Организациска структура на Министерството за труд и социјална политика

 

 

 Сектори:

Сектор за внатрешна ревизија,

Сектор за управување со човечки ресурси,

Сектор за стратешко планирање,

Сектор за финансиски прашања,

Сектор за правни и нормативни, општи и заеднички работи,

Сектор за координација и техничка помош на министерот,

Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка,

Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување,

Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа,

Сектор за пензиско и инвалидско осигурување,

Сектор за еднакви можности,

Сектор за социјална заштита,

Сектор за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво,

Сектор за заштита на деца и

Сектор за инспекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата.

 

Министерството за труд и социјална политика има:

Државен советник за стратешко планирање и меѓуресорска координација на проекти за реформи за јавната администрација;

Државен советник за  финансиски менаџмент;

Државен советник за правни работи;

Државен советник за координација и развој  на демографски политики;

Државен советник за европски интеграции и меѓународна соработка; 

Државен советник за креирање и развој на политики од областа на трудовото право и политики за вработување;

Државен советник за креирање и развој на прекршочни политики од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа;

Државен советник за креирање и развој на политики од областа на пензиското и инвалидското осигурување;

Државен советник за креирање и развој на политики од областа на социјалната заштита (2 извршители);

Државен советник за  еднакви можности (2 извршители);

Државен советник за креирање и развој на политики од областа на заштита на децата (2 извршители) и

Државен советник за развој и унапредување на испекциските политики во социјалната заштита.

 

Согласно со Законот за организација на органите на државната управа, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика е:

Управата за прашања на борците и воените инвалиди

 
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->