ИПА II

ИПА II Годишна акциска програма за Република Северна Македонија за 2020 година

 Акција „Поддршка на ЕУ за социјална и економска отпорност на Северна Македонија“

Во септември 2020, Владата на Република Северна Македонија и Европската комисија потпишаа измени и дополнувања на Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за ИПА 2020 година. Со измените се воведе новата Акција „Поддршка на ЕУ за социјална и економска отпорност на Северна Македонија“ во рамки на секторот „Конкурентност, иновации, земјоделство и рурален развој“.

Пакетот на мерки содржани во акцијата „Поддршка на ЕУ за социјална и економска отпорност“ (EU4Resiliance) во вкупен износ од 40 милиони евра ја поддржува Република Северна Македонија и економијата во периодот на закрепнување за ублажување на негативните социо-економски влијанија на Ковид-19.

Оваа поддршка обезбедува финансирање за владини мерки насочени кон подобрување на ликвидноста на микро, малите и средни претпријатија, како и поддршка на реинтеграција на невработените жени и мажи на пазарот на труд, со посебен фокус на младите и жените.

Меѓу другото, Акцијата предвидува поддршка на активните мерки за пазарот на труд во висина од 10 милиони евра за одржливо и правично закрепнување во периодот по корона пандемијата преку:

 • грантови за самовработување наменети за невработени лица, кои сакаат да го формализираат својот бизнис или да основаат нов бизнис;
 • грантови за постоечки фирми (микро, мали и средни) кои создаваат нови работни места.

Се очекува дека околу 2200 невработени лица ќе се вработат или самовработат со поддршка на оваа програма во текот на 2021 година.

Грантовите ќе се доделуваат од страна на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Огласите и другите информации се објавуваат на веб-страната на Агенцијата за вработување (АВРСМ):  http://av.gov.mk/oglasi-za-aktivni-merki.nspx

 

Документи: 

Финансиска спогодба – Посебни услови

Адендум бр.1 кон Финансиска спогодба

Анекс 1 Годишна акциска програма за 2020 и Програма „Поддршка на ЕУ за социјална и економска отпорност“ и Анекс 2 Општи услови

ИПА II Годишна aкциска програма за Република Северна Македонија за 2019 година

 Владата на Република Северна Македонија и Европската комисија ја потпишаа Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за ИПА 2019 година на 5 март 2020. 

Годишната акциска програма на Република Северна Македонија за ИПА 2019 година се состои од четири акции. Акциите 3 „ЕУ за младите“ и 4 „ЕУ за вклученост“ предвидуваат поддршка за политиките на земјата во секторот „Образование, вработување и социјална политика“. 

 

 ЕУ ЗА МЛАДИТЕ

 

Акцијата „ЕУ за младите“ ги поддржува напорите на Владата за подобрување на состојбите со вработеноста на младите жени и мажи. Акцијата ќе придонесе за подобрување на квалитетот, релевантноста и инклузивноста на националниот систем за стручно образование и обука, и подборување можностите за вработување на младите.

Очекувани резултати   

 • Подобрена понуда на акредитирани програми за стручно образование и обука и зголемен број на даватели на стручно образование и обука;
 •  Унапредени компетенции на наставниот и останатиот кадар во регионалните центри за стручно образование и обука согласно плановите за развој на човечки ресурси и критериумите за акредитација;
 •  Имплементирана Гаранција за млади.

Истовремено, ќе се зајакнат капацитетите на Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика за координација, спроведување, следење и комуникација на реформите во образованието, вработувањето и социјалната политика.

 Индикатори за следење на напредокот во спроведување на реформите

 • Стапка на вработеност на младите (15-29);
 • Стапка на лица кои рано го напуштаат образованието, по пол (18-24);
 • Процент од младите вклучени во Гаранцијата за млади, кои во период од четири месеци по вклучувањето во Гаранцијата за млади имале успешен излез (или се вработиле или се вклучиле во одредена обука или друга активна мерка);
 • Број на основани регионални центри за стручно образование и обука во Североисточниот, Северозападниот и Југоозападниот регион;
 • Број на квалификации за стручно образование и обука отворени за валидација на  неформалното и информалното учење;
 • Процент од (наставниот) кадар во регионалните центри за стручно образование и обука  обучени во согласност со плановите за развој на човечки ресурси / Процент од кадарот во регионалните центри за стручно образование и обука обучен за работа со студенти со посебни образовни потреби;
 • Број на млади лица вклучени (регистрирани) во Гаранцијата за млади (влез во Гаранцијата за млади во Североисточниот, Југозападниот и Полошкиот регион;
 • Број на вработени во Агенцијата за вработување обучени лица за спроведување на Гаранцијата за млади;
 • Број на модернизирани центри за вработување во Североисточниот, Југозападниот и Полошкиот регион.

Финансирање и начин на имплементација

Вкупниот буџет на акцијата „ЕУ за младите“ е 16,5 милиони €.

Оваа акција ќе се имплементира преку секторска буџетска поддршка, што значи финансиска поддршка на државниот буџет условена со спроведување на зацртаните политики во дадена област (сектор), во случајов политики за образование и вработување. Овој начин на имплементација на ЕУ фондовите за прв пат се применува во Република Северна Македонија.

Акцијата „ЕУ за младите“ се управува директно од Делегацијата на ЕУ. Средствата од програмата ќе се уплатуваат  во Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерство за финансии.

Остварувањето на резултатите е обврска на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, како и на Агенцијата за вработување на РСМ, Центарот за средно стручно образование, Центарот за образование на возрасни, Бирото за развој на образованието и др. институции. 

 

ЕУ ЗА ВКЛУЧЕНОСТ


Акцијата „ЕУ за вклученост“ ќе придонесе за намалување на сиромаштијата во земјата. Целта е да се подобри социјалното, образовното и економско вклучување на луѓето кои припаѓаат на најранливите групи.

Очекувани резултати

 • Подобрено домување, образование и економски можности за Ромите и сите останати кои живеат во длабока сиромаштија;
 • Подобрена достапност до образовните установи за лицата со попреченост, преку адаптација на објектите на основните и средните училишта и факултетите за инклузивно образование;
 • Подобрен пристап до услуги во заедницата за ранливите групи.

Индикатори за следење на напредокот во спроведување на акцијата

 • Број на лица (Роми и лица кои живеат во длабока сиромаштија) кои користат услуги за вработување;
 • Број на деца (од ромски семејства и семејства кои живеат во длабока сиромаштија) вклучени во образовен процес;
 • Број на легализирани ромски населби;
 • Број на куќи на Роми и семејства кои живеат во длабока сиромаштија кои се изградени, реновирани или поврзани со комуналниот канализациски систем со финансиска поддршка од оваа акција;
 • Број на основни и средни училишта и факултети, кои со финансиска поддршка од оваа акција станале достапни за лицата со попреченост;
 • Број на развиени социјални услуги во заедницата со финансиска поддршка од оваа акција.

Финансирање и начин на имплементација

Вкупниот буџет на Акцијата „ЕУ за вклученост“ е 7,35 милиони €, во кои ЕУ (ИПА) учествува со 6,5 милиони €.

Акцијата „ЕУ за вклученост“ се управува директно од Делегацијата на ЕУ.

Спроведувањето на проектите ќе се одвива според правилата за јавна набавка на ЕУ, а Делегацијата на Европската Унија ќе биде договорен орган. Планирано е да се доделат договори за набавки, градба, услуги и грантови. 

 

Документи

 

Финансиска спогодба - Посебни услови

Анекс 1 ИПА Годишна акциска програма за 2019

ИПА 2019 Секторски реформски договор „ЕУ за Млади“

ИПА 2019 Годишна акциска програма „ЕУ за Вклученост“

ИПА II Акциска програма 2017, Акција 4 „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“

Владата на Република Северна Македонија и Европската комисија ја потпишаа Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за ИПА 2017 година на 5 ноември 2018. Годишната акциска програма на Република Северна Македонија за ИПА 2017 година се состои од четири акции. Акцијата 4 предвидува поддршка за политиките на земјата во секторот „Образование, вработување и социјална политика“. 

Цел 

Целта на акцијата е да се намали стапката на невработеност, да се зголеми учеството на пазарот на трудот, особено на младите и жените, да се зголеми пристапот до квалитетно образование и обука, да се подобрат вештините и да се модернизира системот на социјална заштита.

Финансиска рамка

Вкупната вредност на Акцијата 4 „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“  е 25,150 мил. евра, во кои ЕУ (ИПА) учествува со 23,7 мил. евра.

Резултати, проекти и начин на имплементација

Акцијата „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“ се спроведува преку проекти (активности) кои треба да придонесат кон постигнување на четири резултати во областите образование, вработување и пазар на труд, социјална заштита и социјално вклучување.

Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука се носители (корисници) на проектите. Спроведувањето на проектите ќе се одвива според правилата за јавна набавка на ЕУ преку два договорни органи: договорен орган за проектите од областа на образованието и вработувањето е Секторот за централно финансирање и склучување договори при Министерството за финансии, додека договорен орган за проектите од областа на социјалната заштита е Делегацијата на ЕУ.

Во продолжение е даден преглед на проектите на Министерството за труд и социјална политика што се финансираат преку оваа акција, групирани според резултати и договорен орган:

Резултат 1: Зајакнување на управувањето, политиките и статистиките во секторот „Образование, вработување и социјална политика“ 

Договорен орган: Делегација на ЕУ

Подобрување на квалитетот на податоците и зајакнување на креирањето на политиките во секторот „Образование, вработување и социјална политика“ (проектот се спроведува од јануари 2020)

Зајакнување на социјалниот дијалог (проектот се спроведува од јануари 2019

Резултат 2: Правичен пристап до квалитетно инклузивно образование 

Договорен орган: Сектор за централно финансирање и склучување договори/Министерство за финансии

Подигнување на квалитетот на предучилишното образование и згрижување (проектот се спроведува од декември 2019)

Изградба на градинки во две општини (проектите се во подготовка)

Резултат 3: Подобрена можност за вработување и пристап до пазарот на труд и пристојна работа Договорен орган: Сектор за централно финансирање и склучување договори/Министерство за финансии

Активација на ранливите групи на пазарот на трудот (проектот се спроведува од септември 2019)

Подобрување на условите за работа (проектот се спроведува од ноември 2019)

Резултат 4: Подобрен квалитет и достапност на социјалните услуги

Договорен орган: Делегација на ЕУ 

Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на услугите на социјална заштита (проектот се спроведува од мај 2019)

Поддршка на процесот на деинституционализација во социјалниот сектор (проектите се спроведуваат од јануари 2020)

Поддршка на социјалните претпријатија (проектот се спроведува од август 2019)

Олеснување на социјалното вклучување на Ромите (проектите се спроведуваат од ноември 2019)

 

Документи

Финансиска спогодба

Акција „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“

Годишен извештај за имплементација на Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2017 и за останатите ИПА програми 

Поврзани институции

Секретаријат за европски прашања

Министерство за финансии, Сектор за централно финансирање и склучување договори

Министерство за образование и наука

Делегација на ЕУ

ИПА I

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) 2007-2013, компонента IV „Развој на човечките ресурси“

Компонента IV од Инструментот за претпристапна помош е финансиска поддршка од Европската унија за периодот 2007 – 2013 во областите вработување и социјално вклучување. За периодот 2007-2013 година, вкупниот буџет за оваа компонента изнесува околу 64 милиони евра. 85% од овој износ е учество на Европската унијата, а остатокот се средства од Буџетот на Република Македонија.

Компонентата IV на Инструментот за претпристапна помош се спроведува преку повеќегодишната Оперативна  програма "Развој на човечките ресурси". Оперативната програма поддржува поголем број проекти во три приоритетни области: вработување, образование и обука и социјално вклучување. Проектите се разликуваат по својата природа, цел и големина. Дел од проектите директно им помагаат на младите, долгорочно невработените лица, жените и припадниците од немнозинските етнички групи на територијата на целата земја да стекнат вештини и да се вклучат на пазарот на трудот. Се имплементираат и проекти со кои се подобруваат вештините и начинот на работа на вработените во државните институции и јавни установи заради подобро опслужување на корисниците.

Оперативната програма "Развој на човечките ресурси 2007-2013" беше подготвена од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука во соработка со релевантните агенции и институции, вклучувајќи ги и социјалните партнери и невладините организации.

Програмата се имплементира од Секторот за централно финансирање и склучување договори во Министерството за финансии (http://cfcd.finance.gov.mk) и одделенијата за ИПА во Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, кои се задолжени за подготовка и следење на програмата и проектите.

 

Ревидирана оперативна програма за ИПА компонентата "Развој на човечките ресурси 2007-2013 (2012-2013)"

****За повеќе информации по однос на проектите финансирани преку Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 (ИПА компонента 4), посетете ја следната веб-страница: http://ophrd.finance.gov.mk/mk/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }