Права за заштита на децата 

Законот за заштита на децата го уредува системот и организацијата на обезбедување заштита на децата.

Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, како и на правата и обврските на родителите за планирање на семејството и на државата и единиците на локалната самоуправа за водење хумана популациона политика.

Заштитата на децата се остварува со обезбедување услови и ниво на животен  стандард што одговара на физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата. Државата, како и единиците на локалната самоуправа се грижат за давање соодветна материјална помош на родителите за издржување, подигнување, грижа и заштита на децата и организирање и обезбедување на развој на установи и служби за заштита на децата.

Заштитата на децата  се остварува преку обезбедување на определени права и облици за заштита на децата.

Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст

Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст е облик на заштита на деца кој како дејност се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот, односно до вклучување во основото образование. Детска градинка може да обезбедува престој и исхрана и за деца над шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст.

Повеќе

Детско одморалиште

Дејноста одмор и рекреација се обезбедува и остварува во јавно и приватно детско одморалиште. Општинско детско одморалиште и детско одморалиште на градот Скопје основа општината и градот Скопје.Советот на општината и советот на градот Скопје донесува одлука за основање на јавно детско одморалиште, по претходно прибавено мислење од Министерството. Државно детско одморалиште основа Владата на предлог на Министерството. Средствата за основање и работа на детското одморалиште ги обезбедува основачот.

Јавно детско одморалиште се основа од страна на советот на општината и советот на градот Скопје и Владата, со одлука за основање на јавно детско одморалиште по претходно прибавено мислење од Министерството односно на предлог на Министерството за јавна детска градинка основана од Владата.

Повеќе
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }