Застапник

Застапник за еднакви можности на жените и мажите

Согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите, член 23 во рамките на Министерството за труд и социјална политика се води постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите.

Постапката ја води Застапник за еднакви можности на жените и мажите, лице вработено како државен службеник во Министерството за труд и социјална политика.

Застапникот за еднакви можности на жените и мажите во делокругот на своите надлежности, самостојно извршува работи и задачи што се однесуваат на правна заштита на дискриминирани лица врз основа на пол и поведување постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите согласно одредбите од Законот за еднакви можности на жените и мажите, соработува со надлежните субјекти (надлежен инспекциски орган, народниот правобранител или друг надлежен орган), подготвува годишни извештаи и анализи и врши други работи.

Претставка за поведување на постапка за утврдување нееднаков третман на жените и мажите

Анализи/БрошуриГодишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите


Директиви/ Реозлуции/ Декларации / Конвенции / Препораки

Декларации

Директиви на Советот на Европската Унија за еднакви можности на жените и мажите

Резолуции

Резолуција на Советот за безбедност 1325 (2000)

Препораки на Совет на Европа

СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ СЕКСИЗМОТ

Препорака CM / Rec (2019) 1

усвоенa од страна на Комитетот  на министри на Советот на Европа 27 март 2019 година Совет на Европа

Rekomandimi CM/Rec(2019)1

i miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës 27 mars 2019 Këshilli i Evropës

Известување по меѓународни обврски


Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените (CEDAW)

Извештај Пекинг +20

Извештај Пекинг +25

Индекс на родова еднаквост

Индекс на родова еднаквост   (Eng)

Родово одговорно буџетирање

Улогата на жените во креирање на политики од областа на климатските промени и животната средина

Интер ресорска група за еднакви можности на жените и мажите

 

Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Реакција на Интер-ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности

Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

 

Документи за формирање на Интер ресорската група

Одлука за формирање на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Решение за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.41-8487/2 од 24.11.2012 година)

Решение за изменување и дополнување на решението за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.42-6658/2 од 23.8.2016 година)

Решение за изменување и дополнување на решението за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.45-5955/2 од 20.8.2019 година)

Одлука за формирање на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 2017

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за формирање на Интер-ресорска и советодавна група за еднакви можности за мажите и жените 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за формирање на Интер-ресорска и советодавна група за еднакви можности за мажите и жените  (бр.45-5955/2 од 20.8.2019 година)

 

Документи за работа на Интер ресорската група

Деловник за работа на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Програма за работа на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година

Mетодологија за родово одговорно буџетирање за органите на државната управа на централно ниво 

Деловник за работа на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите 2019

Програма за работа на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2019 година

Информација за работата Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакиви можности на жените и мажите за 2017

Информација за работата Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакиви можности на жените и мажите за 2018

Заклучоци од одржаната седница на Интер ресорска група - 2019

Информација за работата на Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2019 годин

 

Контакт со членовите на Интер-ресорска група

Контакт листа

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->