Минимална плата

Објава на минимална плата

 

Според членот 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 132/17),

висината на минималната плата во бруто износ за исплата на платите за септември 2017 година, заклучно со исплатата на плата за јуни 2018 година, изнесува 17.130 денари. 

 

Врз основа на членот 4 став (2)  од Законот за минимална плата во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18), Министерството за труд и социјална политика  

ОБЈАВУВА 

Висината на минималната плата во бруто износ во Република Северна Македонија започнувајќи од април 2019 година изнесува  17.943,00 денари.

 

("Службен весник на Република Македонија" број 59/19)


Насоки за примена на Законот за минимална плата во Република Македонија                                       (“Сл. весник на РМ” бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и 132/17)

 

 Врз основа на членот 4 став (2)  од Законот за минимална плата во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и 132/17), Министерството за труд и социјална политика

 О Б Ј А В У В А

 Висината на минималната плата во бруто износ во Република Македонија за јули 2018 година, заклучно до исплатата на платата за март 2019 година изнесува  17.370,00 денари.

 

Плата по оддели

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->