Организациска структура на Министерството за труд и социјална политика

 • Органограм на Министерство за труд и социјална политика

  Сектор за внатрешна ревизија

  Во рамките на секторот за внатрешна ревизија постојат следниве одделенија:   

  • Одделение за внатрешна ревизија во министерството за труд и социјална политика, органите во состав и проектните единици и
  • Одделение за внатрешна ревизија во јавните установи за социјална работа.
  Повеќе

  Сектор за управување со човечки ресурси

  Во рамките на секторот за управување со човечки ресурси постојат следниве одделенија: 

  • Одделение за персонален менаџмент, вработување и мобилност 
  • Одделение за развој на човечки ресурси
  Повеќе

  Сектор за стратешко планирање

  Во рамките на секторот за стратешко планирање постојат следниве одделенија: 

  • Одделение за планирање и креирање на политики;
  • Одделение за анализа, евалуација и мониторинг на имплементација на политики и програми;  
  Повеќе

  Сектор за финансиски прашања

  Во рамките на секторот за финансиски прашања постојат следниве одделенија:

  • Одделение за буџетска координација;
  • Одделение за буџетска контрола;
  • Оддление за сметководство и плаќања;
  • Одделение  за јавни набавки;
  Повеќе

  Сектор за правни и нормативни, општи и заеднички работи

  Во рамките на секторот за правни и нормативни, општи и заеднички работи постојат следниве одделенија:

  • Одделение за правни и нормативни  работи;
  • Одделението за претставки и предлози;
  • Одделение за општи и заеднички  работи;
  • Одделение за утврдување неправилности во работењето;
  • Одделение за планирање, развој и поддршка на информациски и комуникациски систем;
  • Одделение за инвестициони работи;
  Повеќе

  Сектор за координација и техничка помош на министерот

  Во рамките на секторот за координација и техничка помош на министерот постојат следниве одделенија:

  • Одделение за координација на активностите на министерот- Кабинет на министер;
  • Одделение за односи со јавност;
  • Одделение за имплементација на Стратегијата и Декадата на Ромите;
  • Одделение за анализа, развој и имплементација на демографски политики
  Повеќе

  Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка

  Во рамките на секторот за европска интеграција и меѓународна соработка постојат следниве одделенија:

  • Одделението за ЕУ интеграција;
  • Одделението за координација и имплементација на финансиски инструменти на ЕУ;
  • Одделение за мониторинг и евалуација на ИПА;
  • Одделението за меѓународна соработка;
  Повеќе

  Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување

  Во рамките на секторот за политики од областа на трудово право и политики за вработување постојат следниве одделенија:

  • Одделение за пазарот на трудот;
  • Одделение за трудот;
  • Одделение за социјално партнерство; 
  • Одделение за плати;
  Повеќе

  Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа

  Во рамките на секторот за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа постојат следниве одделенија:

  • Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на работните односи 
  • Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на безбедност и здравје при работа.
  Повеќе

  Сектор за пензиско и инвалидско осигурување

  Во рамките на секторот за пензиско и инвалидско осигурување постојат следниве одделенија:

  • Одделение за тековно финансирано пензиско и инвалидско осигурување;
  • Одделение за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (II и III столб);
  • Одделение за слободен пристап до пазар на труд
  Повеќе

  Сектор за еднакви можности

  Во рамките на секторот за еднакви можности постојат следниве одделенија:

  • Одделението за родова рамноправност;
  • Одделение за превенција и заштита од секаков вид  на дискриминација;
  Повеќе

  Сектор за социјална заштита

  Во рамките на секторот за социјална заштита постојат следниве одделенија:

  • Одделение за социјално-семејна и правна заштита на децата и семејството; 
  • Одделение за социјално вклучување;
  • Одделение за заштита на инвалидни лица и заштита на стари лица; 
  • Одделение за остварување на правата од социјална заштита;
  • Одделение за остварување на правата надоместок за помош и нега од друго лице и надоместок заради попреченост;
  • Одделение за миграција, интеграција на бегалци и хуманитарна помош;
  Повеќе

  Сектор за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво

  Во рамките на секторот за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво постојат следниве одделенија:
  • Одделение за децентрализација на услуги од социјална заштита; 
  • Одделение за развој на услуги од социјална заштита на локално ниво
  Повеќе

  Сектор за заштита на деца 

  Во рамките на секторот за заштита на децата постојат следниве одделенија:

  • Одделение за обезбедување на правото за заштита на децата; 
  • Одделение за обезбедување на правото на згрижување, воспитание, одмор и рекрација на децата;
  Повеќе

  Сектор за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита и заштита на децата

  Во рамките на секторот за инспекциски надзор од областа на социјалната заштита и заштита на децата постојат следниве одделенија:

  • Одделение за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита и заштитата на деца за Регион 1(Скопје); 
  • Одделение за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита и заштитата на деца за Регион 2 (Велес, Битола, Гостивар, Кичево, Охрид)
  • Одделение за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита и заштитата на деца за Регион 3 (Куманово, Штип, Гевгелија, Струмица) 
  • Одделение за надзор и стручен надзор на дејноста заштита на децата
  Повеќе

  Државни советници во Министертвото за труд и социјална политика

  Министерството за труд и социјална политика има:

   Државен советник за стратешко планирање и меѓуресорска координација на проекти за реформи за јавната администрација;

   Државен советник за  финансиски менаџмент;

   Државен советник за правни работи;

   Државен советник за координација и развој  на демографски политики;

   Државен советник за европски интеграции и меѓународна соработка; 

   Државен советник за креирање и развој на политики од областа на трудовото право и политики за вработување;

   Државен советник за креирање и развој на прекршочни политики од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа;

   Државен советник за креирање и развој на политики од областа на пензиското и инвалидското осигурување;

   Државен советник за креирање и развој на политики од областа на социјалната заштита (2 извршители);

   Државен советник за  еднакви можности (2 извршители);

   Државен советник за креирање и развој на политики од областа на заштита на децата (2 извршители) и

   Државен советник за развој и унапредување на испекциските политики во социјалната заштита.

  Повеќе

  Управа за прашања на борците и воените инвалиди

  Согласно со Законот за организација на органите на државната управа, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика е Управата за прашања на борците и воените инвалиди.

   Во Управата за прашања на борците и воените инвалиди постои Сектор за боречка и инвалидска заштита, во чии рамки постојат:

  • Одделение за остварување на права од боречка и инвалидска заштита, извршители воСкопје, Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово и Штип.
  • Одделение за евиденција и контрола на остварени права од боречка и инвалидска заштита: извршители воСкопје, Валандово, Виница, Велес,  Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Струга.


  ***Детални информации за делокругот на работа на организациските единици во Министерството за труд и социјална политика:

  Со еден клик до сите услуги
  Uslugi.gov.mk
  Кликни тука
  -->
  Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

  Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

  var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }