Директор: Бранко Јаневски

Тел: 02/ 3 114 660 

Боречко-инвалидската заштита се спроведува преку Управата за прашања на борците и воените инвалиди. Поконкретно кажано, Управата за прашања на борците и воените инвалиди преку одделението за боречка и инвалидска заштита и преку мрежата на извршители распоредени низ целата држава се ангажира на работи од областа на заштита на правата на борците од Антифашистичката војна и од сите националноослободителни војни на македонија, на воените инвалиди, на прогонуваните и затвараните за идеате на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, како и заштита на членовите на нивните семејства, кои немаат можност за материјалната и социјална егзистенција.  

За остварување на правата на борците, воените инвалиди, на припадниците на безбедносните сили, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци, во прв степен решава управата, а во втор степен Министертвото за труд и социјална политика. Во постапката учествуваат и лекарски комисии кои даваат наод и мислење за степенот на оштетување на организмот на барателот заради остварување на соодветните права уредени со прописите. 

Управата се грижи за остварување на следните права од инвалидската и боречката заштита:

  • Воена инвалиднина
  • Семејна инвалиднина
  • Инвалидски додаток
  • Материјално обезбедување
  • Додаток за нега и помош
  • Ортопедски додаток и
  • Здравствена заштита (Воените инвалиди, корисниците на семејна инвалиднина и борците корисници на материјално обезбедување, кои немаат друг основ на здравствено осигурување по прописите од областа на здравството, здравствено се осигурани според прописите од областа на боречката и инвалидската заштита)