Систем на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија


Пензиско и инвалидското осигурување

Систем на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Врз основа на уставните определби за социјално осигурување произлегуваат и правата од пензиското и инвалидското осигурување, како основни права на граѓаните.

Со Законот за пензиското и инвалидското осигурување се уредува задолжителното пензиско осигурување на работниците во работен однос и на физичките лица кои вршат дејност, основите на капитално финансирано пензиско осигурување, како и посебните услови под кои одделни категории на осигуреници ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Повеќе

Услови под кои се остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување  

Осигуреникот кај кого ќе настане општа неспособност за работа, како и осигуреникот со преостаната работна способност кој поради навршување на одредени години на живот не може со професионална рехабилитација да се оспособи за вршење на друга соодветна работа стекнува право на инвалидска пензија ако ги исполнува следните услови:

1) инвалидноста е причинета со повреда на работа или професионална болест -без оглед на должината на пензискиот стаж или

2) инвалидноста е причинета со повреда надвор од работа или со болест под услов пред настанувањето на инвалидноста, односно на денот на престанокот на осигурувањето по настанатата инвалидност да е постар од 45 години живот и да има навршени најмалку 12 години пензиски стаж или

3) инвалидноста е причинета со повреда надвор од работа или со болест доколку осигуреникот има навршено над 30 до 37 години живот, треба да има пензиски стаж кој му покрива 30% од работниот век, сметајќи го работниот век на полни години, а осигуреникот има навршено над 37 до 45 години живот, треба да има пензиски стаж кој му покрива 40% од работниот век, сметајќи го работниот век на полни години.

Повеќе

Податоци за состојбата на бројот на корисниците на пензија за ноември 2021 година

Состојба на корисниците на пензија од исплатена пензија, по вид, по стекнато право и просечна пензија за ноември 2021 година

Вид на пензија Корисници по работно право Корисници по воено право Корисници по земјоделско право Вкупен број на корисници
Семејна пензија  75.069 597 63 75.729
Инвалидска пензија 30.007 135 0

30.142

Старосна пензија 220.697 234 12 220.943
Вкупно:  325.773 966 75 326.814
Вид на пензија Просечна пензија
Семејна пензија 12.672
Инвалидска пензија 14.265
Старосна пензија 17.111
Земјоделска пензија 8.258
Воена пензија 22.991
Вкупно 15.845

Состојба на корисници на пензија по групи на исплати за ноември 2021 година

Износи во денари семејна пензија инвалидска пензија старосна пензија воена пензија земјоделска пензија вкупно структура
До 11.000 33.296 6.505 48.589 2 75 88.467 27,07
Од 11.001 до 14.000 23.555 12.235 39.874 0 0 75.664 23,15
од 14.001 до 18.000 10.821 6.083 51.529 95 0 68.528 20,97
над 18.001 7.397 5.184 80.705 869 0 94.155 28,81
Вкупно 75.069 30.007 220.697 966 75 326.814 100

Извор: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, www.piom.com.mk 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }