Повици/огласи 2022

Објавено на 16.09.2022

Врз основа на член 9 од Закон за упатување работници од Република Македонија во други држави за изведување на градежни работи преку  проектни договори и за вршење на други сезонски работи ("Службен весник на Република Македонија" број 166/12 и 30/16), Министерството за труд и социјална политика, објавува:

 Ј А В Е Н   П О В И К

за прибирање на барања од заинтересирани правни лица за учество при распределбата на правото за упатување на работници (деташман) за изведување на проектни договори во СР Германија и тоа за:

  • 120  работници за изолациони проектни  договори; 
  • 110 работници за  монтажерски проектни  договори и   
  • 320  работници за градежни проектни договори.

Повеќе

Објавено на: 29.07.2022

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ОД ОПШТИНИТЕ, ГРАДОТ СКОПЈЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

Министерството за труд и социјална политика објавува јавен повик ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ на средства за давање на социјални услуги ОД ОПШТИНИТЕ, ГРАДОТ СКОПЈЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ, со цел да продолжи давањето на социјалните услуги воспоставени на локално ниво од страна на општините, кои се реализираат во соработка со лиценциран давател на услугата, со финансиска поддршка од министерството, а за ранливи групи на граѓани и граѓанки, за кои е утврдена потребата од одреден вид на услуга.

Повеќе

Формулар за аплицирање

Формулар за Буџет

Објавено на 04.03.2022

Јавен повик за поднесување на барање по  однос на програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка, потешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2022 година 

 

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка, потешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2022 година (Службен весник на Република Северна Македонија бр.43/22) објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил. 

Барањето може да се поднесе од страна на лицето со попреченост, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2022 година.

Барањето со потребната документација се поднесува преку надлежниот центар за социјална работа  до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил формирана во рамки на Министерството за труд и социјална политика

Кон барањето се поднесува следната документација: 

-Наод, оцена и мислење од надлежна комисија за утврдено тешка, потешка и најтешка телесна попреченост, за утврдена умерена, тешка и длабока ментална попреченост, за потполно слепило и потполна глувост (или копија од документот заверена на нотар),

-Царинска декларација (примерок од електронска царинска декларација, потврда за регистрација издадена по извршено увозно царинење) не постари од 18 месеци од денот на подмирување на царинските давачки и акцизи при увоз на патнички автомобил, издадени од царински орган (или копија од документот заверена на нотар),

-Доказ за платен данок на додадена вредност при набавка на патничкиот автомобил,

-Фактура за набавка на возило во државата,

-Доказ од овластена компанија за вградена специјализирана опрема (за возила со купопродажна вредност над 10.000 евра во денарска противвредност, но не повеќе од 20.000 евра во денарска противвредност),

-Наод и мислење за друг член на семејството со попреченост (или копија од документот заверена на нотар),

-Потврда за остварени приходи од Управата за јавни приходи за претходната година,

-Потврда за редовен студент (доколку лицето е студент),

-Потврда за заснован работен однос (доколку лицето е во работен однос),

-Потврда за регистриран активен барател на работа (доколку лицето е невработено лице).

За дополнителни информации може да се обратите секој работен ден од 10.00-12.00 часот на тел. 02 3106-770 или во меснонадлежниот центар за социјална работа.

Министерство за труд и социјална политика

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }