Министерката Шахпаска учествуваше на панел дискусија по повод Меѓународниот ден за борба против сиромаштијата

По повод Меѓународниот ден за борба против сиромаштија, денес министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска учествуваше на панел дискусија на тема “(Не)видена сиромаштија”, во организација на Сојуз на здруженија на граѓани и поединци “Македонска платформа против сиромаштија” (МППС).

На овој настан, свое воведно обраќање имаше претседателката на МППС Билјана Дуковска, а во дискусијата беа вклучени учесници од владиниот и невладиниот сектор, како и граѓани. Низ дискусијата беа презентирани состојби во кои се наоѓаат ранливите групи на граѓани, со особен акцент на последиците настанати од пандемијата со КОВИД-19, а од министерката Шахпаска беше побарано да даде свое учество во дискусијата во делот на улогата на МТСП во намалување на сиромаштијата и да одговори на прашања од граѓани.

Од страна на министерката Јагода Шахпаска, беа искажани заложбите на МТСП како активни учесници во премостувањето на последиците настанати од пандемијата со КОВИД 19 и намалување на релативната и апсолутната сиромаштија, кога целиот свет се соочува со отпуштање од работа на работниците.

„За да се постигне оваа цел, како решение беше донесен и 4 пакет економски мерки од страна на Владата, согласно кој ќе бидат поддржани најранливите категории граѓани, пензионерите со пониски пензии од 15.000 денари, пасивните баратели на работа, самохраните родители, жени земјоделки, сезонски работници, корисниците на државна пензија, малите и средни претпријатија, како и помош за угостителскиот сектор, транспорт и туризам, како едни од најпогодените со пандемијата“, истакна Шахпаска.

Министерката посочи дека најважно е да се зачува секое работно место и потсети на уредбите со законска сила донесени во корист на лицата коишто ќе останат без работа, а донесени за време на вонредната состојба, како и за мерките за лицата кои се тешко вработливи на пазарот на труд и оперативните планови за вработување со средства кои се предвидени во буџетот.

Со цел поголем опфат на лица приматели на Гарантирана минимална помош, Владата го олесни пристапот на овие лица и со тоа обебеди поголеми можности, да влезат побрзо во системот како корисници.

Министерката се заблагодари на организаторот за поканата за учество и можноста за дискусија на оваа тема. Таа порача дека испорачување на социјална правда е една од главните заложби на МТСП, кое е секојдневно на прва линија заедно со граѓаните во обезбедување на услови за пристојно живеење во овие моменти на светска пандемија.

 

Ministrja Shahpaska mori pjesë në panel diskutim me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Zhdukjes së Varfërisë

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Zhdukjen e Varfërisë, sot Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, mori pjesë në panel diskutimin me temë “Varfëria e (pa)parë”, organizuar nga Lidhja e Shoqatave të Qytetarëve dhe Individëve “Platforma Maqedonase kundër Varfërisë” ( PMKV).

Në këtë ngjarje, kryetarja e PMKV-së Biljana Dukovska kishte fjalën e saj hyrëse, kurse në diskutim u përfshinë pjesëmarrës nga sektori qeveritar dhe joqeveritar, si dhe qytetarë. Gjatë diskutimit u prezantuan situatat në të cilat gjenden grupet e cenueshme të qytetarëve, me theks të veçantë në pasojat e shkaktuara nga pandemia me COVID-19, ndërsa ministres Shahpaska iu kërkua të merrte pjesë në diskutimin mbi rolin e MPPS-së në uljen e varfërisë dhe t’u përgjigjet pyetjeve të qytetarëve.

Ministrja Jagoda Shahpaska i shprehu përpjekjet e MPPS-së si pjesëmarrës aktivë në tejkalimin e pasojave të shkaktuara nga pandemia COVID 19 dhe uljen e varfërisë relative dhe absolute, kur e gjithë bota po përballet me lëshime nga puna të punëtorëve.

“Për të arritur këtë qëllim, Qeveria si zgjidhje e miratoi edhe pakon e katërt (4) të masa ekonomike, sipas të cilës do të mbështeten kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve, pensionistët me pensione më të ulëta prej 15,000 denarë, punëkërkuesit pasivë, prindërit kryefamiljarë, gratë fermere, punëtorët sezonalë, përfituesit të pensioneve shtetërore, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe ndihmë për sektorin e hotelerisë, transportit dhe turizmit, si një ndër kategoritë më të prekura nga pandemia”, theksoi Shahpaska.

Ministrja vuri në dukje se gjëja më e rëndësishme është ruajtja e çdo vendit të punës dhe i rikujtoi dekretet me fuqi ligjore, të miratuara në favor të njerëzve që do të humbin punën e tyre dhe të miratuara gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, si dhe për masat për personat që janë të vështirë për t’u punësuar në tregun e punës dhe planet operative për punësim me mjetet e parashikuara në buxhet.

Në mënyrë që të rritet përfshirja e personave që marrin ndihmë minimale të garantuar, Qeveria e lehtësoi aksesin e këtyre personave dhe në këtë mënyrë u siguroi mundësi më të mëdha atyre për të hyrë në sistem më shpejt si përfitues.

Ministrja ka falënderuar organizatorin për ftesën për të marrë pjesë dhe mundësinë për të diskutuar mbi këtë temë. Ajo porositi se ofrimi i drejtësisë sociale është një nga angazhimet kryesore të MPPS-së, e cila është në vijën e frontit çdo ditë së bashku me qytetarët në sigurimin e kushteve për jetë dinjitoze në këto momente të pandemisë globale.​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }