МТСП: Парична помош за сите невработени кои имале прекин на работен однос во периодот од 11 март до 30 април 

Работниците кои поради коронакризата останале без работа, независно од времето поминато во работен однос, ќе можат брзо да дојдат до помош за полесно да го премостат периодот на невработеност. Тие ќе добиваат паричен надоместок преку Агенцијата за вработување во времетраење од два месеца. Надоместок ќе добиваат невработените лица  на кои работниот однос им престанал во периодот од 11 март до 30 април 2020 година.

Владата на Република Северна Македонија одговори на потребата на граѓаните на кои им е неопходна парична поддршка затоа што го загубиле работното место во здравствено-економската криза. Со дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност , се обезбедува нивна материјална сигурност преку олеснување во поглед на основот по кој работниците останале без работа. Податоците на Агенцијата за вработување покажуваат дека во изминатиов период на голем број од невработените им бил прекинат работниот однос врз основа на потпишана спогодба, отказ  или лична изјава. Со новата уредба, сите тие добиваат право на паричен надоместок.

Во Уредбата е предвидено паричниот надоместок да се исплатува во висина од 50% од месечна нето плата на работникот исплатена за последниот месец, но не повеќе од 80% од просечната месечна нето плата по работник во Република Северна Македонија, објавена за последниот месец.

За да добие паричен надоместок, невработеното лице треба да достави барање во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на новата Уредба, до надлежниот центар за вработување на Агенцијата за вработување.

Грижата за секој граѓанин е системска и губењето на работното место не дозволуваме да заврши во сиромаштија. Невработените лица имаат право на материјално обезбедување и тоа можат да остварат на брз и едноставен начин. 

 

MPPS: Ndihmë në të holla për të gjithë të papunët që kanë pasur ndërprerje të marrëdhënies së punës prej 11 mars deri 30 prill

Punëtorët që për shkak të krizës së koronës kanë ngelur pa punë, pavarësisht nga koha e kaluar në marrëdhënie pune, do të mund shumë shpejt të vijnë në ndihmë që më lehtë ta kalojnë periudhën e papunësisë. Ata do të fitojnë kompensim në të holla përmes Agjencisë së Punësimit në kohëzgjatje prej dy muajve. Kompensim do të marrin të papunët, të cilëve marrëdhënia e punës u është ndërprerë në periudhën prej 11 mars deri më 20 prill të vitit 2020.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut iu përgjigj nevojës së qytetarëve të cilëve u nevojitet mbështetje e domosdoshme në të holla sepse kanë humbur vendin e punës në krizën ekonomike-shëndetësore. Me plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, mundësohet sigurimi i tyre material përmes lehtësimit bazuar në faktin që kanë ngelur pa punë. Të dhënat e Agjencisë së Punësimit tregojnë se në periudhën e kaluar një numri të madh të papunëve u është ndërprerë marrëdhënia e punës mbi bazën e marrëveshjes së nënshkruar ose deklaratës personale. Me Dekretin e ri, të gjithë fitojnë të drejtën e kompensimit në të holla.

Me këtë Dekret është paraparë që kompensimi në të holla të paguhet në lartësi prej 50% të pagës mujore neto të punëtorit të paguar në muajin e fundit, prej jo më shumë se 80% e rrogës mesatare mujore neto për punëtor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, publikuar për muajin e fundit.

Për të fituar kompensimin në të holla, personi i papunë duhet të parashtrojë kërkesë në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti të ri, në Qendrën kompetente të punësimit të Agjencisë së Punësimit.

Kujdesi për secilin qytetar është sistematik dhe humbja e vendit të punës nuk lejojmë të përfundojë me varfër. Personat e papunë kanë të drejtën e sigurimit material dhe këtë mund ta realizojnë në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë.​

 

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }