МТСП: Наша должност е да создаваме услови да може од трудот да се живее чесно и достоинствено

Први мај е празник на трудот, но и симбол на солидарноста на работништвото во борбата за еден поубав свет. Тоа се иделите за кои голем број борци за слобода, правда и еднаквост ги дале животите. На денот кога си го честитаме овој празник се сеќаваме и на нив и им оддаваме признание.

Пандемијата на COVID-19 покажа дека мерките за заштита и поддршка на работниците се клучни и за превенцијата и спречувањето на ширењето на заразата, но и за зачувување на благосостојбата на семејствата и на целата држава. Затоа со благодарност гледаме на здравствените работници кои се на првата линија на одбрана од коронавирусот. Признание заслужуваат и сите други работници кои секојдневно на работните места и со работа од далечина ги надминуваат предизвиците и продолжуваат во вонредни услови да ги извршуваат обврските.

Министерството за труд и социјална политика останува посветено на поставувањето стандарди, принципи и права при работа кои ќe создадат поголеми можности за жените и мажите за пристојна работа и приходи, на зајакнувањето на покриеноста и ефективноста на социјалната заштита за сите како и на јакнењето на трипартизмот и социјалниот дијалог.

Честит Први Мај!

 

MPPS: Detyrim i ynë është të krijojmë kushte që nga puna të jetohet me ndershmëri dhe dinjitet

Një Maji është Dita e Punës, por edhe simbol i solidaritetit të punës në luftën për një jetë më të mirë. Këto janë idealet për të cilat një numër i madh i luftëtarëve për liri, drejtësi dhe barazi kanë dhënë jetën e tyre. Në ditën kur e festojmë këtë festë i përkujtojmë edhe ata dhe u jemi mirënjohës.

Pandemia COVID-19 tregoi se masat për mbrojtje dhe mbështetje të punëtorëve janë kryesore edhe për parandalimin e përhapjes së këtij infeksioni, por edhe për ruajtjen e mirëqenies së familjeve dhe të tërë shtetit. Prandaj u jemi falënderues punonjësve të shëndetësisë të cilët janë në vijën e parë të mbrojtjes nga virusi korona. Mirënjohje meritojnë edhe të gjithë punonjësit tjerë të cilët për çdo ditë në vendet e punës dhe me punën në distancë i tejkalojnë sfidat dhe vazhdojnë që t’i kryejnë obligimet edhe në kushte të jashtëzakonshme.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale mbetet e përkushtuar në vendosjen e standardeve, parimeve dhe të drejtave gjatë punës që do të krijojnë më shumë mundësi për gratë dhe burrat për punë dhe të hyra të dinjitetshme, në përforcimin e mbulimit dhe efektivitetit të mbrojtjes sociale për të gjithë, si dhe në përforcimin e sistemit trepalësh dhe dialogut social.

Gazuar 1 Majin!

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }