МТСП: Видувањата на децата со родителите да се одржуваат во договор меѓу двајцата родители, грижата за здравјето на децата да биде приоритет 

Министерството за труд и социјална политика, во врска со начинот на одржување на контактите на децата со родителите со кои не живеат, во услови на пандемија од корона вирусот, потсетува дека согласно со Законот за семејството, родителското право го вршат родителите заедно, во согласност со потребите и интересите на децата и интересите на општествената заедница. 

Во услови на пандемија на корона вирусот, кога е доведено во прашање здравјето и животот на луѓето, родителите имаат обврска да се грижат за заштита на здравјето на децата и да го прилагодат движењето на децата согласно препораките на Владата за постапување во услови на вонредна состојба и воведен полициски час. Во овие услови  потребно e родителите да се договорат за начинот на одржување на контактите на децата со родителот со кого не живеат, а притоа децата да не бидат изложени на опасностите кои со себе ги носи оваа пандемија.

Во оваа насока информираме дека центрите за социјална работа како надлежни органи се отворени и се на располагање на родителите за обезбедување на  неопходната стручна и советодавна поддршка при договарање на начинот на одржување на  односите меѓу родителите и децата.

Согласно со Законот за семејството двајцата родители се должни совесно и одговорно да ги извршуваат родителските права и обврски и да се грижат за заштита на здравјето на децата. 

 

MPPS: Kontaktet e fëmijëve me prindërit të ruhen në marrëveshje mes dy prindërve, kujdesi për shëndetin e fëmijëve të jetë prioritet

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në lidhje me mënyrën e mbajtjes së kontakteve të fëmijëve me prindërit me të cilët nuk jetojnë, në kushte të pandemisë nga virusi korona, përkujton se sipas Ligjit për familje, të drejtën e prindërore e kryejnë prindërit bashkë, në përputhje me nevojat dhe interesat e fëmijës dhe interesave të bashkësisë shoqërore.

Në kushte të pandemisë nga virusi korona, kur është vënë në pikëpyetje shëndeti dhe jeta e njerëzve, prindërit kanë për obligim të kujdesen për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve sipas rekomandimeve të Qeverisë për veprim në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme dhe vendosjes së orës policore. Në këto kushte nevojitet që prindërit të merren vesh për mënyrën e mbajtjes së kontakteve të fëmijës me prindin me të cilin nuk jetojnë, ndërsa gjatë kësaj fëmijët të mos ekspozohen në rreziqe të cilat me vete i bart kjo pandemi.

Në këtë drejtim informojmë se Qendrat për Punë Sociale si organe adekuate janë të hapura dhe janë në dispozicion të prindërve për sigurimin e mbështetjes së nevojshme profesionale dhe këshilluese gjatë dakordimit për mënyrën e mbajtjes së raporteve mes prindërve dhe fëmijëve.

Sipas Ligjit për familje të dy prindërit janë të obliguar që me vetëdije dhe përgjegjësi t’i realizojnë të drejtat dhe obligimet prindërore dhe të kujdesen për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }