МТСП: Домаќинствата без приходи да поднесат барање за гарантирана минимална помош во центрите за социјална работа

Министерството за труд и социјална политика ги информира домаќинствата кои останале без приходи или биле дел од неформалната економија за правото на гарантирана минимална помош (ГМП). Со цел олеснување на последиците од здравствено-економската криза, со Уредба со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба, овозможен е брз пристап во системот на социјална заштита.

За добивање минимална гарантирана помош, материјалната необезбеденост ќе се утврдува врз основа на вкупната просечна висина на сите приходи на сите членови на домаќинството по сите основи, сметано од последниот месец, наместо досегашните три месеци.

Износот на правото зависи од бројноста и структурата на домаќинството и се движи од 4.000 денари за едночлено домаќинство до 10.000 денари за домаќинство сочинето од 5 возрасни членови.

Домаќинствата кои користат гарантирана минимална помош, ќе остварат и паричен додаток од 1.000 денари заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството и за месеците април и мај 2020 година.

Барањето за добивање гарантирана минимална помош се поднесува до надлежниот центар за социјална работа.

Информации за центрите за социјална работа, на следниот линк: http://www.mtsp.gov.mk/institucii.nspx

 

MPPS: Amvisëritë pa të hyra të parashtrojnë kërkesë për ndihmë të garantuar minimale në Qendrat e Punëve Sociale

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i informon amvisëritë që kanë mbetur pa ta hyra ose kanë qenë pjesë e ekonomisë joformale të parashtrojnë kërkesë për të drejtën e ndihmës së garantuar minimale (NGM). Për lehtësimin e pasojave nga kriza shëndetësore-ekonomike, me Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për mbrojtje sociale në gjendje të jashtëzakonshme, është mundësuar qasje e shpejtë në sistemin e mbrojtjes sociale.

Për të fituar ndihmën e garantuar minimale, pasiguria materiale do të përcaktohet në bazë të lartësisë mesatare të përgjithshme të gjitha të të hyrave të anëtarëve të familjes mbi të gjitha bazat, duke llogaritur nga muaji i fundit, në vend të tre muajve të kaluara siç ishte deri më tani.

Shuma e kësaj të drejte varet nga numri dhe struktura e amvisërisë dhe do të jetë prej 4.000 denarë për amvisëri 1 anëtarëshe deri në 10.000 denarë për amvisëri që përbëhet prej 5 anëtarëve të rritur.

Amvisëritë që përftojnë nga ndihma e garantuar minimale do të marrin edhe shtesë në të holla prej 1.000 denarëve për mbulimin e shpenzimeve për energjensa në familje edhe për muajt prill dhe maj të vitit 2020.

Kërkesa për marrjen e ndihmës së garantuar minimale parashtrohet në Qendrën kompetente të punëve sociale.

Informacione për Qendrat e Punëve Sociale merren në këtë link: http://www.mtsp.gov.mk/institucii.nspx

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }