Минимална плата

Објава на минимална плата

 

Според членот 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 132/17),

висината на минималната плата во бруто износ за исплата на платите за септември 2017 година, заклучно со исплатата на плата за јуни 2018 година, изнесува 17.130 денари. 

Насоки за примена на Законот за минимална плата во Република Македонија                                       (“Сл. весник на РМ” бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и 132/17)

Плата по оддели