Застапник

Застапник за еднакви можности на жените и мажите

Согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите, член 23 во рамките на Министерството за труд и социјална политика се води постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите.

Постапката ја води Застапник за еднакви можности на жените и мажите, лице вработено како државен службеник во Министерството за труд и социјална политика.

Застапникот за еднакви можности на жените и мажите во делокругот на своите надлежности, самостојно извршува работи и задачи што се однесуваат на правна заштита на дискриминирани лица врз основа на пол и поведување постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите согласно одредбите од Законот за еднакви можности на жените и мажите, соработува со надлежните субјекти (надлежен инспекциски орган, народниот правобранител или друг надлежен орган), подготвува годишни извештаи и анализи и врши други работи.

Претставка за поведување на постапка за утврдување нееднаков третман на жените и мажите

Анализи/БрошуриГодишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите


Директиви/ Резолуции/ Декларации / Конвенции / Препораки

Декларации

Директиви на Советот на Европската Унија за еднакви можности на жените и мажите

Резолуции

Резолуција на Советот за безбедност 1325 (2000)

Препораки на Совет на Европа

  • СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ СЕКСИЗМОТ
    • Препорака CM / Rec (2019) 1 усвоенa од страна на Комитетот  на министри на Советот на Европа 27 март 2019 година Совет на Европа
    • Rekomandimi CM/Rec(2019)1 i miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës 27 mars 2019 Këshilli i Evropës

Известување по меѓународни обврски


Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените (CEDAW)

Извештај-Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство (Истанбулска Конвенција)

Извештај Пекинг +20

Извештај Пекинг +25

Индекс на родова еднаквост

Индекс на родова еднаквост   (Eng)

Родово одговорно буџетирање

Улогата на жените во креирање на политики од областа на климатските промени и животната средина
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }