МТСП со потсетување за законската обврска: Компаниите да исплатат празнична дневница на работниците што ќе работат на празник

Први мај -Денот на трудот согласно Законот за празниците е државен празник и е неработен ден за сите вработени.

Министерството за труд и социјална политика потсетува дека работниците кои работат на ден на празник определен со закон, согласно Законот за работните односи, имаат право на надоместок на плата и додаток на плата.  

Согласно Законот, работодавачот е должен за работа на државен празник претходно писмено  да го извести подрачниот државен инспекторат за труд.

Секое прекршување на регулативата работниците можат да го пријават во Државниот инспекторат за труд на телефонскиот број 151 31 или на мејлот poplaki@dit.gov.mk

 

MPPS rikujton për obligimin ligjor: Kompanitë të paguajnë mëditje feste për punëtorët që do të punojnë gjatë festës

Një Maji – Dita e Punës në përputhje me Ligjin e festave është festë shtetërore dhe është ditë jo pune për të gjithë të punësuarit.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale rikujton se punëtorët që punojnë gjatë festës së përcaktuar me ligj, në përputhje me Ligjin për marrëdhënie pune, kanë të drejtë në kompensim të pagesës dhe shtesës në pagë.

Në përputhje me Ligjin, punëdhënësi është i obliguar gjatë punës në festë shtetërore paraprakisht me shkrim ta njoftojë Inspektoratin rajonal shtetëror të punës.

Çdo shkelje të rregullativës punëtorët mund të denoncojnë në Inspektoratin Shtetëror të Punës, në numrin e telefonit 151 31 ose në e-mail: poplaki@dit.gov.mk

 


Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }