Зголемување на капацитетите за згрижување и воспитание

Зголемување на капацитети за згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст

Во системот на заштитата на децата, дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст согласно одредбите од Законот за заштита на децата  се обезбедува и остварува во установи за деца и тоа во јавни ( општинска детска градинка/центар за ран детски развој и детска градинка/центар за ран детски развој на општината на Градот Скопје ) и приватни установи за деца (приватни детски градинки и приватни центри за ран детски развој).

Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период особено внимание посвети за зголемување на капацитети за згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст преку: изградба на нови објекти наменети за ЈОУДГ, објекти во состав на ЈОУДГ или адаптација на просторот за отворање на групи во други просторни услови, односно градинки / центри за ран детски развој во рурални средини.

Цел: Зголемување на опфат на децата, со згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, особено од руралните средини

Ι. ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ, ОБЈЕКТИ И ГРУПИ ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

2008 година 

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

• Општина Зелениково, во с. Зелениково, во состав на ЈОУДГ "8 Март", Кисела Вода

2009 година

ЈОУДГ

• Општина Илинден, ЈОУДГ “Гоце Делчев”

2010 година

ЈОУДГ

• Општина Вевчани, ЈОУДГ “Планински Цвет”, во с. Вевчани

• Општина Демир Капија, ЈОУДГ “Борис Трајковски” во Демир Капија  

2011 година

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

• Општина Пехчево, с. Црник, во состав на  ЈОУДГ "7 Септември“, Пехчево

2012 година

ЈОУДГ

• Општина Шуто Оризари, ЈОУДГ "8 Април“, Шуто Оризари, Скопје

ОБЈЕКТИ:

• Општина Ѓорче Петров, н. Новоселски пат, "Пампурче“, во состав на ОЈУДГ "Росица“, Ѓорче Петров, Скопје

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

• Општина Радовиш, с. Калуѓерица, во состав на ЈОУДГ "Ацо Караманов“, Радовиш

2013 година

ЈОУДГ

• Општина Чешиново-Облешево, с. Чешиново, ЈОУДГ "Ѕвездички“

• Општина Росоман, с. Росоман, ЈОУДГ "Праскичка“

ОБЈЕКТИ:

• Општина Аеродром "Сонце“, во состав на ЈОУДГ "Буба Мара“, Аеродром, Скопје

• Општина Гази Баба, Јурумлери "Морковче“, во состав на ЈОУДГ "25 Мај“, Гази Баба, Скопје

• Општина Кисела Вода, с. Драчево "Ѕуница", во состав на ЈОУДГ "8 Март“, Кисела Вода, Скопје

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

• Општина Неготино, с.Тремник, во состав на ЈОУДГ "Фемо Кулаков“, Неготино 

• Општина Неготино, с.Пепелиште, во состав на ЈОУДГ  "Фемо Кулаков“, Неготино

• Општина Неготино, с.Криволак, во состав на ЈОУДГ "Фемо Кулаков“, Неготино

• Општина Кочани, с.Бели, во состав на ЈОУДГ "Павлина Вељанова“, Кочани

• Општина Ресен, с.Јанковец, во состав на ЈОУДГ "11-ти Септември“, Ресен

• Општина Прилеп, с.Тополчани, во состав на ЈОУДГ "Наша Иднина“, Прилеп

• Општина Kрива Паланка, с. Ранковце, во состав на ЈОУДГ "Детелинка“, Крива Паланка

• Општина Виница, с.Трсино, во состав на ЈОУДГ "Гоце Делчев“, Виница

• Општина Охрид, с.Велгошти, во состав на ЈОУДГ "Јасна Ристеска“, Охрид

• Општина Охрид, с. Лескоец, во состав на ЈОУДГ "Јасна Ристеска“, Охрид

• Општина Тетово, с.Боговиње, во состав на ЈОУДГ "Младост“, Тетово

• Општина Велес, н.м.Градско, во состав на ЈОУДГ "Димче Мирчев“, Велес

2014 година

ЈОУДГ

• Oпштина Дојран, н.м Нов Дојран, ЈОУДГ "Кокиче“

• Општина Василево, с. Василево, ЈОУДГ "Прва радост“

ОБЈЕКТИ

• Општина Гевгелија, с. Богородица, во состав на ЈОУДГ "Детска радост“, Гевгелија

• Општина Прилеп/Општина Кривогаштани, с. Кривогаштани, во состав на ЈОУДГ "Наша Иднина“, Прилеп.

• Општина Ѓорче Петров-Скопје, во состав на  ЈОУДГ "Росица“, Ѓорче Петров

• Општина Кисела Вода, н.м. Црниче „Перуника“, во состав на ЈОУДГ "Весели цветови“, Скопје

• Општина Виница, с. Исти Бања, во состав на ЈОУДГ "Гоце Делчев“, Виница

 ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ:

• Општина Битола, с. Долно Оризари, во состав на ЈОУДГ "Естреја Овадија Мара“, Битола

• Општина Дебар, с. Могорче, во состав на ЈОУДГ "Брешиа“, Дебар

2015 година

 ЈОУДГ:

• Општина Липково, с. Оризаре, ЈОУДГ "Резја“

• Општина Карбинци, с. Таринци, ЈОУДГ "Кокичиња"

• Општина Сарај, н. Сарај, ЈОУДГ "Филизи"

ОБЈЕКТИ:

• Општина Кисела Вода Скопје, н.м. Припор, во состав на ЈОУДГ "8 Март“, Кисела Вода

• Општина Чешиново- Облешево, во состав на ЈОУДГ "Ѕвездички", с. Облешево

• Општина Кавадарци, с. Ваташа, во состав на ЈОУДГ "Рада Поцева", Кавадарци

• Општина Босилово, с. Моноспитово, во состав на ЈОУДГ "Прва Радост", Василево

• Општина Гостивар, Гостивар, во состав на ЈОУДГ "Детска радост“, Гостивар

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ:

• Општина Охрид, н. Радојца Новичиќ, во состав на ЈОУДГ "Јасна Ристеска“, Охрид

2016 година

ЈОУДГ

• Општина Јегуновце, с. Јегуновце, ЈОУДГ "Јаболчиња"

• Општина Петровец, Петровец, ЈОУДГ „Авионче“

ОБЈЕКТИ:

• Општина Кочани, с. Оризари, во состав на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ , Кочани

• Општина Илинден, н.м. Марино, промена на просторни услови на објект во состав на ЈОУДГ „Гоце Делчев“

• Општина Центар, Скопје, промена на просторни услови на Матичен објект во состав на ЈОУДГ „Кочо Рацин

• Општина Кисела Вода, н.м Пинтија, во состав на ЈОУДГ „Весели цветови“

• Општина Бутел, н. Радишани, промена на просторни услови на објект „Ташко Караџа“, во состав на ЈОУДГ „11 Октомври“ Бутел

• Општина Ѓорче Петров, н. Дексион, во состав на ЈОУДГ „Росица“ Ѓорче Петров

• Општина Прилеп, во Прилеп – објект на Работнички универзитет, во состав на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп

• Општина Аеродром - „Лавче“, во состав на ЈДГ "Буба Мара“, Аеродром, Скопје

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ: 

• Општина Охрид, с. Пештани, во состав на ЈОУДГ "Јасна Ристеска“, Охрид

• Општина Зелениково, во с. Зелениково, во состав на ЈОУДГ "8 Март", Кисела Вода

• Општина Прилеп, во с. Беровци, во состав на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп

• Општина Прилеп, во с. Канатларци, во состав на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп

• Општина Прилеп, во с. Големо Коњари, во состав на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп

2017 година

ОБЈЕКТИ:

• Општина Аеродром, н. Аеродром, промена на просторни услови на објект „Чекорче„ , во состав на ЈДГ„Срничка“, Аеродром, Скопје

• Општина Ѓорче Петров, н. Ѓорче Петров, промена на просторни услови на објект „Детелинка“ , во состав на ЈОУДГ „Росица“ Ѓорче Петров

• Општина Валандово, објект во с. Удово, во состав на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

• Општина Делчево, Делчево, промена на просторни услови на објект на ул.Светозар Марковиќ бр.12, во состав на ЈОУДГ „ Весели цветови“ Делчево

• Општина Карпош, Скопје, објект „Бумбарче“ во н. Козле, во состав на ЈОУДГ „Пролет“ Карпош

2018 година

ЈОУДГ

• Општина Врапчиште, с. Врапчиште, ЈОУДГ „Пранвера“;

• Општина Зрновци, Зрновци, ЈОУДГ „Бисерчиња“;

• Општина Кривогаштани, с. Кривогаштани, „Веселото Штркче“

ОБЈЕКТИ: 

• објект „Детелинка“ во состав на ЈОУДГ „Ангел Шајче“- Куманово;

• објект „Рампо Левката“ во состав на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп;

• објект „Објект 8 - Бамби “, Општина Чашка, во н.м Чашка, во состав на ЈОУДГ „Димче Мирчев“- Велес, Општина Велес;

• објект „Објект 9 – Пинокио“, Општина Велес, во с. Карласлари, во состав на ЈОУДГ „Димче Мирчев“- Велес, Општина Велес;

• објект во Кавадарци, Општина Кавадарци, во состав на ЈОУДГ „Рада Поцева“ Кавадарци

• Општина Битола, во с. Кравари објект „Пролет 1“, во состав на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ - Битола;

• Општина Карпош во Скопје, промена на просторни услови - објект „Јасмин“ во состав на ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Карпош

• Општина Тетово, во с. Џепчиште објект „Риниа“ во состав на ЈОУДГ „Младост“ Тетово

• Општина Гостивар, во с. Чегране објект „Прпарими“ во состав на ЈОУДГ „Детска радост“ Гостивар

• Општина Виница, во Виница промена на просторни услови на „ Објект 2 “ во состав на ЈОУДГ „ Гоце Делчев “  Виница.

• Општина Чаир во Чаир, објект „ Фолеа “ во состав на ЈОУДГ „ Фидани “ Чаир, Скопје.

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ВО:

• Општина Старо Нагоричане, во с. Младо Нагоричане, во состав на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ Куманово, Општина Куманово.

• Општина Маврово – Ростуше во с. Скудриње, во состав на ЈОУДГ „Брешиа“ Дебар, Општина Дебар.

• Општина Свети Николе, во Свети Николе во состав на ЈОУДГ „  Рахилка Гонева “ Свети Николе. 

2019 година

ЈОУГД

• Општина Сопиште, во Сопшиште, ЈОУДГ „Виножито“

• Општина Новаци, во Новаци, ЈОУДГ „Бамби“

ОБЈЕКТИ: 

• Општина Јегуновце во с. Прељубиште, во состав на ЈОУДГ „Јаболчиња“ Јегуновце;

• Општина Карпош во Бардовци, во состав на ЈОУДГ „Распеана младост“ Карпош;

• Општина Аеродром, во н. Аеродром, во состав на ЈОУДГ „Буба Мара“ Аеродром;

• Општина Кичево, во н. Бала Маало, во состав на ЈОУДГ „Олга Мицеска“ Кичево.

• Општина Пробиштип, во Пробиштип, во состав на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ Пробиштип

• Општина Гази Баба, во с.Јурумлери, во состав на ЈОУДГ „25 Мај“ Гази Баба, Скопје (промена на просторни услови)

• Општина Кривогаштани, во с.Обршани, во состав на ЈОУДГ „25 Мај“ Веселото Штркче, Кривогаштани

• Општина Валандово, во с.Брајковци, во состав на ЈОУДГ „Калинка“Валандово

• Општина Струмица, Клон 5, во состав на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

• Општина Квадарци ,,Снежана,, во состав на ЈОУДГ „Рада апоцева“ Кавадарци (промена на просторни услови)

• Општина Квадарци, ,,Детелинка,, во состав на ЈОУДГ „Рада апоцева“ Кавадарци (промена на просторни услови)

• Општина Шуто Оризари, ЈОУДГ,, 8 Април,,-Шуто Оризари, Скопје (промена на просторни услови)

• Општина Врапчиште, во с.Добридол, во состав на ЈОУДГ „Пранверај“ Општина Врапчиште

• Општина Гази Баба, во н.Железара, објект Калинка во состав на ЈОУДГ „Детска Радост, Гази Баба Скопје (промена на просторни услови)

• Општина Струмица, Клон 7 во с.Куклеш, во состав на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

• Општина Штип, Клон 7 во нас. Сењак објект ,,Виножито,,, во состав на ЈОУДГ „Астибо“ Штип

• Општина Чешиново- Облешево, Објект ,,Штркче,, во с. Спаншево,,Виножито,,, во состав на ЈОУДГ „Звездички“-Чешиново- Облешево

• Општина Демир Капија, Објект ,,Сонце,, во с. Корешница во состав на ЈОУДГ „Борис Трајковски“-Демир Капија

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ВО:

• Општина Кавадарци, во с. Марена, во состав на ЈОУДГ „Рада Поцева“ Кавадарци

• Општина Пласница, во с. Пласница, во состав на ЈОУДГ „Олга Мицеска“ Кичево

• Општина Росоман, во с. , во состав на ЈОУДГ „Детска Радост “ Струмица

• Општина Струмица, во с.Муртино , во состав на ЈОУДГ „Олга Мицеска“ Кичево

• Општина Кавадарци, во с.Возарци , во состав на ЈОУДГ „Рада Поцева“ Кавадарци

2020 година

ЈОУГД

 • Општина Лозово бо с.Лозово ЈОУДГ ,,Срцко,,
 • Општина Брвеница во с.Брвеница ЈОУДГ ,,Сонце – ДИЕЛИ,,
 • Општина Боговиње во н.м.Камењане ЈОУДГ ,,ЈЕТА,,
 • Општина Чашка ЈОУДГ Бамби


 ОБЈЕКТИ:  

 • Општина Свети Николе во с.Лозово, во состав на ЈОУДГ „Рахилка Гонева “ Свети Николе
 • Општина Врапчиште во с.Неготино, во состав на ЈОУДГ „Пранвера “ Врапчиште
 • Општина Гостивар во с.Долни Бањица,објект ,,Сонце,, во состав на ЈОУДГ „Детска Радост “ Гостивар
 • Општина Сарај во с.Кондово,објект ,,Флутура,, во состав на ЈОУДГ „Филизи “ Општина Сарај
 • Општина Илинден во с.Миладиновци,објект ,,Прв Чекор,, во состав на ЈОУДГ „Гоце делчев “ Општина Илинден
 • Општина Ресен,објект ,,Јаболче,, во состав на ЈОУДГ „11 Септември “ Општина Ресен

2021 година

ЈОУГД 

 • Општина Босилово во с.Босилово ЈОУДГ ,,Срекни Насмевки,,

ОБЈЕКТИ: 

 • Општина Гевгелија во с.Прдејци,објект ,,Развигорче,, во состав на ЈОУДГ „Детска Радост “ Гевгелија
 • Општина Неготино во Неготино, објект ,,Темјанушка,, во состав на ЈОУДГ „Фемо Кулаков“, Неготино
 • Општина Гази Баба  во с.Стајковци, објект ,,Пеперутка,, во состав на ЈОУДГ „25 Мај“, Гази Баба
 • Општина Делчево во с.Разловци, објект ,,Објект број 3,, во состав на ЈОУДГ „Весели Цветови“, Делчево
 • Општина Кавадарци во Кавадарци,објект ,,Сонце,, во состав на ЈОУДГ „Рада Поцева“, Кавадарци

2022 година

 • ЈОУГД Општина Струмица во ЈОУДГ ,,Виножито ,,


ОБЈЕКТИ: 

 • Општина Струмица во Струмица,објект ,,Клон 2,, во состав на ЈОУДГ ,,Детска Радост,,Струмица

• Општина Кисела Вода во н.Драчево,објект ,,Пеперутка 3,, во состав на ЈОУДГ ,,8 Март,,Кисела Вода Скопје

• Општина Ѓорче Петров во објект ,,Детелинка ,, во состав на ЈОУДГ ,,Росица,, Ѓорче Петров Скопје (промена на просторни услови и капацитет)

• Општина Гостивар во објект ,,Сонце ,, во состав на ЈОУДГ ,,Детска Радост ,, Гостивар  (промена на капацитет)

• Општина Берово во објект ,,23 Август ,, во состав на ЈОУДГ ,,23 Август ,, Берово (промена на просторни услови)

• Општина Аеродром  во објект ,,Црвенкапа ,, во состав на ЈОУДГ ,,Срничка ,, Аеродром  Скопје (промена на просторни услови и капацитет)

• Општина Крива Паланка  во објект ,,Поточиња ,, во состав на ЈОУДГ ,,Детелинка ,, Крива Паланка (промена на просторни услови и капацитет)

• Општина Ѓорче Петров во објект ,,Сонце ,, во состав на ЈОУДГ ,,Росица,, Ѓорче Петров Скопје

• Општина Сопиште во објект ,,Сонце ,, во состав на ЈОУДГ ,,Виножито ,, Сопиште Скопје

 

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ВО:

 • Општина Демир Капија, во с. Бистренци, во состав на ЈОУДГ „Борис Трајковски “ Демир Капија, Општина Демир Капија

 

2023 година

 ЈОУДГ

 • Општина Арачиново ЈОУДГ ,,ФАТОСАТ,,


ОБЈЕКТИ: 

 • Општина Кисела Вода  во Скопје ,објект ,,Симба,, во состав на ЈОУДГ ,,Весели Цветови,,- Кисела Вода (нов објект)
 • Општина Чашка  во ЈОУДГ,,Бамби ,, (промена на капацитет)
 • Општина Ѓорче Петров во објект ,,Сонце ,, во состав на ЈОУДГ ,,Росица,, Ѓорче Петров Скопје (промена на капацитет)
 • Општина Карпош во објект ,,Први стапки ,, во состав на ЈОУДГ ,,Орце Николов,, Карпош Скопје (промена на просторни услови промена на  капацитет)
 • Општина Пробиштип во објект ,,Срничка ,, во состав на ЈОУДГ ,,Гоце Делчев,, Општина Пробиштип (промена на капацитет)
 • Општина Росоман во ЈОУДГ ,,Праскичка,, во Општина Росоман Скопје (промена на просторни услови промена на капацитет)
 • Општина Кисела Вода во објект ,,Кокиче ,, во состав на ЈОУДГ ,,Весели Цветови,, Кисела Вода  Скопје (промена на просторни услови и промена на капацитет)

 

ГРУПА ВО ДРУГИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ВО:

 • Општина Неготино, во с. Тремник, во општина Неготино

 

ΙΙ. ЦЕНТРИ ЗА РАН  ДЕТСКИ РАЗВОЈ ВО СОСТАВ НА ЈОУДГ/ЈАВЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

2014 година

1. Општина Аеродром, с. Долно Лисиче „Слонче “, во состав на ЈОУДГ "Буба Мара“, Аеродром, Скопје

2. Општина Пробиштип, с. Ратавица „Јаготка“, во состав на ЈОУДГ "Гоце Делчев“, Пробиштип

2015 година

1. Општина Тетово, 3 центри за ран детски развој, во состав на ЈОУДГ "Младост“, Тетово, од кои во:

 •  с. Фалише
 •  с. Голема Речица
 •  с. Селце

2. Општина Гостивар, 2 центри за ран детски развој, во состав на ЈОУДГ "Детска радост“, Гостивар, од кои  во:

 •  Циглана
 •  Дебреш

3. Општина Штип, 2 центри за ран детски развој во:

 • состав на ЈОУДГ "Астибо“, Штип, и во
 • состав на ЈОУДГ "Вера Циривири Трена“, Штип

4. Општина Радовиш, 3 центри за ран детски развој -во состав на ЈОУДГ "Ацо Караманов”, Радовиш, од кои во:

 • н.м Шеин Маале,
 • с. Јаргулица, и
 • с. Подареш

5. Општина Конче, како Јавен центар за ран детски развој.

6. Општина Жупа, како Јавен центар за ран детски развој

7. Општина Могила, како Јавен центар за ран детски развој

8. Општина Долнени, во состав на ЈОУДГ "Наша Иднина", Прилеп

2016 година

1. Општина Куманово, ,, Бамби" во состав на ЈОУДГ "Ангел Шајче", о. Куманово

2. Општина Куманово, ,, Сонце" во состав на ЈОУДГ "Ангел Шајче", о. Куманово

3. Општина Битола, 5 Центри за ран детски развој, од кои 3 во состав на ЈОУДГ "Естреја Овадија Мара" кои се наоѓаат во с. Горно Оризари, с. Карамани и с. Логоварди и 2 во состав на ЈОУДГ "Мајски Цвет" кои се наоѓаат во просториите на ОУ "Ѓорѓи Сугарев" и УЗ "Таки Даскало"

4. Општина Кривогаштани, н.м Обршани, како Јавен центар за ран детски развој

5. Општина Тетово, 3 центри за ран детски развој, во состав на ЈОУДГ "Младост“, Тетово, кои се наоѓаат во с. Фалиште, н.м Поток и н.м Теќе.

6. Општина Прилеп, ,, Тризла" во состав на ЈОУДГ "Наша иднина", о. Прилеп

7. Општина Радовиш, ,,Вредни Пчелички”, во состав на ЈОУДГ "Ацо Караманов", с. Злеово, о. Радовиш

 2018 година

1. Општина Радовиш, ,,ЗДРАВЕЦ”, во состав на ЈОУДГ "Ацо Караманов", с. Покрајчево, о. Радовиш

2. Општина Виница, ,, Поточиња”, во состав на ЈОУДГ ,, Гоце Делчев" , с. Лески, о. Виница

3. Општина Гостивар, во состав на ЈОУДГ ,, Детска Радост", во с. Равен и с. Форино, о. Гостивар

2019 година

1. Општина Тетово, во состав на ЈОУДГ "Младост", с. Бродец и с. Равењ

2. Општина Кочани, во состав на ЈОУДГ ,, Павлина Вењанова" , с. Тркање

3. Општина Кривогаштани, во состав на ЈОУДГ ,, Веселото Штркче" , с. Бела Црква

4. Општина Демир Кaпија, во состав на ЈОУДГ ,, Борис Трајковски" , с. Бистрица (престана да работи)

5. Општина Крушево, во состав на ЈОУДГ ,, Гонџа Туфа" , с. Буџим

2021

1. Општина Тетово, во состав на ЈОУДГ "Младост", -,, Лисец,, с. Равењ

2023

1. Општина Берово, во состав на ЈОУДГ "23 Август", - с. Двориште, 

2. Општина Тетово, во состав на ЈОУДГ "Младост", - с. Сараќино, во просториите на ОУ "Братство Миѓени".

ΙΙΙ. ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

2014 година

 • Општина Карпош, н. Тафталиџе, "М-Едукативен центар“, Скопје

2015 година

 • Општина Чаир, "Сумнал", Скопје
 • Општина Битола, "Бонбончиња"
 • Општина Центар, Скопје, "Мис попинс"

 2021 година

 • Општина Карпош – Скопје Да Винчи Кидс

 

ΙV. ПРИВАТНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА -  ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

2011 година:

1.  "Веселата дружина“, Скопје

2012 година: 

2. "Изворче-Монтесори“, Скопје

2013 година:

3. "ИПС Груп“, Скопје

4. "Пиколини“, Скопје

5. "Грин Хаус“, Скопје

2014 година:

6. "Снежана-Бланшнеж“, Скопје

7. "Гулдесте“, Гостивар

8. "Црвенкапа“, Скопје

9. "Детско царство“, Скопје

10. "Спирит “, Скопје

11. "Интернационална детска академија“, Скопје

12.  "Абецедар“, Охрид

13. "Мали генијалци“, Битола

2015 година:

15. "Твити “- Битола

16.  "Реа“, Тетово

17. "Стар", Гостивар

18. "Интернешенал Кидс Академи", Скопје

19. "ТиА", Тетово

2016 година:

20. "Лилипут Дворче", Скопје

21. "Британска Детска Академија", Скопје

2017 година

22. „Литл ми прискул интернешнал", Скопје

23. „Светот на колорес“, Скопје

       „Светот на колорес 2“, Скопје

24.,,КУЛ КИДС ГРАДИНКА", Скопје

2018 година

25. ,, Алја", Тетово

26. ,, Мисс Поппинс", Скопје

2019 година 

- "ИПС 1“, Скопје 

- Ујет  - Општина Бутел-Скопје

- Амичи - Кочани

2020 година 

-,,Никулец Креатива,, Скопје

-,,Ѕуница,, Гевгелија

2021 година 

-,,Мали Чекори,, Битола

-,,Блетеза,, Тетово

-„Малиот принц“-Центар, Скопје

 

2022 година

-Општина Карпош – Скопје ,,Мајлс оф Смајлс,,

-Општина Карпош – Скопје ,,Светот на колорес 3,,

-Општина Карпош – Скопје ,,Mара Бубамара ,,

-Oпштина Битола – Мали Генијалци 1,,- Битола

 

2023 година

-Општина Центар - ,,КУЛ КИДС ,, - Скопје

-Општина Гостивар - ,,Витет Маѓике,, - Гостивар

-Општина Аеродром - ,,Литл Ми 2,, - Аеродром

-Општина Карпош- ,,АМИЧИ-Клон1,, - Скопје

V. ДЕТСКА ГРАДИНКА / ОРГАНИЗИРАНА КАКО ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ НА ПРИВАТНО УЧИЛИШТЕ

2015 година

1. "Нова“, Скопје 

2. "QSI" Предучилишна, Скопје

3. "Гонџа", Скопје 

2018 година

 1. МААРИФ КИНДЕРГАРТЕН", Општина Брвеница
 2. МААРИФ КИНДЕРГАРТЕН - СКОПЈЕ",Општина Чаир, Скопје

 

. ДЕТСКА ГРАДИНКА / ОРГАНИЗИРАНА КАКО ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА ВО СОСТАВ НА ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НИВНИТЕ ВРАБОТЕНИ

2015 година

1. "Окитекс Бамбини", Скопје

2. "Мини фини буџетчиња", Скопје
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }