Условите кои треба да ги исполнува кандидатот за полагање на стручниот испит за безбедност при работа, начинот и постапката на спроведување и други елементи поврзани со полагањето на испитот се утврдени во Законот за безбедност и здравје при работа (членови 17-а до 17-х).


Стручниот испит за безбедност при работа се спроведува најмалку два пати годишно.

 

Пријава за полагање на стручен испит за БР  


Пријавата заедно со останатите документи се поднесуваат во архивата на Министерството за труд и социјална политика.

Соопштенија/информации во врска со стручниот испит

  • (2.11.2020)  Нареден термин за полагање на стручниот испит за безбедност при работа4.12.2020 год. (прв дел) и 21.12.2020 год. (втор дел).  Повеќе
  • (27.8.2020)  Нареден термин за полагање на стручниот испит за безбедност при работа – 26.10.2020 год. (прв дел) и 16.11.2020 год. (втор дел). 
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->