Министерката Шахпаска во посета на реновираната градинка Корчагин –Пепелашка, подготвена за прием на деца на 9 септември

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска заедно со градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, денеска беа во посета на реновираната градинка Раде Јовчевски Корчагин“ - објект Пепелашка, која е целосно подготвена за прием на деца на 9 септември.

„Вложувањето во квалитетно претшколско образование, во детските градинки, центрите за ран детски развој, претставува приоритет на нашата Влада, нешто што го покажавме изминатиот период, преку реконструкција и отворање на 43 објекти за сместување на децата.

Ако создадете квалитетни и здрави личности, кои понатаму ќе стартуваат во образовниот процес, вие гарантирате квалитетна иднина на државата“, истакна Шахпаска.

Таа посочи дека до крајот на мандатот на оваа Влада ,околу  7500 деца треба да бидат сместени во детски градинки, а на тој начин би се  зголемил опфатот на деца во претшколско образование на 60 отсто. 

„Полека но сигурно се движиме кон европскиот просек  за сместување на деца во претшколска возраст.“-истакна Шахпаска и воедно им посака здравје и среќен почеток на најмладите, вработените во градинките и родителите.

На детската градинка „Раде Јовчевски Корчагин“ - објект Пепелашка беше извршена темелната реконструкција, прва од ваков тип по 65 години.

„Преку реализацијата на овој проект – Реконструкција и опремување на детска градинка Корчагин – клон Пепелашка, целосно е реконструиран целиот објект на оваа градинка, со површина од 894 м2, а директна корист имаат 115 деца кои што го посетуваат воспитно-образовниот процес во оваа јавна установа“, изјави градоначалникот Богдановиќ.

Општина Центар успешно ја реализираше реконструкцијата на градинката преку проектната единица на Министерство за финансии и МСИП проектот, финансиран преку Светска банка и учество на општината.

Ministrja Shahpaska vizitoi kopshtin e rinovuar “Korçagin”, është gati për pranimin e fëmijëve më 9 shtator 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, së bashku me kryetarin e komunës Qendër Sasha Bogdanoviq, sot vizituan kopshtin e rinovuar “Rade Jovçevski Korçagin “ – objekti “Hirushja”, që është tërësisht i gatshëm për pranimin e fëmijëve më 9 shtator. 

“Investimi në arsimin parashkollor cilësor, në kopshtet e fëmijëve, Qendrat për zhvillim të hershëm të fëmijëve, paraqet prioritet për Qeverinë tonë, diç që e kemi dëshmuar në periudhën e kaluar, duke rinovuar dhe hapur 43 objekte për akomodimin e fëmijëve. 

Nëse krijoni personalitete cilësorë dhe të shëndoshë, të cilët më pas do të fillojnë në procesin edukativ, ju garantoni ardhmëri cilësore të shtetit’, theksoi Shahpaska. 

Ajo nënvizoi se deri në fund të mandatit të kësaj Qeverie, rreth 7.500 fëmijë duhet të akomodohen në kopshtet e fëmijëve, ndërsa në këtë mënyrë do të rritej përfshirja e fëmijëve në edukimin parashkollor për 60%. 

“Ngadalë, por sigurt, jemi duke ecur drejt mesatares evropiane për vendosjen e fëmijëve në moshën parashkollore”, theksoi Shahpaska dhe njëherësh u dëshiroi shëndet dhe fillim të mbarë më të vegjëlve, të punësuarve në kopshte dhe prindërve. 

Në kopshtin e fëmijëve rinovuar “Rade Jovçevski Korçagin “ – objekti “Hirushja” u krye rikonstruktim thelbësor, i pari i këtij lloji pas 65 viteve. 

“Përmes realizimit të këtij projekti – Rikonstruktimi dhe pajimi i kopshtit “Korçagin” – objekti “Hirushja”, tërësisht është rikonstruktuar i tërë objekti i këtij kopshti, me sipërfaqe prej 894 m2, ndërsa përfitim të drejtpërdrejt kanë 115 fëmijë që e ndjekin procesin edukativo-arsimor në këtë institucion publik”, deklaroi kryetari i komunës, Bogdanoviq. 

Komuna Qendër me sukses e realizoi rikonstruktimin e kopshtit përmes Njësisë Projektuese të Ministrisë së Financave dhe projektit MSIP, financuar përmes Bankës Botërore dhe pjesëmarrjes së komunës.​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }