МТСП: Охрабри се, пријави го насилникот!

Пандемијата на КОВИД 19 отвори многу прашања на општественото живеење, меѓу кои неизбежно е прашањето дали во услови на изолација, некои се поранливи од останатите?

Сите се соочуваме со големи психолошки предизвици преку изолација или карантин, но жените, а понекогаш и децата во небезбедни домови се соочуваат со зголемен ризик од насилство.

Затоа, посветуваме особено внимание на ова прашање и ги прошируваме нашите активности за да ги заштитиме жените и децата од секаков облик на насилство.

Можеме да ве поддржиме за да ја зголемите вашата безбедност. Можеме да ви помогнеме да најдете место засолниште или други специјалистички услуги.

http://mtsp.gov.mk/ns_article-prijavi-semejno-nasisltvo.nspx

КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА?

Имате право на помош, поддршка и заштита од семејно насилство,  да биде информирана од службените лица за своите права, мерките за заштита и постапките за остварување на истите, како и за достапните услуги за помош и заштита.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА:

 • обезбедување нужно сместување за лицето-жртва на насилство, кое може да трае најмалку 6 месеци, со можност за продолжување за уште 6 месеци;
 • обезбедување соодветна здравствена заштита;
 • обезбедување соодветна психо-социјална интервенција и третман;
 • упатување во соодветно советувалиште;
 • доколку во семејството има дете кое е на редовно школување, помага за продолжување на редовното образование;
 • известување органот за прогон;
 • давање секаков вид на правна помош и застапување;
 • покренува постапка пред надлежниот суд;
 • по потреба поднесува барање до судот за изречување на привремена мерка за заштита и
 • преземање други мерки за кои ќе оцени дека се неопходни за решавање на проблемот.

ДОКОЛКУ СТЕ ЖРТВА НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО КАДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОБАРАТЕ ПОМОШ?

КАКВА ПОМОШ И ПОДДРШКА Е ДОСТАПНА ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА?

ДОКОЛКУ ИМАШ ПОТРЕБА ОД ПОМОШ И ПОДДРШКА, ОБРАТЕТЕ СЕ ДО:

 • ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА,
 • ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА
 • СОС ЛИНИЈА

MPPS: Inkurajohu, denonco dhunuesin!

Pandemia COVID 19 ka hapur shumë çështje të jetës shoqërore, ndër të tjerat, nëse në kushte të izolimit, disa janë më të ndjeshëm se të tjerët? 

Të gjithë ne përballemi me sfida të mëdha psikologjike përmes izolimit ose karantinës, por gratë dhe ndonjëherë edhe fëmijët në shtëpi të pasigurta përballen me një rrezik të rritur dhune.

Prandaj, ne i kushtojmë vëmendje të veçantë kësaj çështjeje dhe i zgjerojmë aktivitetet tona për të mbrojtur gratë dhe fëmijët nga të gjitha format e dhunës.

Mund t'ju mbështesim për të rritur sigurinë tuaj. Ne mund t'ju ndihmojmë të gjeni një vend-strehim ose shërbime të tjera të specializuara.

CILAT JANË TË DREJTAT E JUAJA?

Keni të drejtën e ndihmës, mbështetjes dhe mbrojtjes nga dhuna në familje, të informoheni nga personat zyrtarë për të drejtat, masat e mbrojtjes dhe procedurat për realizimin e tyre, si dhe për shërbimet në dispozicion për ndihmë dhe mbrojtje.

MASAT E MBROJTJES:

 • sigurimi i akomodimit të nevojshëm për personin viktimë e dhunës, që mund të zgjasë së paku 6 muaj, me mundësinë e zgjatjes edhe për 6 muaj të tjerë;
 •  sigurimi i mbrojtjes adekuate shëndetësore;
 • sigurimi i ndërhyrjes dhe trajtimit psiko-social;
 • udhëzimi në këshillimore adekuate;
 • nëse në familje ka fëmijë që ndjekë shkollimin e rregullt, ndihmon për vazhdimin e arsimit të rregullt;
 • raportim i organit të ndjekjes;
 • ofrimi i çfarëdo lloji të ndihmës juridike dhe përfaqësimit;
 • ngritje e procedurës në gjykatën kompetente;
 • sipas nevojës parashtron kërkesë në gjykatë për shqiptimin e masës së përkohshme për mbrojtje dhe ndërmarrja e masave të tjera për të cilat do të vlerësohet se janë të domosdoshme për zgjidhjen e problemit.

NËSE JENI VIKTIMË E DHUNËS NË FAMILJE, KU MUND TË KËRKONI NDIHMË?

ÇFARË NDIHME DHE MBËSHTETJE ËSHTË NË DISPOZICION PËR JU DHE FËMIJËT E JUAJ?

NËSE KENI NEVOJË PËR NDIHMË DHE MBËSHTETJE, PA HEZITIM MUND TË DREJTOHESH NË: 

 • Qendrën për Punë Sociale,
 • Stacionin Policor
 • Linjën SOS 
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }