МТСП: Мајките да бидат спокојни, породилното отсуство им трае до завршувањето на времените мерки, заштитата на децата ни е приоритет 

Мајките кои се на породилно отсуство треба да бидат спокојни - се додека траат времените мерки тие не мора да се вратат на работа. За да се обезбеди заштита и грижа за децата, Владата на Република Северна Македонија донесена  Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи (“Сл. весник на РСМ” бр. 90), во која со членот 4 е предвидено надоместокот на плата за  отсуство од работа на работничка поради бременост, раѓање и родителство  и посвојување, да продолжи да се исплаќа  до истекот на траењето на времените мерки за заштита од ширење и превенција од коронавирусот КОВИД-19.


Остварувањето на правото на надоместокот се врши преку Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

Одлуката за времетраењето и завршувањето на времените мерки ја носи Владата на Република Северна Македонија, по заклучоци од Главен координативен кризен штаб кој одлучува според препораките на Комисијата за заразни болести.

Владата на Република Северна  Македонија во континуитет ги следи состојбите и потребите кои се во интерес и заштита на децата за што благовремено ќе продолжи да ја информира јавноста.

Министерството за труд и социјална политика укажува дека наш врвен приоритет е грижита и заштитата на децата. Градејќи социјално праведно општество, обезбедуваме еднаков третман на сите деца. Се грижиме подеднакво за сите. 

MPPS: Nënat të jenë të qeta, pushimi i lehonisë zgjat deri në përfundimin e masave të përkohshme, mbrojtja e fëmijëve është prioritet i ynë

Nënat që janë në pushim të lehonisë duhet të jenë të qeta - për sa kohë që zgjasin masat e përkohshme, ato nuk kanë pse të kthehen në punë. Për të siguruar mbrojtje dhe kujdes për fëmijët, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës (“Gazeta Zyrtare e RMV”, nr. 90), i cili me nenin 4 parashikon kompensimin e pagës për mungesë nga puna të punëtores për shkak të shtatzënisë, lindjes së fëmijëve dhe birësimit, të vazhdojë të paguhet deri në skadimin e masave të përkohshme për mbrojtje nga përhapja dhe parandalimi i koronavirusit COVID-19.

 Realizimi i kësaj të drejte të kompensimit kryhet përmes Fondit për Sigurim Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Vendimin për kohëzgjatjen dhe përfundimin e masave të përkohshme e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë në bazë të konkluzioneve të Shtabit Kryesor Koordinues të Krizave i cili vendos sipas rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Ngjitëse.
 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në kontinuitet i ndjekë nevojat dhe gjendjen që janë në interes dhe mbrojtje të fëmijëve për çka në kohë reale do të vazhdojë të informojë opinionin.
 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thekson se prioritet i ynë i lartë është kujdesi dhe mbrojtja e fëmijëve. Duke ndërtuar një shoqëri të barabartë sociale, sigurojmë trajtim të barabartë për të gjithë fëmijët. Kujdesemi njësoj për të gjithë.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }