МТСП: Обезбедени 1.860 пакети со храна и хигиенски продукти за еднородителски семејства корисници на социјална помош, жртви на семејно насилство и шелтер центри  

Министерството за труд и социјална политика во соработка со UN Women - Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените и финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида, обезбеди 1.860 пакети со храна и хигиенски продукти за оние кои се најсилно засегнати од кризата предизвикана од КОВИД-19. Поддршката е наменета за 368 еднородителски семејства корисници на гарантирана минимална помош, од кои најголемиот процент (95%) се жени; 329 регистрирани жртви на семејно насилство; како и за шелтерите и кризните центри за жртвите на родово-базирано насилство во целата земја. Дистрибуцијата ќе се изврши преку републичкиот Црвен Крст и Центрите за социјална работа за да стигне до оние на кои помошта им е најпотребна.


Министерството за труд и социјална политика во околностите предизвикани од глобалната пандемија  посветено и  сериозно пристапува кон поддршката и помошта на најранливите граѓани. Сериозните закани од КОВИД-19 бараат континуиран одговор за да ги пресретнеме потребите на граѓаните вклучени во системот на социјална заштита и да им помогнеме полесно да се справат со сите предизвици. Жените и понатаму во најголем дел се одговорни за домашните обврски, грижата за семејството и децата  и оддржувањето на домот. Затоа, покрај останатите мерки кои Министерството за труд и социјална политика ги презема за справување на граѓаните со последиците од оваа кризна состојба, поддршката и помошта со пакети со прехранбени производи и средства за хигиена во овие услови се добредојдени и значат многу за овие семејства.  Нашето мото е  „Се грижиме за сите“, и дистрибуцијата на овие пакети значи токму тоа. Изразуваме благодарност до нашите меѓународни партнери за поддршката што ја добиваме од нив да помогнеме и да допреме до секој граѓанин на кој му е потребна помош.

Канцеларијата на UN Women  во Скопје  соопшти дека справувањето со животните трошоци за време на пандемијата се покажа како предизвик, посебно за економско-неактивните жени или фамилии кои живеат со минимални приходи. Кризата донесе потреба за зголемена употреба на средства за лична хигиена, дезинфекција и маски како мерки за заштита. Тоа е посебно тешко за фамилиите кои едвај имаат средства да ги покријат основните трошоци за храна. Затоа, оваа поддршка вклучува храна за домаќинството, хигиенски продукти за семејството, како и хигиенски продукти наменети за жените. Пандемијата не е само здравствена криза, туку е исто така и глобална социо-економска криза во која жените се несразмерно засегнати. Тие се на првите линии како работнички во здравствениот, социјалниот сектор и индустријата за храна, и поради тоа се многу поранливи и повеќе изложени на ризик. Жените се повеќе застапени во неформалната економија, многу од нив се економски неактивни, и им недостига заштита и финансиска сигурност. И сѐ уште, жените се „невидливи“, а го носат најголемиот товар на неплатена домашна работа и грижа за децата и постарите членови од семејството и се соочуваат со поголем ризик од родово-базирано насилство, посочуваат од Канцеларијата на UN Women во Скопје.

MPPS: Janë siguruar 1.860 pako me produkte ushqimore dhe higjienike për familjet me një prind – përfitues të ndihmës sociale, viktimat e dhunës në familje dhe shelter-qendrat

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në bashkëpunim me UN Women - organ i KB-ve për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave dhe mbështetjen financiare nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar - Sida, siguroi 1.860 pako ushqimore dhe produkte higjienike për ata që janë më të prekur nga kriza e shkaktuar nga COVID-19. Mbështetja është dedikuar për 368 familje me njërin prind – përfitues të ndihmës minimale të garantuar, nga të cilat përqindja më e madhe (95%) janë gra; 329 viktima të regjistruara të dhunës në familje; si dhe për sheltere dhe qendra krize për viktimat e dhunës me bazë gjinore në të gjithë vendin. Shpërndarja do të bëhet përmes Kryqit të Kuq Republikan dhe Qendrave për Punë Sociale për të arritur tek ata që kanë më shumë nevojë për ndihmë.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në rrethanat e shkaktuara nga pandemia globale, me përkushtim dhe me seriozitet i qaset mbështetjes dhe ndihmës për qytetarët më të rrezikuar. Kërcënimet serioze nga COVID-19 kërkojnë përgjigje në kontinuitet për t’u dalë në ndihmë nevojave të qytetarëve të përfshirë në sistemin e mbrojtjes sociale dhe t’u ndihmojmë që më lehtë të ballafaqohen me këto sfida.  Gratë edhe më tej në pjesën më të madhe janë përgjegjëse për obligimet shtëpiake,për kujdesin ndaj familjes dhe për mirëmbajtjen e shtëpive. Prandaj, krahas masave tjera që i ndërmerr Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për ballafaqimin e qytetarëve me pasojat e kësaj gjendje krize, mbështetja dhe ndihma me paketa me produkte ushqimore dhe higjienike në këtë kushte janë të mirëseardhura dhe janë jashtëzakonisht të rëndësishme për këto familje. Motoja jonë është “Kujdesemi për të gjithë” dhe shpërndarja e këtyre paketave nënkupton pikërisht këtë. Shprehim mirënjohje për të gjithë partnerët ndërkombëtarë për mbështetjen që e marrim nga ata për të ndihmuar dhe arritur deri te gjithsecili qytetar që i nevojitet ndihmë.

Zyra e UN Women në Shkup kumtoi se ballafaqimi me shpenzimet jetësore gjatë pandemisë u tregua si sfidë, sidomos për gratë jo aktive ekonomike apo për familjet që jetojnë me të hyra minimale. Kriza shkaktoi nevojën për përdorimin më të madh të mjeteve për higjienë personale, dezinfektim dhe masa si masa për mbrojtje. Kjo është sidomos e vështirë për familjet të cilat mezi kanë mjete për t’i mbuluar shpenzimet themelore për ushqim. Prandaj, kjo mbështetje përfshinë ushqim për familjen, produkte higjienike për familjen, si dhe produkte higjienike dedikuar për gratë. Pandemia nuk është vetëm krizë shëndetësore, por gjithashtu është edhe krizë globale socio-ekonomike në të cilën gratë janë prekur. Ato janë në vijat e para si punonjëse të sektorit shëndetësor, social dhe industrisë së ushqimit, prandaj janë më të ndjeshme dhe më shumë janë të ekspozuara ndaj këtij rreziku. Gratë më shumë janë të përfaqësuara në ekonominë informale, shumica prej tyre ekonomikisht janë joaktive dhe u mungon mbrojtja dhe siguria financiare. Dhe, akoma gratë janë “ të padukshme”, ndërsa bartin ngarkesën më të madhe të punës së papaguar në shtëpi dhe kujdesit për fëmijët dhe anëtarët më të moshuar të familjes dhe ballafaqohen me rrezik më të madh të dhunës me bazë gjinore, thonë nga Zyra e UN Women në Shkup. ​

 

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }