Иницијатива

Анализи и мислења

Информации

 

Декларации

---
Проект

Градење на капацитет за вклучување на родовата перспектива во формулирањето на политиките

Во рамките на проектот "Градење на капацитет за вклучување на родовата перспектива во формулирањето на политиките" изготвен е извештај од утврдената состојба и препораки за понатамошен развој и соработка на координаторите/координаторките за еднакви можности во рамките на министерствата кој во интегрална форма можете да го проследите.

Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените (CEDAW)
Застапник

Застапник за еднакви можности на жените и мажите

Согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите, член 23 во рамките на Министерството за труд и социјална политика се води постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите.

Постапката ја води Застапник за еднакви можности на жените и мажите, лице вработено како државен службеник во Министерството за труд и социјална политика.

Застапникот за еднакви можности на жените и мажите во делокругот на своите надлежности, самостојно извршува работи и задачи што се однесуваат на правна заштита на дискриминирани лица врз основа на пол и поведување постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите согласно одредбите од Законот за еднакви можности на жените и мажите, соработува со надлежните субјекти (надлежен инспекциски орган, народниот правобранител или друг надлежен орган), подготвува годишни извештаи и анализи и врши други работи.

Координатори/ки

Координатори за еднакви можности на жените и мажите во органите на државната управа

Координатори и заменици координатори во органите на државната управа

Координатори, заменици координатори и комисии за еднакви можности во ЕЛС

Комисии

Комисија за статусот на жените

Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите

Извештај Пекинг +20

Извештај Пекинг +25

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->