Организациска структура на Министерството за труд и социјална политика

 

Сектори:

Сектор за внатрешна ревизија

Во рамките на секторот за внатрешна ревизија постојат следниве одделенија:   

 • Одделение за внатрешна ревизија во министерството за труд и социјална политика, органите во состав и проектните единици и
 • Одделение за внатрешна ревизија во јавните установи за социјална работа.

• Сектор за управување со човечки ресурси

Во рамките на секторот за управување со човечки ресурси постојат следниве одделенија: 

 • Одделение за персонален менаџмент, вработување и мобилност 
 • Одделение за развој на човечки ресурси

Сектор за стратешко планирање

Во рамките на секторот за стратешко планирање постојат следниве одделенија: 

 • Одделение за планирање и креирање на политики;
 • Одделение за анализа, евалуација и мониторинг на имплементација на политики и програми;  

Сектор за финансиски прашања

Во рамките на секторот за финансиски прашања постојат следниве одделенија:

 • Одделение за буџетска координација;
 • Одделение за буџетска контрола;
 • Оддление за сметководство и плаќања;
 • Одделение  за јавни набавки;

Сектор за правни и нормативни, општи и заеднички работи

Во рамките на секторот за правни и нормативни, општи и заеднички работи постојат следниве одделенија:

 • Одделение за правни и нормативни  работи;
 • Одделението за претставки и предлози;.
 • Одделение за општи и заеднички  работи;
 • Одделение за утврдување неправилности во работењето;
 • Одделение за планирање, развој и поддршка на информациски и комуникациски систем;
 • Одделение за инвестициони работи;

Сектор за координација и техничка помош на министерот

Во рамките на секторот за координација и техничка помош на министерот постојат следниве одделенија:

 • Одделение за координација на активностите на министерот- Кабинет на министер;
 • Одделение за односи со јавноста;
 • Одделение за имплементација на Стратегијата и Декадата на Ромите;
 • Одделение за анализа, развој и имплементација  на демографски политики

Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка

Во рамките на секторот за европска интеграција и меѓународна соработка постојат следниве одделенија:

 • Одделението за ЕУ интеграција;
 • Одделението за координација и имплементација на финансиски инструменти на ЕУ;
 • Одделение за мониторинг и евалуација на ИПА;
 • Одделението за меѓународна соработка;

Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување

Во рамките на секторот за политики од областа на трудово право и политики за вработување постојат следниве одделенија:

 • Одделение за пазарот на трудот;
 • Одделение за трудот;
 • Одделение за социјално партнерство; 
 • Одделение за плати;

Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа

Во рамките на секторот за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа постојат следниве одделенија:

 • Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на работните односи 
 • Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на безбедност и здравје при работа.

Сектор за пензиско и инвалидско осигурување

Во рамките на секторот за пензиско и инвалидско осигурување постојат следниве одделенија:

 • Одделение за тековно финансирано пензиско и инвалидско осигурување;
 • Одделение за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (II и III столб);
 • Одделение за слободен пристап до пазар на труд

Сектор за еднакви можности

Во рамките на секторот за еднакви можности постојат следниве одделенија:

 • Одделението за родова рамноправност;
 • Одделение за превенција и заштита од секаков вид  на дискриминација;

Сектор за социјална заштита

Во рамките на секторот за социјална заштита постојат следниве одделенија:

 • Одделение за социјално-семејна и правна заштита на децата и семејството; 
 • Одделение за социјално вклучување;
 • Одделение за заштита на инвалидни лица и заштита на стари лица; 
 • Одделение за остваруање на правата од социјална заштита;
 • Одделение за јавни и приватни установи за социјална заштита;
 • Одделение за миграција, интеграција на бегалци и хуманитарна помош;

Сектор за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво

 • Одделение за децентрализација на услуги од социјална заштита; 
 • Одделение за развој на услуги од социјална заштита на локално ниво

Сектор за заштита на деца 

Во рамките на секторот за заштита на децата постојат следниве одделенија:

 • Одделение за обезбедување на правото за заштита на децата; 
 • Одделение за обезбедување на правото на згрижување, воспитание, одмор и рекрација на децата;

Сектор за инспекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата

Во рамките на секторот за инспекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата постојат следниве одделенија:

 • Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од социјална заштита и други парични надоместоци; 
 • Одделение за инспекциски надзор над остварување и давање на услуги од социјална заштита;
 • Одделение за инспекциски надзор на дејноста заштита на децата 
 • Одделение за надзор и стручен надзор на дејноста заштита на децата. 

 

Министерството за труд и социјална политика има:

Државен советник за стратешко планирање и меѓуресорска координација на проекти за реформи за јавната администрација;

Државен советник за  финансиски менаџмент;

Државен советник за правни работи;

Државен советник за координација и развој  на демографски политики;

Државен советник за европски интеграции и меѓународна соработка; 

Државен советник за креирање и развој на политики од областа на трудовото право и политики за вработување;

Државен советник за креирање и развој на прекршочни политики од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа;

Државен советник за креирање и развој на политики од областа на пензиското и инвалидското осигурување;

Државен советник за креирање и развој на политики од областа на социјалната заштита (2 извршители);

Државен советник за  еднакви можности (2 извршители);

Државен советник за креирање и развој на политики од областа на заштита на децата (2 извршители) и

Државен советник за развој и унапредување на испекциските политики во социјалната заштита.

 

Согласно со Законот за организација на органите на државната управа, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика е:

Управата за прашања на борците и воените инвалиди

   Во управата за прашања на борците и воените инвалиди постои Сектор за боречка и инвалидска заштита, во чии рамки постојат:

 • Одделение за остварување на права од боречка и инвалидска заштита, извршители во: Скопје, Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово и Штип.
 • Одделение за евиденција и контрола на остварени права од боречка и инвалидска заштита: извршители во: Скопје, Валандово, Виница, Велес,  Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Струга.

 

Органограм на Министерство за труд и социјална политика


Детални информации за делокругот на работа на организациските единици во Министерството за труд и социјална политика:

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }