МТСП: Отвораме работни места и во криза, подржани се 1.223 нови вработувања со над 236 милиони денари грантови и субвенции за плати 

Активните мерки за вработување отвораат работни места и во услови на здравствено-економска криза предизвикана од КОВИД-19. Со финансиска помош за вработување на невработени лица во висина од над 236 милиони денари подржани се 1.223 нови вработувања. Оперативниот план за вработување и во овие исклучително тешки услови се покажува како функционална рамка за отворање нови работни места која успешно го ублажува ударот на кризата и го олеснува опоравувањето на економијата.

Денес се врши првата исплата во износ од 28,5 милиони денари за веќе склучените договори за мерката „Вработување и раст на правни субјекти“. Досега, за оваа мерка, се потпишани договори со 186 фирми, кои вработиле 268 лица, а грантот го добиваат за набавка на нова опрема или репроматеријали. Меѓу нововработените 128 се жени, а структурата на работните места покажува дека 147 лица имаат до 29 години и за нив компаниите добиваат неповратни 153.750 денари по лице. Една компанија може да аплицира за поддршка до 5 вработувања. Обврска на компанијата е младите лица да ги задржи на работа најмалку една година.

И за втората активна мерка за вработување „Субвенционирање на плати“, компаниите покажаа исклучителен интерес. Агенцијата за вработување го распиша јавниот оглас за мерката на почетокот на март и досега се потпишани договори со 722 компании за вработување на вкупно 955 лица. Меѓу нив има 461 лице до 29 годишна возраст и 491 жена. За новоотворените работни места исплатени се средства во износ од 207,7 милиони денари кон 702 правни субјекти, за вработување на 926 лица. За неколку дена ќе бидат исплатени дополнителни 6,6 милиони денари кон уште 20 правни субјекти за вработување на 29 лица.

Кај субвенционирањето на плати поддршката може да биде 3, 6 или 12-месечна. Се субвенционира бруто плата од 19.000 денари по лице. Со најголемата поддршка, фирмата добива неповратни 228.000 денари за вработување на едно лице, кое работодавачот има обврска да го задржи на работа вкупно 30 месеци.

Компаниите пројавија голем интерес за објавување на втор оглас и за двете мерки.

За мерката практиканство, потпишани се договори со 476 правни субјекти, за ангажирање на  вкупно 544 невработени лица. Од нив, 476 се до 29-годишна возраст а 325 се жени. Практикантството трае 3 месеци, а исплатата се врши на крајот на секој  месец, на сметка на практикантите, по претходен извештај од фирмата за редовност, во износ од 9.000,00 денари по лице за еден месец. Интересот на компаниите покажува дека ја препознаа можноста да обучат кадар согласно своите потреби, а младите луѓе го прифаќаат практикантството затоа што им обезбедува добро работно искуство и им ги подобрува шансите за квалитетна работа.

Секое работно место е важно. Големиот интерес за мерките од Оперативниот план за вработување покажува дека имаме добро дизајнирана поддршка и за невработените и за компаниите. Продолжуваме да се грижиме за сите.

MPPS: Hapim vende pune edhe gjatë krizës, janë mbështetur 1.223 punësime të reja me mbi 236 milionë denarë grante dhe subvencione për paga

Masat aktive për punësim hapin vende pune edhe në kushte të krizës shëndetësore – ekonomike, e shkaktuar nga COVID-19. Me ndihmë financiare për punësimin e personave të papunë në vlerë mbi 236 milionë denarë, janë mbështetur 1.223 vende të reja pune. Plani operativ i punësimit edhe në këto kushte jashtëzakonisht të vështira, dëshmon të jetë një kornizë funksionale për hapjen e vendeve të reja të punës, i cili e zbutë me sukses krizën dhe e lehtëson rimëkëmbjen e ekonomisë.

Sot kryhet pagesa e parë në vlerë prej 28.5 milionë denarë për kontratat tashmë të lidhura për masën “Punësim dhe rritje e subjekteve juridike”. Deri më tani, për këtë masë, janë nënshkruar kontrata me 186 kompani, kurse grantin e marrin për furnizim të pajisjes së re ose repromaterialeve. Ndër punësimet e reja 128 janë të gjinisë femërore, kurse struktura e vendeve të punës po tregon se 147 persona janë të moshës deri 29 vjeç dhe për to kompanitë marrin mjete të pakthyeshme nga 153,750 denarë për person. Një kompani mund të aplikojë për mbështetje deri në 5 punësime. Obligim i kompanisë është që të rinjtë t’i mbajë në punë së paku një vit.

Edhe për masën e dytë aktive për punësim “Subvencionim i pagave”, kompanitë kanë treguar interesim të jashtëzakonshëm. Agjencia e Punësimit ka publikuar shpallje publike për masën në fillim të muajit mars dhe deri më tani janë nënshkruar kontrata me 722 kompani për punësimin e gjithsej 955 personave. Ndër ta, 461 persona janë të moshës deri 29 vjeç dhe 491 janë gra. Për vendet e reja të punës janë paguar mjeteve në shumë prej 207.7 milionë denarë ndaj 702 subjekteve juridike për punësimin e 926 personave. Pas disa ditëve do të paguhen edhe 6.6 milionë denarë shtesë edhe ndaj 20 subjekteve juridike për punësimin e 29 personave.

Tek subvencionimi i pagave mbështetja mund të jetë 3 mujore, 6 mujore ose 12 mujore. Subvencionohet pagë bruto prej 19.000 denarë për person. Me mbështetjen më të madhe, kompania fiton mjete të pakthyeshme 228.000 denarë për një person dhe punëdhënësi duhet ta mbajë në punë gjithsej 30 muaj.

Kompanitë shfaqën interes të madh për publikimin e shpalljes së dytë për të dyja masat.

Për masën praktikë, janë nënshkruar kontrata me 476 subjekte juridike, për angazhimin e gjithsej 544 personave të papunë. Prej tyre, 476 janë deri në moshën 29 vjeçare, kurse 325 janë të gjinisë femërore. Praktika zgjatë 3 muaj, kurse pagesa kryhet në fund të çdo muaji, në llogarinë bankare të praktikantit, pas raportit paraprak të kompanisë për rregullshmëri, në shumë prej 9.000,00 denarëve për një person për një muaj. Interesimi i kompanive dëshmon se ata e njohën mundësinë të trajnojnë kuadër në përputhje me nevojat e tyre, kurse të rinjtë e pranojnë praktikën sepse u siguron përvojë më të mirë pune dhe ua përmirëson shanset për punë cilësore.

Çdo vend pune është i rëndësishëm. Interesimi i madh për masën e Planit operativ për punësim dëshmon se kemi dizajnuar mbështetje të mirë edhe për të papunët edhe për kompanitë. Vazhdojmë të kujdesemi për të gjithë.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }