МТСП: Продолженото породилно отсуство трае се до завршувањето на времените мерки

Министерството за труд и социјална политика информира дека на работничките кои се на продолжено породилно отсуство, платеното отсуство им трае се додека траат времените мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19.

За да се обезбеди заштита и грижа за децата, Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за работни односи за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ БР.90/20), со која отсуството од работа на работничка поради бременост, раѓање и родителство и посвојување, продолжува да тече и надоместокот на плата продолжува да се исплаќа до истекот на траењето на времените мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19.

Одлуката за времетраење и завршување на времените мерки ја носи Владата на Република Северна Македонија, по препорака на Комисијата за заразни болести.

Надоместокот за породилното отсуство се регулира преку Фондот за здравствено осигурување.

 

MPPS: Pushimi i vazhduar i lehonisë zgjatë deri në përfundimin e masave së përkohshme

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se punëtoreve që u është vazhduar pushimi i lehonisë, pushimi i paguar u zgjatë derisa zgjasin masat e përkohshme për mbrojtje dhe parandalim nga koronavirusi COVID-19.

Me qëllim të sigurimit të mbrojtjes dhe kujdesit për fëmijët, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për marrëdhënie punë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 90/20) – me të cilin dekret vazhdohet mungesa nga puna e punëtoreve për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe adaptimit të fëmijës dhe kompensimi i pagës vazhdon të paguhet deri në përfundimin e kohëzgjatjes së masave të përkohshme për mbrojtje nga përhapja dhe parandalimi i koronavirusit COVID-19.

Vendimin për kohëzgjatjen dhe përfundimin e masave të përkohshme e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me rekomandim të Komisionit për Sëmundje Ngjitëse.

Kompensimin për pushimin e lehonisë e rregullon Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor.​

 

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }