МТСП: Паричен надоместок за прекин на работен однос, согласно работниот стаж , преку Агенцијата за вработување

Информации за мерка 4

Министерството за труд и социјална политика информира дека граѓаните со прекин на работен однос, имаат право на паричен надоместок во висина од 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеци. Право на паричен надоместок има невработено лице што било во работен однос најмалку 9 месеци непрекинато, или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци, пред престанокот на работниот однос.

Надоместокот се исплатува согласно годините работен стаж. На пример, паричен надоместок се исплатува 1 месец, ако лицето има стаж на осигурување најмалку 9 месеци во непрекинато траење или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Ако лицето има стаж од 10 до 12,5 години, надоместокот се исплатува 6 месеци, а доколку има стаж над 25 години - 12 месеци.   

Висината на месечниот паричен надоместок за време на невработеност се утврдува врз основа на пресметаните и исплатени плати кај работодавачот и изнесува 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеци за лице кое има право на паричен надоместок до 12 месеци. Паричниот надоместок не може да изнесува повеќе од 80% од просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена за последниот месец.

Граѓаните што останале без работа поднесуваат барање во Центарот за вработување во местото на живеење, во рок од 30 дена од денот на престанокот на работниот однос.

Детални информации може да се најдат на страницата на Агенцијата за вработување: https://av.gov.mk/paricen-nadomestok.nspx

 

КОЈ НЕ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Невработеното лице на кое работниот однос му престанал поради:

-    давање писмена изјава за престанок на работниот однос (освен ако таквата изјава е дадена поради промена на местото на живеење на брачниот другар или склучување на брак);

-    спогодбен престанок на работен однос;

-    остварува права од работен однос спротивно на закон;

-    престанок на работен однос по сила на закон (освен во случај на престанок на правното лице поради стечај);

-    отказ од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина;

-    одбивање да работи на работи на кои е распореден во согласност со закон;

-    одбивање да биде преземан со спогодба кај друг работодавец;

-    одбивање обука, преквалификација или доквалификација;

-    губење на работната способност, согласно прописите за пензиското и инвалидското осигурување и

-    исполнување услови за остварување право на пензија.

 

MPPS: Kompensim në të holla për ndërprerjen e marrëdhënies së punë, në përputhje me stazhin e punës përmes Agjencisë së Punësimit

Informacione për masën 4

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se qytetarët që kanë ndërprerë marrëdhënien e punës se kanë të drejtë në kompensim në të holla në lartësi prej 50% të pagës mesatare mujore neto të punëtorit për 24 muajt e fundit. Të drejtë të kompensimit në të holla ka personi i papunë që ka qenë në marrëdhënie pune së paku 9 muaj pa ndërprerë ose 12 muaj me ndërprerje në 18 muajt e fundit, para ndërprerjes së marrëdhënies së punës.

Kompensimi paguhet në përputhje me vitet e stazhit të punës. Për shembull, kompensim në të holla paguhet 1 muaj nëse personi ka stazh të sigurimit të paku 9 muaj në kohëzgjatje të pandërprerë ose 12 muaj me ndërprerje në 18 muajt e fundit. Nëse personi ka stazh prej 10-12.5 vite kompensimi paguhet 6 muaj, ndërsa nëse ka stazh mbi 25 vjet – 12 muaj.

Lartësia e kompensimit mujor në të holla gjatë periudhës së papunësisë përcaktohet në bazë të pagave të përllogaritura dhe të paguara te punëdhënësi dhe arrin 50% nga paga mesatare mujore neto të punëtorit për 24 muajt e fundit për personin që ka të drejtë në kompensim në të holla deri 12 muaj. Kompensimi në të holla nuk mund të arrijë më shumë se 80% nga paga mesatare mujore neto për punëtor në Republikë, publikuar për muajin e fundit.

Qytetarët që kanë mbetur pa punë parashtrojnë kërkesë në Qendrën e Punësimit në vendbanimin e tyre, në afat prej 30 ditëve nga dita e ndërprerjes së marrëdhënies së punës.

Informacione detale mund të gjenden në Agjencinë e Punësimit: https://av.gov.mk/paricen-nadomestok.nspx

 

CILI NUK MUNDET TË REALIZOJË TË DREJTË TË KOMPENSIMIT NË HOLLA

Personit të papunë të cilit marrëdhënia e punës i është ndërprerë për shkak të:

-  dhënies së deklaratës me shkrim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës (përveçse një deklaratë e tillë është dhënë për shkak të ndërrimit të vendbanimit të bashkëshortit/bashkëshortes ose lidhjes së kurorës);

-    ndërprerjes me marrëveshje të marrëdhënies së punës;

-    realizimit të të drejtave nga marrëdhënia e punës në kundërshtim me ligjin;

-    ndërprerjes së marrëdhënies së punës sipas fuqisë së ligjit (përveçse në rastin e ndërprerjes së subjektit juridik për shkak të falimentimit);

-    shkarkimit nga punëdhënësi për shkak të shkeljes së rendit të punës dhe disiplinës;

-    refuzimit të punojë në punë që është i sistemuar në përputhje me ligjin;

-    refuzimit të transferohet me marrëveshje tek një punëdhënës tjetër;

-    refuzimit të trajnimit, rikualifikimit ose kualifikimit shtesë;

-    humbjes së aftësisë për punë, në përputhje me dispozitat or sigurim pensional dhe invalidor; dhe

-    përmbushjes së kushteve për realizimin e të drejtës së pensionit.​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }