Министерство за труд и социјална политика

Ул."Даме Груев", бр.14 

1000 Скопје

е-маил: mtsp@mtsp.gov.mk

Кабинет на министер
тел: 02/ 3 106 212  
факс: 02/ 3 220 408 

Кабинет на заменик министер
тел: 02/ 3 106 214

Кабинет на државен секретар

тел: 02/ 3 106 291

факс: 02/ 3 116 417


 

Контакт со секторите и одделенијата во Министерство за труд и социјална политика

Повеќе

Листа на контакти на лица вработени во Министерството за труд и социјална политика (I)

Повеќе

Листа на контакти на лица вработени во Министерството за труд и социјална политика (II)

Повеќе

Листа на контакти на лица вработени во Управата за прашања на борците и воените инвалиди

Повеќе

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост 

Повеќе


Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци:

Љубица Панова, Раководител на одделение за правни и нормативни работи 

e-mail: ljubica.panova@mtsp.gov.mk

тел: 02 3106 220

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Согласно Законот за постапување по претставки и предлози (“Службен весник на РМ” бр.82/2008), во Министерството за труд и социјална политика, односно во Секторот за правни, нормативни, општи и зеднички работи формирано е Одделение за претставки и предлози. Заради имплементација на одредбите од законот, Ве известуваме дека определено е овластено лице за постапување по претставките и предлозите во рамките на органот за надлежностите утврдени со закон и тоа:

Бојан Митковски, советник

e-mail: BMitkovski@mtsp.gov.mk 

Тел. 02/ 3 106 220


Овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени за заштитено внатрешно и заштитено надворешно укажување

м-р Елена Грозданова, Државен советник за еднакви можности

Телефон: 02/ 3 129 308

e-mail: EGrozdanova@mtsp.gov.mk

Овластено лице за интегритет, примање на подароци и судир на интереси

Врз основа на член 52 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Службен весник на РМ бр. 58/2000 , 44/2002 ‚82/08, 167/2010, 51/2011 и Службен весник на РСМ“ бр 96/19, 110/19 и 154/19) министерот за труд и социјална политика овластува лице за интегритет, примање на подароци и судир на интереси во министерството за труд и социјална политика и тоа:

Татјана Настеска, Раководител на одделение 

e-mail: TNasteska@mtsp.gov.mk 

Службеник за млади

Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики за назначување на лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата, Министерството за труд и социјална политика ја назначува:

Ивона Кусакатска

e-mail: IKusakatska@mtsp.gov.mk

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }