МТСП: Одржана средба со Комисијата за заразни болести, Протоколот е изготвен и прифатен од градинките, групите се прилагодуваат согласно насоките

Министерството за труд и социјална политика информира дека на денешниот состанок со Комисијата за заразни болести и претставници на Министерството за здравство беше одлучено да се направи ажурирање на податоците за бројот на деца за кои родителите се изјасниле дека ќе посетуваат градинка. Согласно донесениот Протокол, приоритет за згрижување има дете на самохран родител којшто е во работен однос и дете на двајца родители кои се во работен однос а работните задачи мора да ги извршуваат на работното место. Информацијата ќе биде изработена врз основа на податоците од сите градинки, јавни и приватни, соодветно на доставените потврди од родителите.

Министерство за труд и социјална политика во соработка со Комисијата за заразни болести има изработено Протокол- оперативен план за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по укинување на вонредната состојба, усвоен од Владата на Република Северна Македонија на 29.05.2020 година и истиот беше испратен до Јавните и приватните установи за деца – детските градинки за нивно постапување. Протоколот е објавен во „Службен весник“.

Претставниците на Министерството за труд и социјална политика појаснија дека Протоколот е прифатен од страна на сите градинки и истите ги прилагодуваат групите согласно насоките. Министерството за труд и социјална политика нема добиено насоки за измена на Протоколот.

 

MPPS: U zhvillua takim me Komisionin e Sëmundjeve Ngjitëse, është hartuar dhe pranuar Protokolli, grupet përshtaten sipas udhëzimeve

Ministria e Punës dhe Politikës sociale informon se në takimin e sotëm me Komisionin e Sëmundjeve Ngjitëse dhe me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë u vendos që të bëhet azhurnimi i të dhënave për numrin e fëmijëve për të cilët prindërit janë deklaruar se fëmijët e tyre do të ndjekin kopshtin. Në përputhje me Protokollin e miratuar, prioritet për përkujdesje ka fëmijë me një prind kryefamiljar që është në marrëdhënie pune dhe fëmijë i dy prindërve që janë në marrëdhënie pune, ndërsa obligimet e punës duhet t’i kryejnë në vendin e punës. Informacioni do të përpilohet në bazë të të dhënave nga të gjitha kopshtet, publike dhe private, në përputhje me vërtetimet e dorëzuara të prindërve.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Komision e Sëmundjeve Ngjitëse ka hartuar Protokoll-Plan operativ për aktivitetet në institucionet për përkujdesjen dhe edukimin e fëmijëve pas shfuqizimit të gjendjes së jashtëzakonshme, i miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut më 29.05.2020 dhe i njëjti u dërgua në institucionet publike dhe private për fëmijë – kopshtet e fëmijëve për veprimin e tyre, Protokolli është publikuar në “Gazetën Zyrtare”.

Përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale kanë sqaruar se Protokolli është i pranueshëm për të gjitha kopshtet dhe të njëjtat i përshtatin grupet në përputhje me udhëzimet. Ministria e Punës dhe Politikës sociale nuk ka marrë udhëzime për ndryshimin e Protokollit. ​

 

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }