дополнување на законот за исплата на

пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано

пензиско осигурување