МТСП со кампања за превенција и заштита од семејно насилство: Охрабри се, пријави го насилникот!

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје,  подготви  кампања за превенција и заштита од  семејно насилство во вонредна состојба COVID-19 преку која жртвите на семејно насилство но и целата јавност се информираат за препознавање на сите  формите на семејно насилство, каде да се обратат и пријават  за помош и кои се постоечките сервиси  за заштита на жртвите на семејно насилство.

Тргнувајќи од уставните определби за заштита на основните човекови права и слободи и почитувајќи ги општо прифатените норми на меѓународното право за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жената, вклучувајќи го и  семејното насилство, Владата на Република Северна Македонија и во вонредна состојба, обезбедува  целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID 19 и ги потврдува своите заложби за преземање на сите неопходни мерки за заштита на жртвите на семејно насилство.

Семејното насилство е кривично дело. Секој има право да го живее сопствениот живот безбедно и во согласност со своите потреби. Затоа Министерството за труд и социјална политика ги охрабрува  жртвите на семејно насилство, но и сите граѓани кои се сведоци или имат сознанија за насилство,  да го пријават истото на СОС линиите, најблиската полициска станица, центарот за социјална работа, здравствена установа, за да можат стручните лица да постапат и да ги заштитат од сторителот на  семејното насилство.

 

MPPS  me fushatë për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje: Inkurajohu, denonco dhunuesin

Duke u nisur nga angazhimet kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe respektimin e normave përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, përfshirë dhunën në familje, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në gjendje të jashtëzakonshme siguron koordinim të plotë në lidhje me parandalimin e përhapjes së virusit Korona COVID 19 dhe riafirmon angazhimin e saj për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur viktimat e dhunës në familje.

Për këtë qëllim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, përgatiti fushatë për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje në gjendje të jashtëzakonshme COVID-19 përmes të cilës viktimat e dhunës në familje dhe publiku i gjerë informohen për të njohur të gjitha format të dhunës në familje, ku të drejtohen dhe të aplikojnë për ndihmë dhe cilat janë shërbimet ekzistuese për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje.

Dhuna në familje është vepër kriminale. Të gjithë kanë të drejtë të jetojnë jetën e tyre në një mënyrë të sigurt dhe në përputhje me nevojat e tyre. Prandaj, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale inkurajon viktimat e dhunës në familje, por edhe të gjithë qytetarët që  janë dëshmitarë ose kanë njohuri për dhunën, ta denoncojnë atë në linjat SOS, stacionin më të afërt policor, qendrën për punë sociale, institucionin shëndetësor, në mënyrë që të munden profesionistët për të vepruar dhe mbrojtur ata nga kryesi i dhunës në familje.

​ 

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }