Повици/Огласи 2021 година

06.03.2021

Врз основа на за Договорот за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1, Министерството го распишува следните огласи:

1. Aнгажирање на асистент за комуникација и администрација.

2. Aнгажирање на тим на обучувачи за реализација на обуките од проектот

3. Ангажирање на лице за дизајн на материјали во врска со проектот

Повеќе

04.03.2021

Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, во рамки на проектот Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ и врз основа на Договорот „помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1 и соглансо член 23 став 2 од Законот за јавни набавки (Службен Весник на РМ бр. 24/2019) и процедурите на донаторот процедурите на донаторот за набавки /Procurement Guidelines:Micro-Purchasing Nov.2015(V.2.1), и согласно Одлука за јавна набавка бр. 17-1738/1 од 22.02.2021 година и Записник бр. 17-1738/4 od 04.03.2021 година, со цел адаптација на деловен простор на приземје во Центар за обуки, има потреба од изведување на следните градежни работи

Предмет: Барање понуда

Финансиска понуда

25.02.2021

Врз основа на договорот за Договорот за МАТРА проект „Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулска конвенција„, помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Амбасадата на Кралството Холандија бр. 02-5580/1 од 29.07.2019 година и Анекс на Договор бр:17—1512/1 од 12.02.2021 , Министерството го распишува следниот:

 Оглас за ангажирање две лица на проект

24.02.2021

Повик за апликации зарегионални центри

за поддршка на развој на социјално претприемништво

Проектот „Поддршка на социјалните претпријатија“, финансиран од ЕУ, спроведен од Конзорциумот Ептиса / Барка / Екорис во соработка со Министерството за труд и социјална политика објавува повик за учество во проектните активности за воспоставување на 8 регионални центри за поддршка на социјалните претпријатија. 

Краен рок за доставување на Oбразецот за идентификација во електронска верзија  на англиски јазик е до 12:00 часот, 5-ти март 2021 година на следната е-пошта: supsocent@eptisa.com


Јавен повик АНГ, МКД, АЛБ

Критериуми за избор АНГ, МКД, АЛБ

Образец за идентификација АНГ

22.02.2021

Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, во рамки на проектот Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ и врз основа на Договорот „помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1 и соглансо член 23 став 2 од Законот за јавни набавки (Службен Весник на РМ бр. 24/2019) и процедурите на донаторот процедурите на донаторот за набавки /Procurement Guidelines:Micro-Purchasing Nov.2015(V.2.1), и согласно Одлука за јавна набавка бр. 17-1738/1 од 22.02.2021 година, со цел адаптација на деловен простор на приземје во Центар за обуки, има потреба од изведување на следните градежни работи

Предмет: Барање понуда

Финансиска понуда

Повеќе

01.02.2021

ПОВИК ЗА ТЕНДЕР

за

спроведување  на Програмата „Советување и мотивација – Менторска поддршка за  

активација (интеграција) на корисниците на ГМП на пазарот на трудот


Во рамки на проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” финансиран од Европската Унија, Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија  објавува Повик за прибирање понуди за спроведување на програмата „Советување и мотивација – Менторска поддршка за активација (интеграција) на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на трудот“.

 

Повеќе

18.01.2021

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2021 година (Службен весник на Република Севрна Македонија бр.8/21) објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Повеќе

Програма за рефундирање за 2021 година

Повици/Огласи 2020 година

Јавен оглас

Врз основа на за Договорот за "Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија" помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр.17-8716/1, Министерството го распишува следниот Оглас за ангажирање на асистент на проект

Повеќе информации овде

 

 

Јавен оглас

Врз основа на за Договорот за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1, Министерството го распишува следниот:

 

Оглас за ангажирање на ескперти на проект

Оглас МКД

Оглас АЛБ

Јавен оглас

Во рамки на проектот Инклузија на децата Роми во предучилишно образование, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува Јавен повик за доставување на понуди за набавка на смарт уреди/таблети за потребите на проектот.

Повеќе инфорамции овде

Во рамките на проектот „Креативни и едукативни активности за поддршка на деца во мали групни домови и поправни установи во период на самоизолација предизвикана од Ковид 19“ поддржан од УНИЦЕФ канцеларијата во Скопје, финансиран од УСАИД, кој го спроведува ХОПС, објавуваме:

Повик за ангажирање лица за поддршка на работењето на Јавната установа за згрижување деца – Служба за заедничко живеење на деца со нарушено поведение и на Јавната установа Детски дом 11 Октомври, Скопје

Повеќе
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->