Инспекциски надзор 

Министерството спроведува инспекциски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита и заштитата на децата, над установите за социјална заштита и другите правни и физички лица кои вршат одредени работи од социјална заштита како професионална дејност и јавни и приватни установи за деца, детски градинки, детски одморалишта. и другите правни и физички лица кои вршат одредени работи од областа за заштита на децата заштита како професионална дејност.

Инспекцискиот надзор опфаќа:

Повеќе

Годишен план за работа 

 • Годишна програма на Секторот за инспециски надзор над примената на законските и други прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата во Министерство за труд и социјална политика за 2020 година
 • Табеларен приказ на планираните инспекциски надзори во годишната програма за работа за 2020 година за инспекциски надзор во социјалната заштита и заштита на децата 
 • Годишна програма на Секторот за инспециски надзор над примената на законските и други прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата во Министерство за труд и социјална политика за 2019 година
 • Табеларен приказ на планираните инспекциски надзори во годишната програма за работа за 2019 година за инспекциски надзор во социјалната заштита и заштита на децата 
 • Годишна програма за работа на Секторот за инспекциски надзор над примената на законските и други прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата во Министерството за труд социјална политика за 2018 година
 • Tабеларен приказ на планираните инспекциски надзори во Годишната програма за работа за 2018 година на Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита и заштита на децата
 • Полугодишни извештаи

  2020

  2019

  2018

  Листи за проверка 


  Донесени инспекциски акти
   од областа на социјалната заштита


  Донесени инспекциски акти од областа на детската заштита 

  Со еден клик до сите услуги
  Uslugi.gov.mk
  Кликни тука
  -->