МТСП: Од понеделник етапна исплата на паричната помош од социјална и детска заштита на шалтерите на банките

Министерството за труд и социјална политика ги известува корисниците на права на парична помош од социјална и детска заштита дека почнувајќи од понеделник (04 мај)  ќе се врши етапна исплата на паричната помош на шалтерите на банките, по дефиниран редослед по азбучен ред според почетната буква од презимето и тоа: 

  • 04.05.2020 (понеделни) исплата за А, Б, В, Г + Д (прва буква на презиме)
  • 05.05.2020 (вторник) исплата за Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К + Л (прва буква на презиме)
  • 06.05.2020 (среда) исплата за  Љ, М, Н, Њ, О, П + Р (прва буква на презиме)
  • 07.05.2020 (четврток) исплата за С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ + Ш (прва буква на презиме)

Етапната исплата на паричните права од социјална и детска заштита е направена со цел да се избегне метежот пред банките и да се овозможи поголема заштита на корисниците на овие права, во услови на опасност од вирусот КОВИД-19.

Министерството за труд и социјална политика укажува дека корисниците кои користат платежни картички  поврзани со трансакциската сметка на која се исплаќаат правата од социјална и детска заштита, ќе можат паричните средства да ги подигнат на банкоматите на банките, да ги користат за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство, сметано од 04.05.2020 година. 

Министерството за труд и социјална политика потсетува на обврската за носење лична заштита заради спречување на ширење на коронавирусот и за заштита на населението за време на вонредна состојба. Сите кои ќе подигнуваат пари од банкомати или од филијалите и експозитурите на банките, се должни да носат каква било форма на заштита којашто ги покрива пределот на носот и устата (респираторна маска, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично). Исто така, при чекање ред пред и внатре во банките, треба да се запази минимум потребно растојание од најмалку два метра.

 

MPPS: Nga dita e hënë do të bëhet pagesa në etapa e ndihmës në të holla nga e drejta e mbrojtjes sociale dhe e fëmijëve në sportelet e bankave

Ministria e Punës dhe Politikës sociale i informon përfituesit e të drejtave të ndihmës në të holla nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve se duke filluar prej ditës së hënë (4 maj) do të bëhet pagesa në etapa e ndihmës në të holla në sportelet e bankave, sipas renditjes së përcaktuar alfabetike, respektivisht sipas shkronjës fillestare të mbiemrit, edhe atë:

04.05.2020 (e hënë) pagesa për А, B, V, G + D (shkronja e parë e mbiemrit)
05.05.2020 (e martë) pagesa për GJ, Е, ZH, Z, X, I, Ј, К + Ll (shkronja e parë e mbiemrit)
06.05.2020 (e mërkurë) pagesa për  L, М, N, NJ, О, P + R (shkronja e parë e mbiemrit)
07.05.2020 (e enjte) pagesa për S, T, Q, U, F, H, C, Ç, XH + SH(shkronja e parë e mbiemrit)

Pagesa në etapa e këtyre të drejtave është bërë me qëllim që të shmanget turma para bankave dhe të mundësohet mbrojtje më e madhe e përfituesve së këtyre të drejtave, në kushte të rrezikut nga virusi COVID-19.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thekson se përfituesit që i shfrytëzojnë kartelat pagesore të lidhura me llogarinë transaktive në të cilën u paguhen të drejtat e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, mjetet në të holla do të mund t’i tërheqin në bankometet e bankave, t’i shfrytëzojnë për pagesa jo në dorë në rrjetin e shitjes ose përmes sistemit bankar elektronik dhe mobil, duke filluar prej datës 04.05.2020.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale rikujton obligimin për mbajtjen e mbrojtjes personale për të parandaluar përhapjen e virusit Korona dhe për mbrojtjen e popullatës gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Të gjitha ata që do të tërheqin të holla nga bankomatet ose nga filalet dhe ekspoziturat e bankave janë të detyruar të mbajnë çfarëdo forme të mbrojtjes që e mbulon pjesën e përparme të hundës dhe gojës (masë respiratore, maskë kirurgjike për një përdorim, maskë tekstili për përdorim të shumëfishtë, shami ose shall dhe ngjashëm). Po ashtu, gjatë pritjes së radhës dhe brenda në ambientet e bankave duhet të ruhet distanca e nevojshme prej dy metrave.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }