Организациска структура на Министерството за труд и социјална политика

 • Органограм на Министерство за труд и социјална политика

  Сектор за внатрешна ревизија

  Во рамките на секторот за внатрешна ревизија постојат следниве одделенија:   

  • Одделение за внатрешна ревизија во министерството за труд и социјална политика, органите во состав и проектните единици и
  • Одделение за внатрешна ревизија во јавните установи за социјална работа.
  Повеќе

  Сектор за управување со човечки ресурси

  Во рамките на секторот за управување со човечки ресурси постојат следниве одделенија: 

  • Одделение за персонален менаџмент, вработување и мобилност 
  • Одделение за развој на човечки ресурси
  Повеќе

  Сектор за стратешко планирање

  Во рамките на секторот за стратешко планирање постојат следниве одделенија: 

  • Одделение за планирање и креирање на политики;
  • Одделение за анализа, евалуација и мониторинг на имплементација на политики и програми;  
  Повеќе

  Сектор за финансиски прашања

  Во рамките на секторот за финансиски прашања постојат следниве одделенија:

  • Одделение за буџетска координација;
  • Одделение за буџетска контрола;
  • Оддление за сметководство и плаќања;
  • Одделение  за јавни набавки;
  Повеќе

  Сектор за правни и нормативни, општи и заеднички работи

  Во рамките на секторот за правни и нормативни, општи и заеднички работи постојат следниве одделенија:

  • Одделение за правни и нормативни  работи;
  • Одделението за претставки и предлози;
  • Одделение за општи и заеднички  работи;
  • Одделение за утврдување неправилности во работењето;
  • Одделение за планирање, развој и поддршка на информациски и комуникациски систем;
  • Одделение за инвестициони работи;
  Повеќе

  Сектор за координација и техничка помош на министерот

  Во рамките на секторот за координација и техничка помош на министерот постојат следниве одделенија:

  • Одделение за координација на активностите на министерот- Кабинет на министер;
  • Одделение за односи со јавност;
  • Одделение за имплементација на Стратегијата и Декадата на Ромите;
  • Одделение за анализа, развој и имплементација на демографски политики и 
  • Одделение за превод и лекторирање.
  Повеќе

  Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка

  Во рамките на секторот за европска интеграција и меѓународна соработка постојат следниве одделенија:

  • Одделението за ЕУ интеграција;
  • Одделението за меѓународна соработка;
  Повеќе

  Сектор за ЕУ програми и фондови

  Во рамките на секторот за ЕУ програми и фондови постојат следниве одделенија: 

  • Одделение за имплементација на ЕУ програми и фондови
  • Одделение за програмирање и мониторинг на ЕУ програми и фондови и
  • Одделение за контрола и координација.

  Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување

  Во рамките на секторот за политики од областа на трудово право и политики за вработување постојат следниве одделенија:

  • Одделение за пазарот на трудот;
  • Одделение за трудот;
  • Одделение за социјално партнерство; 
  • Одделение за плати;
  Повеќе

  Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа

  Во рамките на секторот за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа постојат следниве одделенија:

  • Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на работните односи 
  • Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на безбедност и здравје при работа.
  Повеќе

  Сектор за пензиско и инвалидско осигурување

  Во рамките на секторот за пензиско и инвалидско осигурување постојат следниве одделенија:

  • Одделение за тековно финансирано пензиско и инвалидско осигурување;
  • Одделение за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (II и III столб);
  • Одделение за слободен пристап до пазар на труд
  Повеќе

  Сектор за еднакви можности

  Во рамките на секторот за еднакви можности постојат следниве одделенија:

  • Одделението за родова рамноправност;
  • Одделение за превенција и заштита од секаков вид  на дискриминација;
  • Одделение за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство и
  • Одделение за родово одговорни политики и родово одговорно буџетирање-Ресурсен центар за креирање на родово одговорни политики и буџетирање.
  Повеќе

  Сектор за социјална заштита

  Во рамките на секторот за социјална заштита постојат следниве одделенија:

  • Одделение за социјално вклучување;
  • Одделение за заштита и вработување на лица со попреченост и заштита на стари лица; 
  • Одделение за остварување на правата од социјална заштита;
  • Одделение за остварување на правата- надоместок за помош и нега од друго лице и надоместок заради попреченост;
  • Одделение за миграција, интеграција на бегалци и хуманитарна помош;
  Повеќе

  Сектор за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво

  Во рамките на секторот за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво постојат следниве одделенија:
  • Одделение за децентрализација на услуги од социјална заштита; 
  • Одделение за развој на услуги од социјална заштита на локално ниво
  Повеќе

  Сектор за заштита на деца и семејството

  Во рамките на секторот за заштита на децата постојат следниве одделенија:

  • Одделение за обезбедување на правото за заштита на децата; 
  • Одделение за обезбедување на правото на згрижување, воспитание, одмор и рекрација на децата и 
  • Одделение за семејно-правна заштита на децата и семејството.
  Повеќе

  Сектор за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита и заштита на децата

  Во рамките на секторот за инспекциски надзор од областа на социјалната заштита и заштита на децата постојат следниве одделенија:

  • Одделение за инспекциски надзор над остварување и давање на услуги од социјална заштита 
  • Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од социјална заштита и други парични надоместоци 
  • Одделение за инспекциски надзор на дејноста заштита на децата 
  • Одделение за надзор и стручен надзор на дејноста заштита на децата
  Повеќе

  Државни советници во Министертвото за труд и социјална политика

  Министерството за труд и социјална политика има:

   Државен советник за стратешко планирање и меѓуресорска координација на проекти за реформи за јавната администрација;

   Државен советник за  финансиски менаџмент;

   Државен советник за правни работи;

   Државен советник за координација и развој  на демографски политики;

   Државен советник за европски интеграции и меѓународна соработка; 

   Државен советник за креирање и развој на политики од областа на трудовото право и политики за вработување;

   Државен советник за креирање и развој на прекршочни политики од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа;

   Државен советник за креирање и развој на политики од областа на пензиското и инвалидското осигурување;

   Државен советник за креирање и развој на политики од областа на социјалната заштита (2 извршители);

   Државен советник за  еднакви можности (2 извршители);

   Државен советник за креирање и развој на политики од областа на заштита на децата (2 извршители) и

   Државен советник за развој и унапредување на испекциските политики во социјалната заштита.

  Повеќе

  Управа за прашања на борците и воените инвалиди

  Согласно со Законот за организација на органите на државната управа, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика е Управата за прашања на борците и воените инвалиди.

   Во Управата за прашања на борците и воените инвалиди постои Сектор за боречка и инвалидска заштита, во чии рамки постојат:

  • Одделение за остварување на права од боречка и инвалидска заштита
  • Одделение за евиденција и контрола на остварени права од боречка и инвалидска заштита


  ***Детални информации за делокругот на работа на организациските единици во Министерството за труд и социјална политика:

  Со еден клик до сите услуги
  Uslugi.gov.mk
  Кликни тука
  -->
  Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

  Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

  var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }