Министерката Шахпаска на дебата посветена на рабоничките права во време на корона на Текстилијада во Штип

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска учествуваше на дебатата насловена "Работнички права за време на корона – Корона права", во склоп на тридневната Текстилијада во Штип, организирана од страна на Здружението на граѓани на текстилните, кожарските и чевларските работници „Гласен Текстилец“.

Почитувањето на работничките права на текстилните работници и работнички во време на пандемијата со КОВИД 19, беше темата на овогодинешната Текстилијада .

Како почесен гостин –говорник на денешната дебата беше претседателот на Република Северна Македонија, г-дин Стево Пендаровски, кој го посочи значењето на ваков тип на дебати кои имаат за цел унапредување на работничките права преку отворен и широк социјален дијалог во интерес на засегнатите страни.  

Министерката Шахпаска зборуваше за предизвиците кои ги донесе пандемијата од КОВИД 19 и политиките и мерките преземени од Владата на Република Северна Македонија, со цел поддршка и помош на компаниите, зачувувањето на работните места и граѓаните, особено најранливите категории.

Таа истакна дека четвртиот пакет економска помош граден заедно со претставници од сите засегнати страни, синдикатите, работодавачите и Владата има за цел полесно премостување на кризата предизвикана од корона висрусот која освен здравствени, остава зад себе и економски последици.

„Овој пакет повторно ќе ги адресира проблемите на компаниите и ќе биде насочен кон помагање на работниците, но пристапот е различен. Овојпат помошта која ќе ја дава државата ќе биде скалеста. Оние компании кои имаат сериозна загуба, ќе добијат поголема парична помош до 21.000 денари, а оние со помала загуба 14.500 денари. Тоа е пакет од 57 милиони евра кој државата директно го вбризгува во компаниите и на тој начин овозможува работниците да останат на своите работни места“, посочи Шахпаска.

Таа истакна и дека Оперативниот план за активни мерки кој го креира Владата оваа година е 78% реализиран. Што значи дека и во време на КОВИД 19, Агенцијата за вработување ги троши паричните средства одвоени од Буџетот минатата година во износ од 1,3 милијарди денари.

Министерката го посочи Законот за спречување и заштита од дискриминација кој е во собраниска процедура како особено значаен во делот во борбата против дискриминација на работниците врз било која основа.  

„Продолжуваме со борбата за еднаквост, за зачувување на работничките права и борбата против мобингот“, порача Шахпаска.

 

 

Ministrja Shahpaska në debat kushtuar të drejtave të punëtorëve gjatë koronës në manifestimin e tekstilit në Shtip

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska sot mori pjesë në debatin me titull “Të drejtat e punëtorëve gjatë koronës - Të drejtat e koronës”, në kuadër të manifestimit treditor të Tekstilit në Shtip, organizuar nga Shoqata e qytetarëve të punëtorëve të tekstilit, lëkurës dhe këpucëve “Glasen Tekstilec”.

Respektimi i të drejtave të punës të punëtorëve dhe punëtoreve të tekstilit gjatë pandemisë COVID 19 ishte tema e manifestimit të sivjetshëm të tekstilit.

Mysafir nderi në debatin e sotëm ishte Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Stevo Pendarovski, i cili vuri në dukje rëndësinë e këtij lloji të debateve që synojnë avancimin e të drejtave të punëtorëve përmes dialogut të hapur dhe të gjerë shoqëror në interes të palëve të interesuara.

Ministrja Shahpaska foli për sfidat e sjella nga pandemia COVID 19 dhe politikat dhe masat e ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut që ka për qëllim mbështetjen dhe ndihmën e kompanive, ruajtjen e vendeve të punës dhe qytetarët, veçanërisht kategoritë më të rrezikuara.

Ajo theksoi se paketa e katërt e ndihmës ekonomike, e përpiluar së bashku me përfaqësuesit e të gjitha palëve të interesuara, sindikatat, punëdhënësit dhe Qeveria, ka për qëllim tejkalimin e krizës së shkaktuar nga koronavirusi, i cili përveç pasojave shëndetësore ka lënë edhe pasoja komike.

“Kjo paketë do t’i adresojë sërish problemet e ndërmarrjeve dhe do të synojë të ndihmojë punëtorët, por qasja është e ndryshme. Këtë herë ndihma e ofruar nga shteti do të shkallëzohet. Ato kompani që kanë humbje serioze, do të marrin më shumë ndihmë financiare deri në 21,000 denarë dhe ato me humbje më të vogla do të marrin 14,500 denarë. Kjo është paketë prej 57 milionë euro që shteti i orienton drejtpërdrejt tek kompanitë dhe kështu mundëson që punëtorët të qëndrojnë në punët e tyre”, nënvizoi Shahpaska.

Ajo gjithashtu theksoi se Plani operativ për masat aktive, që e ka krijuar nga Qeveria, këtë vit është realizuar 78%, që do të thotë se edhe gjatë COVID 19, Agjencia e Punësimit i ka shpenzuar të hollat e ndara nga Buxheti vitin e kaluar në vlerë prej 1.3 miliardë denarë.

Ministrja vuri në dukje Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, i cili është në procedurë parlamentare, si veçanërisht të rëndësishëm në pjesën në luftën kundër diskriminimit të punëtorëve për çfarëdo baze.

“Vazhdojmë të luftojmë për barazi, për ruajtjen e të drejtave të punëtorëve dhe luftën kundër mobingut”, porositi Shahpaska.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }