МТСП: Компаниите со производствени капацитети да се придржуваат до препораките за заштита на работниците

Министерството за труд и социјална политика ги повикува компаниите да се придружуваат до препораките за организација на работењето затоа што заштитата на здравјето на работниците е основен услов за заштита на економијата. Владата и стопанството имаат иста цел - во услови кога се спроведуваат мерки и активности за заштита и превенција од ширење на коронавирусот, истовремено да се организира работењето на компаниите за што поефикасно справување со негативните последици. Апелираме до правните субјекти во оваа вонредна состојба сите да покажеме одговорност. Инспекциските служби се на терен и ќе го следат почитувањето на препораките.

Препораките за организирање на работниот процес се следните:

1. Во погоните каде непосредно се врши производниот процес да се лимитира бројот на вработени до таа мера да работниците бидат на растојание од 1,5 до 2м.

2. Во самиот погон задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција нa раце и работни површини.

3. За време на работното време од страна на вработените да се почитуваат општите препорачани мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце и дезинфекција со употреба на дезинфекциони средства  на база на алкохол).

4. Да се врши почесто проветрување на работните простории односно повеќе пати во текот на денот и доколку е тоа можно (преку природна и вештачка вентилација).

5. Еднаш неделно да се врши дезинфекција на сите работни простории, особено во погоните, од овластена служба за тоа.

6. Во случај на непосреден контакт со позитивен лабораториски потврден случај на КОВИД-19 (со или без симптоми), лицето веднаш се изолира и се пријавува до надлежен Центар за јавно здравје.

7. Да се избегнува контакт на вработените лица од погоните меѓу себе во текот на работниот процес, а особено со административните службеници.

8. Во случај на потреба од административна работа, потпишувањето на хартиени докумени да се спроведува исклучиво преку едно одредено лице кое носи лична заштитна опрема на себе (заштитна маска и ракавици).

9. Лицата задолжени за обезбедување на објектот да носат исто така лична заштитна опрема.

10. Возачите кои дистрибуираат готови производи, репроматеријали, хартиени документи, исто така да носат лична заштитна опрема.

11. Да не се одржуваат состаноци/колегиуми и истите да се спроведуваат по телефон или на меил.

MPPS: Kompanitë me kapacitete prodhuese t’u përmbahen rekomandimeve për mbrojtje të punëtorëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u bën thirrje të kompanive t’u përmbahen rekomandimeve për organizimin e punës sepse mbrojtja e shëndetit të punëtorëve është kusht themelore për mbrojtjen e ekonomisë. Qeveria dhe ekonomia kanë qëllim të njëjtë – në kushte kur po zbatohen masa dhe aktivitete për mbrojtje dhe parandalim nga përhapja e koronavirusit, njëkohësisht të organizohet puna e kompanive për përballje sa më efikase me pasojat negative. U bëjmë thirrje subjekteve juridike në këtë gjendje të jashtëzakonshme të tregojnë përgjegjësi. Shërbimet inspektuese janë në terren dhe do të ndjekin respektimin e rekomandimeve.

Këto janë rekomandimet për organizimin e procesit të punës:

1. Në fabrikat ku drejtpërdrejt zhvillohet procesi prodhues, të limitohet numri i të punësuarve deri në atë masë sa punëtorët të jenë në distancë prej 1.5 deri 3 metra.

2. Në ambientet e fabrikës të sigurohet mjet për dezinfektim të duarve dhe sipërfaqeve punuese.

3. Gjatë orarit të punës, punëtorët t’i respektojnë masat e përgjithshme të rekomanduara për nivel më të lartë të higjienës personale dhe të përgjithshme (larje e shpeshtë e duarve dhe dezinfektim duke përdorues mjete dezinfektuese alkoolike).

4. Të bëhet shpesh ajrosja e ambienteve të punës, përkatësisht disa herë gjatë ditës dhe nëse ka mundësi përmes ventilimit natyror dhe artificial.

5. Një herë në javë të bëhet dezinfektimi i të gjitha ambienteve të punës, posaçërisht në fabrika, nga shërbim i autorizuar për aktivitet të tillë.

6. Në rast të kontaktit të drejtpërdrejt me rast të konfirmuar laboratorik me COVID-19 (me apo pa simptoma), personi menjëherë të izolohet dhe të paraqitet në Qendrën kompetente për shëndet publik.

7. Të evitohet kontakti i të punësuarve midis tyre (të fabrikës) gjatë procesit të punës, e posaçërisht me nëpunësit administrativ.

8. Në rast të nevojës për punë administrative, nënshkrimi i dokumenteve të bëhet vetëm përmes një personi të caktuar i cili mban mbrojtje personave me vete (masë mbrojtëse dhe doreza).

9. Personat e ngarkuar për sigurimin e objektit të mbajnë po ashtu pajisje personale për mbrojtje.

10.Vozitësit të cilët distribuojnë prodhime të gatshme, repromatariale, dokumente të letrës, gjithashtu, të mbajnë pajisje personale mbrojtëse.

11.Të mos mbahen mbledhje/kolegjiume dhe të njëjtat të zhvillohen me telefon ose e-mail. ​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }