(р) ЕСРП 2022 – Ревидирана програма за реформи во вработувањето и социјалната политика

Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020 (ЕСРП 2020) беше усвоена од Владата на Република Северна Македонија во август 2017 година. По усвојувањето на ЕСРП Програмата, се обезбеди редовно следење и известување за напредокот во имплементацијата на Програмата од страна на Работната група за секторот „Образование, вработување и социјална политика“. Во 2018 година се подготви првиот извештај за следење на спроведувањето на ЕСРП што беше разгледан од Владата на Република Северна Македонија во јули 2018. 

Две години по активно спроведување на целите и мерките од ЕСРП 2020, се наметна потребата од нејзина ревизија. Ревизијата беше поттикната од промените во поставеноста на политиките, од кои дел – како тие во сферата на социјалната политика – имаа структурни поместувања; како и од тековните трендови и движења, преку кои се увиде потреба од ревизија на некои од целните вредности во ЕСРП 2020. 

Со ревизијата, која започна во јули 2019 се продолжи временската рамка на ЕСРП до 2022 година. ЕСРП претрпе ревизија на содржината, а структурата беше начелно задржана, со цел да обезбеди континуитет во следењето на целните вредности. Ревидираната програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2022 – (р) ЕСРП 2022 ги утврдува реформите и политиките кои во наредниот период ќе се реализираат во рамките на трите приоритетни области и тоа:

1. Пазар на труд и вработување   

2. Човечки капитал и вештини  и   

3. Социјална инклузија и социјална заштита

Во Ревидираната ЕСРП 2022 беше констатиран напредокот во текот на двете години по донесувањето на ЕСРП 2020, што имплицираше значајна ревизија на мерките и целните вредности на индикаторите. Имено, во Ревидираната ЕСРП 2022, за секоја област се издвојуваат и ограничен број насловни, исходни и процесни индикатори за мерење на вкупниот напредок во секоја област на ЕСРП. За сите индикатори се утврдуваат нови целни вредности за 2022.

Целокупниот процес на подготовка на Ревидираната ЕСРП 2022 е реализиран во целосна соработка, координација и консултации помеѓу сите релевантни чинители (државни институции, меѓународни организации и развојни партнери, граѓанското општество и социјалните партнери), пред сè, преку нивното учество во Секторската работна група за „Образование, вработување и социјална политика“. Секторската работна група го разгледа и го усвои документот на петтиот состанок што се одржа на 19.12.2019 и го задолжи Министерството за труд и социјална политика да ја достави Ревидираната ЕСРП 2022 до Владата на Република Северна Македонија за усвојување.

Во подготовката на Ревидираната програма се обезбедија и дополнителни консултации со социјалните партнери и претставници на граѓанското општество активни во областите опфатени со ЕСРП, со цел нивно запознавање со содржината на Ревидираната програма и обезбедување на коментари, забелешки и видувања.   

Ревидираната програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2022 е усвоена од страна на Владата на Република Северна Македонија во декември 2019 година.

 

Преземи (р) ЕСРП 2022 (МК): (р)ЕСРП2022.pdf

Следење на имплементацијата на (р) ЕСРП 2022  

(r)ESRP – Revised Employment and Social Reform Programme 2022

December 2019

The "Employment and Social Reform Programme 2020" (ESRP 2020) was adopted by the Government of the Republic of North Macedonia in August 2017. Following the adoption of the ESRP Program, the Sector Working Group on Education, Employment and Social Policy ensured regular monitoring and reporting on the progress of implementation of the Programme. In 2018, the first monitoring report on the implementation of the ESRP was prepared and it was reviewed by the Government of the Republic of North Macedonia in July 2018.

After two years of active implementation of the objectives and measures under ESRP 2020 a need arose to revise the Programme. The revision was necessitated by the changes in the setup of the policies, some of which - such as those in the sphere of the social policy - saw structural shifts; as well as by the current trends and developments, which instigated the need to revise some of the target values in ESRP 2020. Thus, a revision of ESRP 2020 was initiated in July 2019 and the Programme was extended until 2022. The ESRP was revised in terms of content, while maintaining its structure, in principle, so as to provide for continuity in the monitoring of the targets. 

The Revised Employment and Social Reform Programme 2022 – (r) ESRP defines the reforms and policies that will be implemented in the forthcoming period in the three priority areas:

1. Labour market and employment

2. Human capital and skills

3. Social inclusion and social protection

The revised ESRP 2022  - ESRP(r) noted the progress made in the two years since the adoption of ESRP 2020, which implied a major revision of the measures and target values of the indicators.

The overall process of preparation of the Revised ESRP was carried out in full cooperation, coordination and consultations among all relevant stakeholders (state institutions, international organizations and development partners, civil society and social partners), primarily through their participation in the Sector Working Group on "Education, Employment, and Social Policy”. The Sector Working Group discussed and adopted the document at its fifth meeting held on 19.12.2019 and tasked the Ministry of Labour and Social Policy with the delivery of the Revised ESRP 2022 to the Government of the Republic of North Macedonia for adoption.

The preparation of the Revised Programme included consultations with the social partners and representatives of the civil society who are engaging in the areas covered by ESRP, in order to inform them about the content of the Revised Programme and obtain their comments, observations and positions. The "Revised Employment and Social Reform Programme ESRP(r) 2020" was adopted by the Government of the Republic of North Macedonia in December 2019.

Download (r)ESRP 2022 (EN) (r)ESRP 2022 (EN).pdf

 

Monitoring the Implementation of (r)ESRP 2022

Download (r)ESRP report for 2020 (EN): (r)ESRP report for 2020_EN

Download (r)ESRP report for 2021 (EN): (r)ESRP report for 2021_EN

Download (r)ESRP report for 2022 (Excerpt) (EN): (r)ESRP report for 2022 (Excerpt)_EN

ЕСРП 2020 - Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 

Август 2017

Република Македонија, како земја-кандидат за членство во Европската унија, во тесна соработка и координација со Европската комисија, од 2015 година го отпочна новиот стратешки механизам на социјално-економскиот дијалог по однос на приоритетите и реформите во областа на пазарот на труд, вработувањето, образованието и социјалната политика. Со тоа и Република Македонија како трета земја од регионот, заедно со Република Србија и Црна Гора, се вклучи во овој стратешки процес, заснован на Стратегијата за проширување на Унијата.Во рамките на оваа заедничка иницијатива помеѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија, отпочна и подготовката на значајниот стратешки документ, т.н. Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020 – ЕСРП (Employment and Social Reform Programme 2020). Подготовката на овој документ, од страна на Европската комисија беше утврдена како еден инклузивен и партиципативен стратешки процес, кој ќе го следи и придружува процесот на Европска интеграција на земјите-кандидати и ќе претставува значаен механизам на взаемен дијалог преку утврдување и редовно следење на приоритетите во опфатените области и кој ќе биде структуриран по моделот на Стратегијата на Европската унија „Европа 2020“.  

Процесот на подготовка на ЕСРП Програмата во Република Македонија започна во 2015 година.  Поради неопходноста од мултисекторски пристап и ефикасна координација/соработка помеѓу различните субјекти, во февруари 2015 год. се формираше посебна Меѓуресорска работна група за подготовка на „Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика“, составена од претставници од сите релевантни институции кои учествуваат во креирањето, спроведувањето и следењето на политиките опфатени со Програмата. Работата на Меѓуресорската работна група и целокупниот процес на подготовка на Програмата ја координираше Министерството за труд и социјална политика.

Процесот на изготвување на ЕСРП Програмата беше отворен и партиципативен, проследен со интензивни консултации со повеќе релевантни субјекти кои на различни начини и на различни нивоа учествуваат во креирањето, спроведувањето и/или следењето на политиките од областите опфатени со Програмата. При подготовката на документот се остварија консултации со социјалните партнери, со претставници на граѓанското општество, со претставници на релевантните меѓународни организации и развојни партнери, со професори и експерти од областите, кои придонесоа значително да се зголеми квалитетот, релевантноста и репрезентативноста на самиот документ.

Се реализираа неколку циклуси на консултации преку организирање на состанок со репрезентативните социјални партнери (синдикати и организации на работодавачи),  објавување на подготвениот нацрт-текст на ЕСРП Програмата на web-страната на МТСП и упатување на јавен повик за консултации до сите релевантни субјекти, а за финализирање на процесот, во февруари 2017 година, се организираше и еден поширок настан - Конференција „ЕСРП – Консултации и следни чекори“, со која се обезбеди уште една можност да се добијат релевантни мислења, коментари, предлози. Резултатите и инпутите кои беа добиени од спроведениот процес на консултации, потоа беа разгледувани и земани во предвид при финализирањето на документот.

Во текот на подготовката на Програмата, се остваруваа континуирани консултации и соработка со претставниците на Европската комисија (DG EMPL) и на Делегацијата на Европската унија во Република Македонија.

„Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020“ е усвоена од страна на Владата на Република Македонија во август 2017 година.

 

Преземи ЕСРП 2020 (МК): ЕСРП2020_Македонија.pdf

 

 

ESRP 2020 – Employment and Social Reform Programme

August 2017

The Republic of Macedonia, as a candidate country for EU membership, in close cooperation and coordination with the European Commission, in 2015 has launched the new strategic mechanism of the social and economic dialogue on the priorities and reforms in the field of labor market, employment, education and social policy.  With this, the Republic of Macedonia, as a third country within the Region, together with the Republic of Serbia and Montenegro, has also joined this strategic process, based on the Eu Enlargement Strategy.Within the framework of this joint initiative between the Government of the Republic of Macedonia and the European Commission, the development of an important strategic document was initiated, the so-called Employment and Social Reform Programme 2020 - ESRP. The preparation of the document, was envisaged by the European Commission as an inclusive and participatory strategic process that will follow and accompany the process of European integration of the candidate countries and will represent an important mechanism for mutual dialogue through setting and regular monitoring of priorities in the areas covered, and which will be structured following the model of the European Union Strategy "Europe 2020".


The process of preparation of the ESPR in the Republic of Macedonia has started in 2015. Due to the necessity for multi-sectoral approach and effective coordination/cooperation between the various entities, in February 2015, a special Inter-sectoral Working Group has been established for the preparation of the Employment and Social Reform Programme, composed of representatives from all relevant institutions participating in the creation, implementation and monitoring of policies covered by this Program. The work of the Inter-sectoral Working Group and the overall process of preparation of the ESRP was coordinated by the Ministry of Labor and Social Policy.

The process of development of the ESPR was open, transparent and participatory, followed by a process of intensive consultations with a large number of relevant stakeholders who, in different ways and at different levels, participate in creation, implementation and/or monitoring of policies in the areas covered by the Programme. During the preparation of the document, consultations were held with the social partners, representatives of the civil society, representatives of relevant international organizations and development partners, professors and experts, which contributed to significantly increase the quality, relevance and representativeness of the document itself. 

Several cycles of consultations were realized, through organizing meeting with the representative social partners (trade unions and employers' organizations),  publishing the ESRP draft-text on the web site of the MoLSP and announcing a public call for consultation to all relevant stakeholders, and finalizing the process, a wider consultation event was organized in February 2017 – the "ESRP - Consultations and Way Forward" Conference, that provided an additional opportunity to obtain relevant opinions, comments, suggestions. The results and inputs received from the process of consultations were afterwards reviewed and considered for the finalization of the document.


The development of the ESRP was also characterized with continuous consultations and cooperation with the representatives of the European Commission (DG EMPL) and the Delegation of the European Union in the Republic of Macedonia.

The "Employment and Social Reform Programme 2020" was adopted by the Government of the Republic of Macedonia in August 2017.

 

Download ESRP 2020 (EN):   ESRP2020_Macedonia.pdf

Следење на имплементацијата на ЕСРП 2020 / Monitoring the Implementation of ESRP 2020

Прв годишен извештај за 2017 година (ENG)

 

 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }