Систем на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија


Пензиско и инвалидското осигурување

Систем на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Врз основа на уставните определби за социјално осигурување произлегуваат и правата од пензиското и инвалидското осигурување, како основни права на граѓаните.

Со Законот за пензиското и инвалидското осигурување се уредува задолжителното пензиско осигурување на работниците во работен однос и на физичките лица кои вршат дејност, основите на капитално финансирано пензиско осигурување, како и посебните услови под кои одделни категории на осигуреници ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Повеќе

Услови под кои се остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување  

Осигуреникот кај кого ќе настане општа неспособност за работа, како и осигуреникот со преостаната работна способност кој поради навршување на одредени години на живот не може со професионална рехабилитација да се оспособи за вршење на друга соодветна работа стекнува право на инвалидска пензија ако ги исполнува следните услови:

1) инвалидноста е причинета со повреда на работа или професионална болест -без оглед на должината на пензискиот стаж или

2) инвалидноста е причинета со повреда надвор од работа или со болест под услов пред настанувањето на инвалидноста, односно на денот на престанокот на осигурувањето по настанатата инвалидност да е постар од 45 години живот и да има навршени најмалку 12 години пензиски стаж или

3) инвалидноста е причинета со повреда надвор од работа или со болест доколку осигуреникот има навршено над 30 до 37 години живот, треба да има пензиски стаж кој му покрива 30% од работниот век, сметајќи го работниот век на полни години, а осигуреникот има навршено над 37 до 45 години живот, треба да има пензиски стаж кој му покрива 40% од работниот век, сметајќи го работниот век на полни години.

Повеќе

Комисија за ревизија на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење

Документи

***Напомена: При доставување на Барање за утврдување на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење и/или Барање за ревизија на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, потребната документација треба да се достави во 4 примероци во хартиена и во електронска форма на CD или USB во архивата на МТСП.

За дополнителни прашања може да се обратите на:

Податоци за состојбата на бројот на корисниците на пензија за октомври 2022 година

Состојба на корисниците на пензија од исплатена пензија, по вид, по стекнато право и просечна пензија за октомври 2022 година

Вид на пензија Корисници по работно право Корисници по воено право Корисници по земјоделско право Вкупен број на корисници
Семејна пензија  74.885 566 53 75.504
Инвалидска пензија 28.538 128 0

28.666

Старосна пензија 228.251 192 9 228.452
Вкупно:  331.674 886 62 332.622
Вид на пензија Просечна пензија
Семејна пензија 13.877
Инвалидска пензија 15.650
Старосна пензија 18.920
Земјоделска пензија 9.076
Воена пензија 24.993
Вкупно 17.518

Состојба на корисници на пензија по групи на исплати за октомври 2022 година

Износи во денари семејна пензија инвалидска пензија старосна пензија воена пензија земјоделска пензија вкупно структура
До 12.200 33.528 6.316 52.009 1 62 91.916 27.63
Од 12.201 до 16.000 25.350 12.618 48.789 3 0 86.760 26.08
од 16.001 до 20.000 8,882 4.799 45.556 114 0 59.351 17.84
над 20.001 7,125 4.805 81.897 768 0 94.595 28.44
Вкупно 74.885 28.538 228.251 886 62 332.622 100

Извор: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, www.piom.com.mk 

Толковник на пензиското и инвалидското осигурување

А   Б   В   Г   Д  Ѓ   Е  Ж   З  Ѕ   И   Ј   К  Л   Љ  М   Н   Њ   О   П  Р   С    

Т   Ќ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш  

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }